MPH_STMG Strategický management

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Pavla Marciánová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Pavla Marciánová, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 18:00–19:50 P106, kromě Út 13. 9., kromě Út 1. 11.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPH_STMG/01: St 8:00–9:50 S310, kromě St 14. 9., kromě St 2. 11., P. Marciánová, P. Pirožek, V. Záthurecký
MPH_STMG/02: St 10:00–11:50 S305, kromě St 14. 9., kromě St 2. 11., P. Marciánová, P. Pirožek, V. Záthurecký
MPH_STMG/03: Po 16:00–17:50 S306, kromě Po 12. 9., kromě Po 31. 10., P. Marciánová, P. Pirožek, V. Záthurecký
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Strategický management navazuje na předmět Management, resp. předměty Základy managementu (a podobné předměty), vyučovaný v bakalářském stupni studia. Cílem předmětu je hlubší pochopení strategického rozvoje podniku v širokých souvislostech trendů společenského, politického, ekonomického a technického vývoje, a to zejména trendů souvisejících s vývojem znalostní, multikulturální a informační společnosti.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by měl být student schopen zejména:
• pochopit a vysvětlit vývojové trendy prostředí podniků;
• analyzovat typické jevy současné praxe podnikového managementu;
• na bázi her s pozitivním součtem pochopit podstatu vztahů podniku ke svým stakeholderům, tj. vlastníkům, zaměstnancům, odběratelům, dodavatelům, věřitelům a státu;
• identifikovat, pochopit a aplikovat základní přístupy a metody v oblasti strategického managementu;
• formulovat variantní strategie rozvoje podniku;
• s využitím metod rozhodování za podmínek rizika vybrat a implementovat optimální variantu strategie rozvoje podniku.
Osnova
 • 1) Vývojové trendy společnosti: příležitosti a hrozby.
 • 2) Postavení podniku na prahu postindustriální civilizace.
 • 3) Čtvrtá průmyslová revoluce.
 • 4) Poslání podniku. Shareholderské a stakeholderské pojetí.
 • 5) Podnik jako střet zájmů stakeholderů.
 • 6) Řízení vztahu podniku k jednotlivým stakeholderům.
 • 7) Strategická analýza obecného prostředí.
 • 8) Strategická analýza konkurenčního prostředí na jednotlivých trzích podniku.
 • 9) Strategická analýza vnitřního prostředí podniku.
 • 10) Využití strategické analýzy pro tvorbu strategie podniku. Typologie strategií.
 • 11) Implementace strategie.
 • 12) Řízení strategické změny.
Literatura
  povinná literatura
 • TYLL, Ladislav. Podniková strategie. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2014. xviii, 275. ISBN 9788074005077. info
  doporučená literatura
 • HANZELKOVÁ, Alena. Business strategie : krok za krokem. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013. xv, 159. ISBN 9788074004551. info
 • FOTR, Jiří, Emil VACÍK, Ivan SOUČEK, Miroslav ŠPAČEK a Stanislav HÁJEK. Tvorba strategie a strategické plánování : teorie a praxe. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2012. 381 stran. ISBN 9788024739854. info
 • FREEMAN, R. Edward. Stakeholder theory: the state of the art. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 362 s. ISBN 978-0-521-13793-5. info
 • ČÁSTEK, Ondřej. Využití stakeholderského přístupu při strategické analýze podniku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 242 s. ISBN 978-80-210-5411-0. Koupit v online knihkupectví Munipress info
 • PORTER, Michael E. Konkurenční strategie : metody pro analýzu odvětví a konkurentů. Translated by Karel Kvapil. [1. vyd.]. Praha: Victoria Publishing, 1994. 403 s. ISBN 8085605112. info
  neurčeno
 • ROTHAERMEL, Frank, T. a Nancy MCDONOUGH. Strategic Management: Concepts 4th Edition. 4th ed. McGraw-Hill Education, 2018. 592 s. ISBN 978-1-259-92762-1. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů, v rámci kterých se konzultují a diskutují probíraná témata a případové studie a jejich řešení. Těžiště spočívá ve zpracování týmové seminární práce a její obhajobě.
Metody hodnocení
Předpokladem ukončení předmětu je složení zkoušky. Zkouška je ústní s přípravou. V rámci zkoušky student odpovídá na dvě otázky. Podmínkou přistoupení ke zkoušce je zpracování, prezentace a obhajoba týmové seminární práce a absolvování dalších povinností realizovaných na seminářích. Pro zajištění objektivity zkoušky v tomto předmětu platí, stejně jako pro všechny ostatní předměty toto ustanovení: Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/MPH_STMG