MPH_DIS1 Diplomový seminář 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPH_DIS1/01: Po 8:00–9:50 P101, O. Částek, M. Krčál, T. Ondráček, J. Procházka, P. Suchánek, A. Šafrová Drášilová
Předpoklady
MPH_TEDP Teze DP
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je a) naučit studenty řešit složité odborné a výzkumné problémy z oblasti podnikové ekonomiky a managementu nebo podnikové informatiky s využitím vědeckých publikací a primárních a sekundárních dat; b) naučit studenty kriticky uvažovat o existujícím vědeckém poznání a o datech získaných s využitím různých výzkumných metod. Z krátkodobého hlediska pomáhá předmět studentům napsat kvalitní diplomovou práci. Z dlouhodobého hlediska je připravuje na práci s novými poznatky z oboru a na řešení nových problémů na různých pozicích v podnicích, anebo ve výzkumu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- provést komplexní literární rešerši k tématu z oblasti podnikové ekonomiky a managementu nebo podnikové informatiky,
- odhalit a pojmenovat problémy ve výzkumném designu a v závěrech vědeckého textu,
- formulovat výzkumný či manažerský problém a zdůvodnit potřebnost jeho řešení,
- použít metodu umožňující získat validní primární data užitečná pro řešení výzkumného či manažerského problému,
- využít nová data i dříve publikované poznatky k řešení výzkumného a manažerského problému,
- vyhodnotit náklady a ekonomický přínos svých návrhů,
- dodržovat pravidla výzkumné a publikační etiky.
Osnova
 • Výuka probíhá paralelně dvěma způsoby. Prvním z nich je psaní diplomové práce a konzultace s vedoucí/m práce. Druhým způsobem pak jsou pravidelné semináře zaměřené na metodiku výzkumu a přípravy odborné práce ve společenských vědách.

  Osnova seminářů:
  Pořadí seminářů v osnově odpovídá pořadí, ve kterém budou semináře vyučovány. Případné změny termínů (ze zdravotních či technických důvodů) budou komunikovány předem hromadným emailem.
  Některé semináře jsou označeny jako "opakování". Tyto semináře jsou určeny primárně bakalářským studentům v předmětu BAS1. Účast magisterských studentů je dobrovolná.
  1. Úvod
  - Představení předmětu
  - Požadavky na diplomové práce na KPH a ESF MU
  - Práce se zdroji

  2. Výzkumný problém, výzkumná otázka a hypotéza (opakování)
  - Jak identifikovat problém, kterému má smysl věnovat se
  - Zdůvodňování potřebnosti výzkumu / řešení manažerského problému

  3. Literární rešerše (opakování)
  - Systematická práce s vědeckými články
  - Technologie podporující zpracování rešerše
  - Psaní rešeršního textu

  4. Kritická práce s textem a argumentace
  - Věda, ne-věda, pseudověda a paravěda
  - Argumenty a jejich složky, schémata a hodnocení
  - (Kritická) diskuze poznatků

  5. Řešení manažerského problému
  - Jak vypadá dobrá diplomová práce řešící manažerský problém
  - Jaké manažerské problémy má smysl řešit

  6. Výzkumné designy
  - Jak zvolit design pro výzkum zaměřený na řešení výzkumného či manažerského problému
  - Experimenty, korelační studie, surveys a kvalitativní designy vč. případových studií

  7. Metody sběru dat
  - Jak zvolit vhodnou metodu sběru dat
  - Proč mohou být data nespolehlivá
  - Jak (ne)formulovat otázky v dotazníku a rozhovoru

  8. Analýza dat (opakování)
  - Kdy je a kdy není vhodné použít statistické analýzy
  - Standardy práce se statistickými metodami v podnikové ekonomice, managementu a podnikové informatice

  9. Ekonomické vyhodnocení návrhů
  - Jak ekonomicky vyhodnotit řešení manažerského problému
  - Jak zohlednit ekonomické aspekty doporučení vyplývajících z vlastního výzkumu

  10.-12. Obhajoba záměru a designu nanečisto
  - Někteří studenti dobrovolně představují záměry svých závěrečných prací a designy výzkumu
Literatura
  povinná literatura
 • • KULHAVÝ, Viktor aj. Doporučení pro zpracování závěrečných prací. Interní materiál. Dostupné v elektronické podobě ve studijních materiálech předmětu
 • SAUNDERS, Mark, Philip LEWIS a Adrian THORNHILL. Research methods for business students. Eight edition. Harlow: Pearson, 2019. xxxiii, 83. ISBN 9781292208787. info
 • ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. Patent. Číslo: Třídící znak 01 0197. Vydavatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Místo vydání: Praha. info
  doporučená literatura
 • RABUŠIC, Ladislav, Petr SOUKUP a Petr MAREŠ. Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS). 2. přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 573 s. ISBN 978-80-210-9247-1. URL info
 • The SAGE handbook of qualitative business and management research methods : history and traditions. Edited by Catherine Cassell - Ann L. Cunliffe - Gina Grandy. Los Angeles: Sage, 2018. xxii, 597. ISBN 9781526429261. info
 • FIELD, Andy. Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. 5th. : Sage Publishing, 2017. ISBN 978-1-5264-4578-0. URL info
 • FIELD, Andy P., Jeremy MILES a Zoë FIELD. Discovering statistics using R. first published. Los Angeles: Sage, 2012. xxxiv, 957. ISBN 9781446200452. info
 • GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. [Praha]: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 9788074310027. info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 8086429407. info
 • PIMPLE, Kenneth D. Six domains of research ethics. Science and Engineering Ethics, 2002, roč. 8, č. 2, s. 191-205. ISSN 1353-3452. info
Výukové metody
Výklad (v rámci seminářů), řešení modelových problémů (v rámci seminářů), učení se činností (psaní diplomové práce), zpětná vazba a mentoring (od vedoucího práce a při závěrečných prezentacích)
Metody hodnocení
Výstupy z předmětu jsou a) závěrečná prezentace nebo závěrečný test a b) text části diplomové práce. Student si na konci semestru vybírá, zda chce prezentovat svůj záměr nebo zda chce psát závěrečný test.
- Pokud se student přihlásí k závěrečné prezentaci a je vybrán, dostane ke své prezentaci zpětnou vazbu od členů katedry podnikového hospodářství. Pokud je prezentace hodnocena jako kvalitní, nemusí splnit podmínky závěrečného testu.
- Pokud se student přihlásí k závěrečné prezentaci, je vybrán, ale prezentaci bez omluvy nezrealizuje nebo na ní přijde zcela nepřipraven, je mu předmět ukončen jako neúspěšný.
- Pokud se student nepřihlásí k závěrečné prezentaci, přihlásí se a není vybrán anebo se přihlásí a prezentace není hodnocena jako kvalitní, píše student závěrečný test. Obsahem testu jsou klíčové poznatky z jednotlivých seminářů. Test se píše online přes IS, má uzavřené otázky s jednou nebo více správnými odpověďmi a student může při psaní používat libovolnou literaturu a své poznámky. Pro úspěšné napsání testu je třeba získat alespoň 40 % bodů.

Předmět je ukončen zápočtem, který uděluje vedoucí diplomové práce. Zápočet studentovi udělí, pokud student a) zrealizuje kvalitní závěrečnou prezentaci nebo napíše závěrečný test na 40% nebo více bodů, b) předloží rozpracovanou diplomovou práci v rozsahu domluveném s vedoucím práce na začátku semestru. Na rozsahu textu diplomové práce, který je dostačující pro udělení zápočtu se student domluví s vedoucím práce nejpozději měsíc po začátku semestru. Takto odsouhlasené podmínky jsou pro studenta závazné. Pro získání zápočtu by měl mít student nejpozději týden před koncem semestru hotovou zhruba polovinu diplomové práce. Pokud se student s vedoucím práce na začátku semestru nedomluví, musí splnit jednu ze dvou níže uvedených podmínek:
Předložit nejpozději týden před koncem semestru v dostatečné kvalitě originální text mající alespoň 30 stran (ve formátování dle šablony pro závěrečné práce na ESF MU) a obsahující:
- celou úvodní teoretickou část diplomové práce obsahující zejména formulaci problému, zdůvodnění potřebnosti jeho řešení a literární rešerši relevantní literatury, to vše již upravené po minimálně jednom kole konzultací s vedoucím práce; nebo
- převážnou část úvodního teoretického textu diplomové práce, zejména pak formulaci problému, zdůvodnění potřebnosti jeho řešení a hlavní část literární rešerše + úplný návrh výzkumného postupu upravený po minimálně jednom kole konzultací s vedoucím práce.
Za text mající dostatečnou kvalitu je považován text, který směřuje ke splnění schváleného zadání diplomové práce, pracuje s alespoň 30 odbornými zdroji - převážně s články ze ze zahraničních vědeckých časopisů, dodržuje citační normu ISO 690 a student v něm využívá poznatky získané v rámci seminářů předmětu Diplomový seminář.
Informace učitele
V případě příznivé epidemiologické situace budou semináře probíhat v učebně P101 pro prvních 46-49 přihlášených studentů (dle počtu přítomných vyučujících), pro ostatní budou k dispozici online přes Studium online. V případě zhoršení pandemické situace budou semináře vč. závěrečných prezentací probíhat pouze online v prostředí Studium online s možností klást otázky přes MS Teams. Studenti, kteří se přihlásí a budou vybráni pro závěrečné prezentace, budou mít garantovaný přístup na seminář, ve kterém proběhne jejich prezentace. Jejich prezentace proběhne v učebně, pokud to budou stávající pravidla dovolovat (a přenášena přes Studium online). V případě zhoršení pandemické situace budou závěrečné prezentace probíhat přes MS Teams. Výuka předmětu bude probíhat společně s výukou předmětu MPH_BAS1 Bakalářský seminář.

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek, jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku(zápočet) hodnocením v ISu známkou "N" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.