MKV_RVVS Řízení ve veřejné správě

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LLM (přednášející)
doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (přednášející)
doc. Ing. David Špaček, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 21. 9. 16:00–19:50 P302a, Pá 12. 10. 12:00–15:50 P302a, Pá 2. 11. 12:00–15:50 P302a, Pá 7. 12. 12:00–15:50 P302a
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Role manažera veřejné správy se v souvislosti s novými podmínkami, s transformací a modernizací veřejného sektoru a vzrůstajícími nároky a očekáváními občanů mění. Řízení organizací veřejné správy či veřejného sektoru obecně neznamená pouze uskutečňovat politiku definovanou centrální úrovní veřejné správy. Znamená dosahovat cílů naplňujících poslání organizací veřejného sektoru a zájmy stakeholderů, a to účelně, efektivně a hospodárně, orientovat se na dosahování výsledků a přijímat za ně odpovědnost. Dosahování uvedeného klade značné nároky na kompetence manažerů veřejného sektoru - vyžaduje od nich dovednost kreativně využívat moderní nástroje managementu a aplikovat je ve specifických podmínkách veřejného sektoru.

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o specifikách řízení veřejné správy, a to nejprve obecně a následně se zaměřením na strategické řízení, řízení kvality, řízení organizačních změn a řízení lidských zdrojů ve veřejné správě. Využity budou aktuální poznatky ze zahraničí i z české praxe, včetně exkurze a přednášek externistů z manažerských pozic v institucích veřejného sektoru.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu studenti budou schopni:
- interpretovat význam, specifika a moderní trendy reforem a modernizací řízení ve veřejné správě a ve veřejném sektoru
- klasifikovat konkrétní dovednosti potřebné pro úspěšné naplnění role manažera v organizaci veřejné správy
- objasnit základní principy strategického řízení a řízení kvality a organizačních změn a orientovat se v cílech a metodě jejích nástrojů
- porozumět specifikům řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, specifikovat jednotlivé činnosti při řízení lidských zdrojů
- posoudit možnosti využití moderních nástrojů managementu ve specifických podmínkách veřejné správy.
Osnova
 • Obsah předmětu je rozdělen do tří základních částí.
 • V první části je nastíněn obecný přehled o řízení ve veřejné správě z pohledu současných teorií řízení ve veřejném sektoru (public managementu). Studenti jsou seznámeni i s aktuálními problémy a výzvami, s nimiž se manažeři ve veřejné správě a v organizacích veřejného sektoru v současnosti setkávají.
 • Druhá část předmětu je zaměřena na strategické řízení organizací veřejného sektoru jako klíčový nástroj rozvoje organizace, naplňování mise a uspokojování zájmů stakeholderů. Pozornost bude věnována základním fázím strategického řízení (formulaci a implementaci strategie), se zaměřením na rozpracování organizační strategie do navazujících dílčích strategií, programů a projektů. Zvláštní zřetel bude věnován manažerským postupům a nástrojům potřebným pro naplňování strategických cílů.
 • Vzhledem k tomu, že klíčový význam pro naplňování strategie a dosahování cílů organizace mají lidské zdroje, je třetí část předmětu věnována řízení lidských zdrojů a jeho specifikům ve veřejné správě. Řízení lidských zdrojů přitom není nahlíženo jako separovaná funkce managementu, ale jako klíčová oblast manažerské práce a prostředek naplňování všech dílčích strategií a programů.
 • Rámcová struktura témat:
 • 1. Blok
 • 1.1 Definice managementu ve veřejné správě, vývoj přístupů
 • 1.2 Role a funkce manažera ve VS
 • 1.3 Problémy a výzvy managementu ve VS
 • 2. Strategické řízení ve veřejném sektoru
 • 2.1 Význam strategického řízení v organizacích veřejného sektoru, jeho přínosy a limity
 • 2.2 Formulace strategie v podmínkách VS
 • - definice poslání
 • - strategická analýza: analýza vnějšího prostředí (včetně analýzy stakeholderů), analýza vnitřního prostředí, identifikace vnějších hrozeb a příležitostí, vnitřních silných a slabých stránek (základní analytické nástroje)
 • - formulace vize, rozpracování do navazujících dílčích strategií
 • 2.3 Implementace strategie
 • - postup a nástroje implementace strategických plánů,
 • - řízení výkonnosti jako nástroj monitorování a vyhodnocování strategických plánů
 • 2.4 Řízení kvality
 • - nástroje řízení kvality, jejich účel, přednosti a limity v kontextu VS
 • - měření spokojenosti občanů s poskytovanými službami – nástroje měření a podmínky jejich efektivního využívání
 • 2.5 Řízení organizačních změn
 • 3. Řízení lidských zdrojů ve VS
 • 3.1 Vývoj koncepcí personální práce v organizaci – personální administrativa, personální řízení a řízení lidských zdrojů jako tři základní koncepce a vývojové stupně personální práce v organizaci. Charakteristické znaky řízení lidských zdrojů jako součásti strategického řízení v organizaci.
 • 3.2 Základní personální činnosti, strategie řízení lidských zdrojů. Postavení a role personálního útvaru v organizaci
 • 3.3 Role výkonných vedoucích pracovníků v personální práci v organizaci. Řízení lidí jako klíčová oblast manažerské práce. Pracovní skupiny a jejich vedení. Motivace pracovníků, nástroje motivování.
 • 3.4 Základní personální činnosti. Úloha personálního útvaru a výkonných manažerů v jednotlivých oblastech personálních činností.
 • 3.4.1 Plánování pracovních sil
 • 3.4.2 Výběr a nábor pracovníků
 • 3.4.3 Adaptace pracovníků
 • 3.4.4 Vzdělávání a rozvoj pracovníků
 • 3.4.5 Hodnocení pracovního výkonu
 • 3.4.6 Řízení kariéry
Literatura
  povinná literatura
 • Malý, I. a kol. Řízení ve VS, studijní texty 2010
 • POLLITT, Christopher a Geert BOUCKAERT. Public management reform : a comparative analysis - new public management, governance, and the neo-weberian state. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2011. xvii, 367. ISBN 9780199595082. info
 • BRYSON, John M. Strategic planning for public and nonprofit organizations : a guide to strengthening and sustaining organizational achievement. 4th ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2011. xxviii, 54. ISBN 9780470392515. info
 • LEŠTINSKÁ, Vlasta. Personalistika ve veřejné správě : (manuál pro personalisty územních samosprávných celků). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 177 s. ISBN 8021039841. info
  doporučená literatura
 • DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 559 s. ISBN 978-80-7400-347-9. info
 • KAPLAN, Robert S. a David P. NORTON. Efektivní systém řízení strategie : nový nástroj zvyšování výkonnosti a vytváření konkurenční výhody. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2010. 325 s. ISBN 9788072612031. info
 • ARMSTRONG, Michael. Armstrong’s handbook of human resource management practice. 11th ed. London: Kogan Page, 2009. xxvi, 1062. ISBN 9780749452421. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena a kol. Měření spokojenosti občanů s veřejnými službami jako součást řízení kvality v organizacích veřejného sektoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2009. 118 s. ISBN 978-80-210-5112-6. info
 • GASTER, L. a A. SQUIRES. Providing Quality in the Public Sector: A Practical Approach to Improving Public Services. Maidenhead: Open University Press, 2003. 292 s. ISBN 978-0-335-20955-2. info
 • HUGHES, Owen E. Public management and administration : an introduction. 3rd ed. Houndmills: Palgrave, 2003. viii, 303. ISBN 0333961889. info
Výukové metody
přednášky interních učitelů, přednášky a besedy s externími odborníky, skupinové diskuse, řešení případových studií, samostudium zadané literatury
Metody hodnocení
Kurz je ukončen ústní zkouškou – rozprava nad týmovým projektem.
Podmínkou připuštění ke zkoušce je odevzdání řádně zpracovaného týmového projektu a úspěšné absolvování písemného testu (min 60 % správných odpovědí).
Podmínky ukončení budou specifikovány ve studijním plánu předmětu, který bude zveřejněn před začátkem výuky.

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.