MPP_SOPR Soutěžní právo

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Čt 8. 10. 16:00–17:50 P102, Čt 22. 10. 16:00–17:50 P102, Čt 5. 11. 16:00–17:50 P102, Čt 19. 11. 16:00–17:50 P102, Čt 3. 12. 16:00–17:50 P102, Čt 17. 12. 16:00–17:50 P102
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPP_SOPR/01: Čt 8. 10. 18:00–19:50 P102, Čt 22. 10. 18:00–19:50 P102, Čt 5. 11. 18:00–19:50 P102, Čt 19. 11. 18:00–19:50 P102, Čt 3. 12. 18:00–19:50 P102, Čt 17. 12. 18:00–19:50 P102, M. Petr
Předpoklady
The course builds on the basic knowledge and skills in the area teory of the law.
The students get the knowledge in the Basic Law course.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován tak, aby studentům poskytl hlubší vhled do komplexní problematiky ochrany hospodářské soutěže. Úvodní část je zaměřena na vymezení základních pojmů soutěžního práva a jeho vztahu k ostatním právním oborům, jakož i vztahu mezi soutěžním právem úrovni komunitární a na úrovni členských států EU. Studenti budou dále v podrobnostech seznámeni se třemi základními instituty soutěžního práva, tj. se zakázanými dohodami, zneužíváním dominantního postavení a s ~kontrolou spojování podniků. Závěrečná část je věnována otázkám aplikace komunitárního soutěžního práva, a to na komunitární i národní úrovni. Všechny tyto okruhy budou probírány se zvláštním zřetelem na praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Na konci tohoto kurzu student bude schopen:
- porozumět základním mechanismům právní regulace ochrany hospodářské soutěže
- prakticky pracovat s relevantními prameny komunitárního práva a s judikaturou
- základním způsobem posoudit určité jednání z hlediska soutěžního práva a navrhnout způsob řešení soutěžních problémů v zájmu dosažení souladu (compliance)
- reagovat na právní úkony Komise, resp. ÚOHS.
Výstupy z učení
Studenti si osvojí schopnost základního posouzení určitého jednání z hlediska soutěžního práva, navrhnout řešení v zájmu dosažení souladu a reagovat na právní úkony Komise, resp. ÚOHS
Osnova
 • 1.Soutěžní právo obecně - předmět a účel soutěžního práva, rozlišení národního a komunitárního soutěžního práva, soutěžní právo a ochrana veřejných a soukromých zájmů, základní pojmy (soutěžitel, relevantní trh, dohody a jejich formy, dominantní postavení, kontrola), soutěžní právo a další právní odvětví (nekalá soutěž, zákon o cenách, ekonomická závislost, veřejná podpora)
 • 2.Zakázané dohody - dohody horizontální, vertikální, smíšené (příklady), výjimky ze zákazu dohod (pravidlo de minimis, blokové výjimky, výjimky ex lege)
 • 3.Dominantní postavení (analýza tržní síly, formy zneužívání - příklady)
 • 4.Aplikace soutěžního práva v oblasti antitrustu ÚOHS a Komise (vyšetřovací oprávnění, rozhodovací pravomoc, sankce a opatření k nápravě, soudní přezkum, ECN)
 • 5.Spojování podniků - pojem spojení, spojení s komunitární dimenzí, alokace případů, zákaz uskutečňování spojení, posuzování spojení (test dominance, SLC test, efficiencies, závazky, podmínky a omezení, ancillary restraints), řízení ve věcech spojování podniků (řízení před ÚOHS, řízení před Komisí, soudní přezkum)
 • 6.Aplikace soutěžního práva soudy, private enforcement.
 • Témata seminářů:
 • 1. Úvodní seminář (základní pojmy).
 • 2. Zakázané dohody (příklady z rozhodovací praxe Komise a Úřadu).
 • 3. Zneužití dominantního postavení (příklady z rozhodovací praxe Komise a Úřadu).
 • 4. Kontrola spojování podniků (příklady z rozhodovací praxe Komise a Úřadu).
 • 5. Řízení ve věcech hospodářské soutěže před ÚOHS, Komisí a Soudy. Kontrolní test.
 • 6. Předpokládaný vývoj soutěžního práva, opakování.
 • 7. Aktuální právní problémy. Opakování. Náhradní kontrolní test.
 • Studenti předmětu využívají možnosti webového portálu www.pravoesf.cz. Tento portál je výstupem projektu OP VK s názvem: Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU, registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0189.
 • Pro výuku předmětu Soutěžní právo byly vytvořeny interaktivní studijní texty, které naleznete na webovém portálu (pravoesf.econ.muni.cz.) K samostudiu dle harmonogramu zveřejněném v IS/Studijních materiálech předmětu i pro seminární výuku jsou určeny studijní texty Soutěžní právo. Věnujte prosím pozornost i studijním textům těchto předmětů: Základy práva, Obchodní právo I., Správní proces a Evropské právo. V uvedených studijních textech jsou vysvětleny základní právní instituty, jejichž znalost umožní pochopit problematiku soutěžního práva v potřebných širších souvislostech a praktických důsledcích pro podnikatelské prostředí. V případě, že budete mít zájem o podrobnější informace, pak lze využít právní informační systém (ASPI), který je přístupný na počítačových učebnách a v knihovně ESF. V tomto případě je vstup zajištěn prostřednictvím ikony ASPI/ na ploše počítače. Současně od podzimního semestru 2013 poskytujeme všem studentům ESF možnost využít dálkový přístup k ASPI. V tomto případě je ASPI dostupné na vzdálené ploše přes Internet. Postup je zveřejněn na hlavních webových stránkách ESF.
Literatura
  povinná literatura
 • MUNKOVÁ, J., KINDL, J., SVOBODA, P. Soutěžní právo. Praha: C. H. Beck, 2012
 • ŠIŠKOVÁ, N. a kol. Evropské právo 2. Jednotný vnitřní trh. Praha: Wolters Kluwer, 2012. Kapitola VII
  doporučená literatura
 • ROSE, V., BAILEY, V. European Union Law of Competition. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2013
 • PETR, M., DOSTAL, O., KREISELOVÁ , I., VAVŘÍČEK, V. Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR. Praha : C.H.Beck, 2010
 • FAUL, J., NIKPAY, A. The EU Law of Competition 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2014
 • WISH, R., BAILEY, A. Competition Law. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2012
Výukové metody
Přednášky a praktická cvičení, řešení příkladů, diskuse k řešeným případům.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou; podmínkou ke zkoušce je úspěšné zvládnutí 1 písemného průběžného testu.
Upozornění: „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení,jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/MPP_SOPR