MPH_PMAN Provozní management

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Studentům oboru PEM bude navýšení +5 kreditů. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mikhail Monashev (cvičící)
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:50 S311, kromě Čt 15. 9., kromě Čt 3. 11.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPH_PMAN/01: Út 10:00–11:50 VT206, kromě Út 13. 9., kromě Út 1. 11., A. Klapalová, R. Škapa
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/24, pouze zareg.: 0/24
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz rozvíjí poznatky podnikové ekonomiky a managementu ve vztahu k operativnímu řízení podniků služeb a speciálně podniků z oblasti IS/IT. Cílem je představit provázanost operativních činností v jednotlivých podnikových oblastech (pochopení vazeb a způsobů koordinace mezi těmito oblastmi). Samostatným cílem je umět používat vybrané manažerské metody a nástroje.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student:
- interpretovat význam provozních činností při procesu tvorby hodnoty;
- schopen vysvětlit vazby mezi strategickým, taktickým a operativním řízením podniku - souvisejícím s provozními procesy;
- navrhovat jednoduché produkční procesy a aplikovat základní používané metody;
- schopen zhodnotit vhodnost nastavení produkčních procesů vzhledem ke strategii podniku;
- rozumět moderním konceptům a nástrojům uplatňovaným v provozním managementu v souvislosti s digitalizací (Industry 4.0, Internet of things);
- znát a chápat různé koncepce řízení kvality uplatňované v podnicích a mechanizmy zabezpečování kvality na národní a mezinárodní úrovni;
- chápat souvislosti mezi provozní činnostmi a různými podnikovými funkcemi;
- umět aplikovat metody a techniky řízení kvality v podnicích poskytující služby;
- chápat podstatu systému řízení kvality na základě ISO 9000;
- znát ekonomickou stránku managementu kvality a různé modely a metriky nákladů na kvalitu.
Osnova
 • Témata přednášek:
 • 1. Provozní management a kvalita v oblasti služeb a IT/IS firem
 • 2. Navrhování služeb. Produkty a služby v cirkulární ekonomice
 • 3. Procesy, technologie, kapacita a layout v kontextu Industry 4.0
 • 4. Předpovědi poptávky - kvantitativní přístupy
 • 5. Plánování a řízení služeb. Aplikace přístupů řízení výroby ve službách (štíhlá výroba, etc.)
 • 6. Produkt a management kvality, základní pojmy managementu kvality a historický vývoj
 • 7. Ekonomické souvislosti managementu kvality
 • 8. Systémy managementu kvality; TQM a modely excelence
 • 9. Metody a techniky používané v managementu kvality
 • 10. Statistické řízení kvality
 • 11. Institucionální rámec managementu kvality
 • 12. Systém ochrany zákazníka a spotřebitele v ČŘ ve světě
Literatura
  povinná literatura
 • FITZSIMMONS, James A., Mona J. FITZSIMMONS a Sanjeev BORDOLOI. Service management : operations, strategy, information technology. 8th ed. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2014. xviii, 524. ISBN 9781259010651. info
  doporučená literatura
 • IVANOV, Dmitry, Alexander TSIPOULANIDIS a Jörn SCHÖNBERGER. Global Supply Chain and Operations Management: A Decision-Oriented Introduction to the Creation of Value. Springer, 2016, 445 s. info
  neurčeno
 • PENIN, Lara. An introduction to service design : designing the invisible. London: Bloomsbury Visual Arts, 2018. 342 stran. ISBN 9781472572585. info
 • This is service design doing, : applying service design thinking in the real world : a practitioners' handbook. Edited by Marc Stickdorn - Adam Lawrence - Markus Hormess - Jakob Schneider. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2018. xxiii, 541. ISBN 9781491927182. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Přednášky - výklad diskusní formou, představení hlavních konceptů a nástrojů a ukázky jejich aplikace. Část přednášek je zajištěna odborníky z praxe. Semináře - samostatná aplikace metod a technik managementu služeb na konkrétní problému. Tvorba modelů.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou rozdělenou na dvě části (v půli a na konci semestru). Minimální požadovaný počet bodů je 60%. Účast na zkoušce je podmíněna zpracováním seminárních prací v průběhu semestru dle zadání vyučujících na začátku semestru.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Pro studenty oboru PEM bude adekvátně navýšen rozsah výuky (2/2) a garant upřesní její obsah. Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/MPH_PMAN