MPH_STRP Strategické řízení podniku

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(! MPH_STMA Strategic Management )&&(! MPH_ASTM Strategic Management )&&(! NOWANY ( MPH_STMA Strategic Management , MPH_ASTM Strategic Management ))&& OBOR ( PEM )
Předmět Strategické řízení podniku poskytuje informace a znalosti o principech a základech uplatňování analytických metod v podniku, je koncipován jako průřezový, ve kterém se prolínají veškeré aspekty a témata používané a frekventované v oblasti podnikové ekonomie a podnikového hospodářství. Předmět poskytuje návod pro zajištění podnikatelského úspěchu v tržním hospodářství, předvídaní tržních příležitostí a řešení možných problému podniku, které mají strategický charakter. Přednášky kombinují praktické poznatky a teoretické směry pro oblast strategické analýzy podnikových procesů a zejména pro oblast tvorby nových strategických cílů, vizí a doporučení pro vrcholový management. Přednášky jsou organizovány způsobem přechodu od obecných informací, přes konkrétní podnikové analýzy až po schopnost studenta a týmu vytvořit návrh nové podnikové strategie. Problematika je probíraná z pohledu vnějšího okolí podniku, jakož i z pohledu vnitropodnikových faktorů, s cílem vytvoření kvalitní deskripce stávající situace a návrhu řešení pro podnikový management.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/150, pouze zareg.: 0/150
Jiné omezení: pouze pro studenty oboru PEM
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Strategické řízení podniku (PHSTRP): Myšlenkovým těžištěm, podstatou předmětu Strategické řízení podniku je schopnost pochopit a porozumět základům tvorby strategické koncepce řízení moderního podniku. Hlavním cílem předmětu je porozumění a seznámení s funkcí, podstatou a metodami strategického řízení podniku. Problematika je zaměřena zejména na osvojení a vymezení pojetí strategie podniku a jeho strategických cílů, strategickou diagnostiku, monitorování okolí podniku a prognózování jeho vývoje. Pozornost je věnována zejména zdůvodnění argumentů proč má strategické řízení podniku zásadní význam a úlohu v systému podnikového řízení a vedení. Dále vede k popisu podstaty a možnosti aplikace jednotlivých metod formulace a hodnocení podnikové strategie pro podnikový management. Jde zejména o metody umožňující podniku analyzovat odvětví, ve kterém podniká a předpovídat jeho budoucí vývoj, porozumět zásady konkurence, konkurenceschopnosti a tvorby konkurenční výhody v podniku, pochopit vlastní pozici a tuto analýzu převést do konkurenční strategie konkrétního podnikání. Pozornost je věnována též vlivu konkurenční strategie na vnitřní prostředí podniku a jeho změny. Předmět sestává z přednášek a seminářů. Na seminářích jde o procvičování tvorby strategií formou případových studií. Požadavky k zápočtu: aktivní účast na seminářích. Forma zkoušky: obhajoba seminární práce - kolokvium. Na konci kurzu bude student schopen pochopit, porozumět a vysvětlit základy strategické rozhodovací analýzy, bude schopen rozeznat na které trhy a části trhu lze umístit výrobky či služby analyzovaného podniku. Student bude schopen vytvářet a používat prostředky a postupy k vypracování efektivní podnikové strategie, včetně tvorby předpokladu rozvoje podniku, anticipovat budoucí problémy a příležitosti. Student bude schopen vytvářet jasné cíle a směry pro budoucnost podniku. Student bude schopen rozeznat v konkurenčním vztahu, zda se jedná o indiferentní vztahy, antagonistické či vztahy založeny na prosazení vlastní konkurenční výhody podniku. Základem ovšem bude vytvářet zcela racionální úvahy u budoucím vývoji podniku z hlediska jeho ekonomicko - finančních ukazatelů a dalších podnikových analýz pro zkvalitnění strategického rozhodování.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen identifikovat základní strategické postupy podnikového řízení v oblasti strategického managementu. Student bude schopen rovněž pochopit, porozumět a vysvětlit základy strategické rozhodovací analýzy, bude schopen rozeznat na které trhy a části trhu lze umístit výrobky či služby analyzovaného podniku. Student bude schopen vytvářet a používat prostředky a postupy k vypracování efektivní podnikové strategie, včetně tvorby předpokladu rozvoje podniku, anticipovat budoucí problémy a příležitosti. Student bude schopen vytvářet jasné cíle a směry pro další rozvoj a budoucnost podniku ze strategického pohledu a dle teorie. Student bude schopen rozeznat v konkurenčním vztahu, zda se jedná o indiferentní vztahy, antagonistické či vztahy založeny na prosazení vlastní konkurenční výhody podniku. Základem ovšem bude vytvářet zcela racionální úvahy o budoucím vývoji podniku z hlediska jeho ekonomicko - finančních ukazatelů a dalších podnikových analýz pro zkvalitnění strategického rozhodování.
Osnova
 • 1) Teoreticko – metodologické základy strategického managementu, Strategický vztah a vazby, Význam informací pro řešení strategického vztahu, Vývojové tendence strategického řízení, Vznik a vývoj strategického řízeni, Významní autoři a jejich práce, Základní přístupy ke strategickému řízení. 2) Modely strategického řízení, Paradigma strategického řízení, Strategické řízení jako podnikový proces, Vybrané modely procesu strategického řízení (hlavní myšlenkový proud, logický inkrementalismus, Greinerův model aj.) , Strategický plánovací cyklus a jeho význam pro tvorbu poslání a cílů 3) Poslání podniku, Poslání podniku - formulace mise, Oblasti a úrovně strategie, Podnikové cíle, jejich stanovováni, Shareholderské a stakeholderské pojetí podniku, Analýza vlivu zájmových skupin. 4) Analýza vnějšího prostředí STEP analýza, analýza ekonomických charakteristik odvětví, analýza hybných sil v odvětví, Metoda tvorby scénářů, Metoda 4C, 5) Analýza konkurence analýza konkurence v odvětví, Porterův model, strategické mapy, analýza konkurentů, analýza atraktivity odvětví. 6) Identifikace konkurenční pozice podniku, Analýza vnitřního prostředí, Evaluace dosavadní strategie, analýza výsledků v jednotlivých oblastech, analýza citlivosti podniku, portfolio analýza, SPACE analýza, Analýza strategických skupin 7) analýza faktorů úspěchům, klíčové faktory úspěchu, analýza konkurenceschopnosti, SWOT analýza, Modely úspěšnosti podniku 8) Volba strategie, Srovnávací analýzy, Generováni strategických alternativ, volba strategie, typy strategií (integrační, intenzivní, diverzifikační, obranné), výběr vhodné strategie, Analýza kritických faktorů úspěchů podniku 9) Implementace strategie, Organizační struktura, organizační procesy, obsazování rolí. 10) Řízení strategické změny, Postupové kroky v tvorbě strategie, Generické konkurenční strategie, Organizační příprava na zavedení strategie, rekonfigurace operačních procesů, realizace strategie s podporou plánovacích a administrativních systémů, Tématický plán seminářů 1. 2. 3. První prezentace jednotlivých týmů, Je prezentována a diskutována deskripce podniku dle zadané struktury 4. 5. 6. Druhá prezentace jednotlivých týmů Je prezentována a diskutována analýza a strategie podniku, včetně návrhu její implementace dle zvolených metodických postupů. 7. Závěrečné hodnocení formou kolokvia, prezentace před komisí, soutěž o nejlepší seminární práci
Literatura
  povinná literatura
 • KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení : teorie pro praxi. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2002. xii, 172. ISBN 807179578X. info
  doporučená literatura
 • BARTES, František. Konkurenční strategie firmy. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1997. 124 s. ISBN 80-85943-41-7. info
 • HRON, Jan, Ivana TICHÁ a Jan DOHNAL. Strategické řízení. 2. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 1995. 221 s. ISBN 80-213-0255-0. info
 • SCHOLES, Kevan. Cesty k úspěšnému podniku : stanovení cíle, techniky rozhodování. Edited by Gerry Johnson. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2000. xxviii, 80. ISBN 8072262203. info
 • PORTER, Michael E. Konkurenční strategie :metody pro analýzu odvětví a konkurentů. Translated by Karel Kvapil. Praha: Victoria Publishing, 1994. xv, 403 s. ISBN 80-85605-11-2. info
 • STADLER, Susanne. Strategický management :nástroje, aplikace. Translated by Magda Schulmeisterová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 258 s. ISBN 802102304X. info
Výukové metody
Příprava na úspěšné absolvování předmětu spočívá v přípravě a tvorbě konkrétní případové studie na strategickou analýzu zvoleného podniku, následně její prezentaci formou kolokvia, případně její obhajoby před komisí učitelů. „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Metody hodnocení
Povinností studenta, který bude účastníkem týmu je prezentovat 1 seminární práci – strategickou analýzu zvoleného podniku za semestr formou týmové práce, v týmu bude max. 5 studentů, ke kvalitě jeho zpracování bude přihlíženo při konečném hodnocení. Organizační rozdělení do skupin – týmů bude provedeno na prvních dvou setkáních, na kterých se budou moci přihlásit a domluvit se na konkrétním termínu vystoupení. Termíny prezentací budou kopírovat harmonogram přednášek a seminářů. Samotná prezentace musí být vypracována v MS PowerPointu. Nedodržení termínu prezentace bez řádné omluvy je považováno za nesplnění předpokladů připuštění ke zkoušce. Kurz bude zakončen zkouškou formou kolokvia . Pro úspěšné absolvování musí studenti prezentovat týmově seminární práci formou PP prezentace a volného výkladu. V průběhu semestru se nebude psát žádný test, ale přesto vyučující doporučuje průběžně si ověřovat získané znalosti v autokorekčních testech .
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2021/MPH_STRP