MPH_DIS1 Diplomový seminář 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
MPH_TEDP Teze DP
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je a) naučit studenty řešit složité odborné a výzkumné problémy z oblasti podnikové ekonomiky a managementu nebo podnikové informatiky s využitím vědeckých publikací a primárních a sekundárních dat; b) naučit studenty kriticky uvažovat o existujícím vědeckém poznání a o datech získaných s využitím různých výzkumných metod. Z krátkodobého hlediska pomáhá předmět studentům napsat kvalitní diplomovou práci. Z dlouhodobého hlediska je připravuje na práci s novými poznatky z oboru a na řešení nových problémů na různých pozicích v podnicích, anebo ve výzkumu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- navrhnout metodu umožňující získat validní primární data užitečná pro řešení výzkumného či manažerského problému,
- zvolit vhodný vzorek umoňující dělat závěry platné pro podnik nebo pro zvolenou populaci podniků či jednotlivců,
- využít nová data i dříve publikované poznatky k řešení výzkumného a manažerského problému,
- vyhodnotit náklady a ekonomický přínos svých návrhů,
- dodržovat pravidla výzkumné a publikační etiky.
Osnova
 • Výuka probíhá paralelně dvěma způsoby. Prvním z nich je psaní závěrečné práce a konzultace s vedoucí/m práce. Druhým způsobem je samostudium opírající se o povinnou a doporučenou literaturu a literaturu týkající se tématu závěrečné práce. Třetím způsobem jsou prezenční semináře.

  Osnova témat seminářů:
  Pořadí témat v osnově odpovídá pořadí, které je doporučené pro samostudium.
  1. Úvod
  - Představení předmětu

  2. Výběr vzorku
  - Metody výběru vzorku
  - Externí validita výzkumu, jak zobecňovat výsledky

  3. Metody sběru dat
  - Jak zvolit vhodnou metodu sběru dat
  - Proč mohou být data nespolehlivá
  - Jak (ne)formulovat otázky v dotazníku a rozhovoru

  4. Etika výzkumu, etika odborné práce

  5. Analýza dat
  - Kdy je a kdy není vhodné použít statistické analýzy
  - Standardy práce se statistickými metodami v podnikové ekonomice, managementu a podnikové informatice

  6. Ekonomické vyhodnocení návrhů
  - Jak ekonomicky vyhodnotit řešení manažerského problému
  - Jak zohlednit ekonomické aspekty doporučení vyplývajících z vlastního výzkumu
Literatura
  povinná literatura
 • SAUNDERS, Mark, Philip LEWIS a Adrian THORNHILL. Research methods for business students. Eight edition. Harlow: Pearson, 2019. xxxiii, 83. ISBN 9781292208787. info
 • Aktuální pravidla a doporučení pro závěrečné práce na Katedře podnikového hospodářství: https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/562000-katpodnikoveho-hospodarstvi/szz-na-kph
 • ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. Patent. Číslo: Třídící znak 01 0197. Vydavatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Místo vydání: Praha. info
 • Aktuální studijní materiály předmětu Akademické psaní. https://www.econ.muni.cz/akap/
  doporučená literatura
 • The SAGE handbook of qualitative business and management research methods : history and traditions. Edited by Catherine Cassell - Ann L. Cunliffe - Gina Grandy. Los Angeles: Sage, 2018. xxii, 597. ISBN 9781526429261. info
 • FIELD, Andy. Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. 5th. Sage Publishing, 2017. ISBN 978-1-5264-4578-0. URL info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 8086429407. info
 • PIMPLE, Kenneth D. Six domains of research ethics. Science and Engineering Ethics. 2002, roč. 8, č. 2, s. 191-205. ISSN 1353-3452. info
Výukové metody
Výklad (v rámci seminářů), řešení modelových problémů (v rámci seminářů), učení se činností (psaní diplomové práce), zpětná vazba a mentoring (od vedoucího práce a při závěrečných prezentacích)
Metody hodnocení
Online test na konci semestru; odevzdání části závěrečné práce vedoucímu práce ve stanoveném rozsahu a stanoveném termínu.
Podrobné podmínky pro ukončení předmětu jsou uvedeny v interaktivní osnově.
Informace učitele
Podrobné informace o průběhu výuky jsou uvedeny v Interaktivní osnově.
Semináře proběhnou prezenčně pro studenty přihlášené v ISu. Záznamy bude možné shlédnout v interaktivní osnově. V případě zhoršené pandemické situace budou studenti informováni a tutoriály proběhnou přes MS Teams.


Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek, jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku(zápočet) hodnocením v ISu známkou "N" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: individuální konzultace: dle pokynů vedoucího závěrečné práce.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2023/MPH_DIS1