MPH_LSCM Logistika a Supply Chain Management

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. (přednášející)
Ing. Eva Švandová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. (cvičící)
Ing. Eva Švandová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Eva Švandová, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:50 P304, kromě St 29. 3.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPH_LSCM/01: St 12:00–13:50 S306, kromě St 29. 3., R. Škapa, E. Švandová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Minimální počet pro otevření předmětu je 10 zapsaných studentů. / The minimum number of enrolled students to open the course is 10.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Logistika a řízení dodavatelského řetězce resp. integrace logistiky s ostatními podnikovými funkcemi a integrace podniku s podniky v dodavatelském řetězci lze považovat za zdroj konkurenční výhody. S růstem globalizace a propojování podniků v rámci dodavatelského řetězce přes hranice států mluvíme často právě o konkurenceschopnosti dodavatelského řetězce. Integrace totiž může vést ke zkvalitnění služeb pro zákazníky, je-li správně a komplexně řízena včetně rizik. Proces integrace podporuje prohlubující se digitalizace v rámci nově nastupující éry Společnost 4.0. Kurz se proto zaměřuje na logistiku v prostředí podniku, ale i mezipodnikové i meziorganizační spolupráce v oblasti řízení dodavatelských vztahů (SCM), kdy je nutné začlenit do výuky i přehled technologií resp. procesů, o kterých je nutné ve znalostní a hlavně globalizující se společnosti vědět. Cílem je představit logistiku a Supply Chain Management jako disciplínu, která má podstatný vliv jak na národní hospodářství, tak i na konkurenceschopnost podniků, neboť díky svému průřezovému charakteru prostupuje několika podnikovými funkcemi a svými cíli a úkoly podstatně přispívá k žádoucí výkonnosti podniků. Důraz v předmětu je kladen zejména na pochopení:

- vazeb mezi logistickými aktivitami a celkovým řízením podniku
- řízení dodavatelských řetězců (SCM).
- metod a konceptů, které jsou v logistice a SCM uplatňovány
- tvorby strategie a designu dodavatelského řetězce
- významu informačních technologií pro úspěch dodavatelského řetězce
Výstupy z učení
Studenti po absolvování tohoto kurzu budou:

- rozumět, co je obsahem logistiky a SCM, chápat jejich význam v současném světě podnikání
- schopni vysvětlit příčiny a důsledky (časté) protichůdnosti cílů, které sleduje logistika a další podnikové funkce (tzv. trade–off)
- vědět, proč je nezbytné (celostně) plánovat a řídit logistické činnosti v rámci podniku i mezi podniky navzájem
- určit úlohy a vyplývající problémy logistiky při nákupu, skladování, produkci a distribuci
- rozumět základním problémům, které podniky řeší v oblasti přepravy, včetně mezinárodní přepravy
- seznámit se s informačními toky a dokumenty, které jsou pro výkon logistických procesů a Supply Chain Management typické
- seznámit se s informačními technologiemi potřebnými pro rozvoj dodavatelského řetězce
- schopni aplikovat vybrané metody, techniky, modely a koncepce uplatňované v logistice
- umět navrhnout ukazatele sledující logistické výkony v rámci podniku i na mezipodnikové úrovni
- umět definovat požadavky logistiky na informační zabezpečení svých procesů (tj. definovat požadavky na informační systém podniku)
- schopni posoudit vhodnost začlenění logistiky do organizační struktury podniku
- rozumět aktuální trendům a výzvám pro logistiku (e-business, e-commerce, zpětné toky, environmentální požadavky, řízení rizik v souvislosti s globalizací)
- chápat možnosti a omezení aplikace různých strategií a konceptů logistického řízení
- schopni posoudit výhody a nevýhody outsourcingu v logistice
Osnova
 • Tematický plán přednášek dle týdnů:
 • 1. Obsah a cíle logistiky a Supply Chain Managementu, Ekonomická dimenze logistických činností
 • 2. Logistika, Supply Chain Management - konkurenční výhoda a hodnota pro zákazníka; specifika řízení služeb v logistice a Supply Chain Managementu
 • 3. Zásoby a jejich řízení; Bullwhip efekt; Řízení materiálového toku, JIT
 • 4. Nákup a výběr dodavatelů
 • 5. Řízení skladových procesů; Balení, kompletace a vychystávání; Řešení skladových prostorů a zařízení a vybavení
 • 6. Exkurze v podniku – systém skladování
 • 7. Zákaznický servis; Měření výkonnosti logistiky a SCM
 • 8. Přeprava (národní); Mezinárodní přeprava; Platební a dodací podmínky v dodavatelských vztazích, tok dokumentů v Supply Chain Managementu
 • 9. Logistika a informační technologie; E-business a E-commerce
 • 10. Tvorba supply chain strategie v kontextu podnikové strategie; Organizační začlenění logistiky
 • 11. Supply Chain Design; kooperace v logistice, Outsourcing logistických procesů;
 • 12. Zpětná logistika; Udržitelná logistika a Suppy Chain Management
Literatura
  povinná literatura
 • HARRISON, Alan, Remko I. van HOEK a Heather SKIPWORTH. Logistics management and strategy : competing throuhg the supply chain. 5th ed. Harlow: Pearson, 2014. xxx, 427. ISBN 9781292004150. info
 • MURPHY, R. Paul Jr. a A. Michael KNEMEYER. Contemporary logistics. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2017, 320 s. info
  doporučená literatura
 • BOWERSOX, Donald J., David J. CLOSS a M. Bixby COOPER. Supply chain logistics management. 3rd ed. Boston: McGraw-Hill, 2010. xiv, 498. ISBN 9780071276177. info
 • DAVID, Pierre A. International logistics : the management of international trade operations. 4th ed. Berea, OH: Cicero books, 2013. xxvi, 693. ISBN 9780989490603. info
 • HINES, Tony. Supply chain strategies: demand driven and customer focused. New York: Routledge, 2013. ISBN 978-1-138-47101-6. info
 • SIXTA, Josef a Miroslav ŽIŽKA. Logistika : metody používané pro řešení logistických projektů. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009. 238 s. ISBN 9788025125632. info
 • GRÖNROOS, Christian. Service management and marketing : customer management in service competition. 3rd ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2007. x, 483. ISBN 9780470028629. info
 • ŠKAPA, Radoslav. Reverzní logistika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 81 s. ISBN 8021038489. info
  neurčeno
 • MANNERS-BELL, John. Introduction to Global Logistics: Delivering the Goods. 2nd. New York: Kogan Page, 2016. ISBN 978-0-7494-7826-1. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. Přednášky zahrnují výklad pomocí diskuze; v seminářích studenti pod dohledem vyučujícího zpracovávají zadané úkoly. Cílem seminářů je procvičit si aplikaci vybraných metod a koncepcí.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen písemnou zkouškou, která se skládá ze dvou testů: průběžného v polovině semestru a závěrečného ve zkouškovém období. Závěrečný test zahrnuje pouze učivo odpřednášené v druhé půlce semestru. Průměr bodů získaný z obou testů musí překročit 60% (váha obou testů je 80%). Podmínkou ukončení předmětu je také splnění úloh vyžadovaných na seminářích (v požadovaném termínu a kvalitě)a zpracování seminární práce na zvolené téma (váha 20%).
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Pro studenty oboru PEM bude adekvátně navýšen rozsah výuky (2/2) a garant upřesní její obsah.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2023/MPH_LSCM