MPP_SOPR Soutěžní právo

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2011
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Robert Neruda, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Robert Neruda, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPP_SOPR/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Neruda, M. Petr
MPP_SOPR/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Neruda, M. Petr
Předpoklady
! PPSOPR Soutěžní právo
The course builds on the basic knowledge and skills in the area teory of the law.
The students get the knowledge in the Basic Law course.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět je koncipován tak, aby studentům poskytl hlubší vhled do komplexní problematiky ochrany hospodářské soutěže. Úvodní část je zaměřena na vymezení základních pojmů soutěžního práva a jeho vztahu k ostatním právním oborům, jakož i vztahu mezi soutěžním právem úrovni komunitární a na úrovni členských států EU. Studenti budou dále v podrobnostech seznámeni se třemi základními instituty soutěžního práva, tj. se zakázanými dohodami, zneužíváním dominantního postavení a s ~kontrolou spojování podniků. Závěrečná část je věnována otázkám aplikace komunitárního soutěžního práva, a to na komunitární i národní úrovni. Všechny tyto okruhy budou probírány se zvláštním zřetelem na praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Na konci tohoto kurzu student bude schopen:
- porozumět základním mechanismům právní regulace ochrany hospodářské soutěže
- prakticky pracovat s relevantními prameny komunitárního práva a s judikaturou
- základním způsobem posoudit určité jednání z hlediska soutěžního práva a navrhnout způsob řešení soutěžních problémů v zájmu dosažení souladu (compliance)
- reagovat na právní úkony Komise, resp. ÚOHS.
Osnova
 • 1.Soutěžní právo obecně - předmět a účel soutěžního práva, rozlišení národního a komunitárního soutěžního práva, soutěžní právo a ochrana veřejných a soukromých zájmů, základní pojmy (soutěžitel, relevantní trh, dohody a jejich formy, dominantní postavení, kontrola), soutěžní právo a další právní odvětví (nekalá soutěž, zákon o cenách, ekonomická závislost, veřejná podpora)
 • 2.Zakázané dohody - dohody horizontální, vertikální, smíšené (příklady), výjimky ze zákazu dohod (pravidlo de minimis, blokové výjimky, výjimky ex lege)
 • 3.Dominantní postavení (analýza tržní síly, formy zneužívání - příklady)
 • 4.Aplikace soutěžního práva v oblasti antitrustu ÚOHS a Komise (vyšetřovací oprávnění, rozhodovací pravomoc, sankce a opatření k nápravě, soudní přezkum, ECN)
 • 5.Spojování podniků - pojem spojení, spojení s komunitární dimenzí, alokace případů, zákaz uskutečňování spojení, posuzování spojení (test dominance, SLC test, efficiencies, závazky, podmínky a omezení, ancillary restraints), řízení ve věcech spojování podniků (řízení před ÚOHS, řízení před Komisí, soudní přezkum)
 • 6.Aplikace soutěžního práva soudy, private enforcement.
 • Témata seminářů:
 • 1. Úvodní seminář (základní pojmy).
 • 2. Zakázané dohody (příklady z rozhodovací praxe Komise a Úřadu).
 • 3. Zneužití dominantního postavení (příklady z rozhodovací praxe Komise a Úřadu).
 • 4. Kontrola spojování podniků (příklady z rozhodovací praxe Komise a Úřadu).
 • 5. Řízení ve věcech hospodářské soutěže před ÚOHS, Komisí a Soudy. Kontrolní test.
 • 6. Předpokládaný vývoj soutěžního práva, opakování.
 • 7. Aktuální právní problémy. Opakování. Náhradní kontrolní test.
Literatura
 • Raus, D., Neruda, R. Zákon o ochraně hospodářské soutěže - komentář a související české i komunitární předpisy. 2. vydání. Praha: Linde, 2006, 672 s.
 • Raus, D., Neruda, R. Hospodářská soutěž po vstupu ČR do EU. Praha:PB Books, 2005, 360 s.
 • Bednář, J., Buchta, J., Petr, M. Zákon o ochraně hospodářské soutěže s komentářem. 2. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Linde, 2006, 232 s
 • Bellamy, C., Child, G. European Community Law of Competiton. Fifth Edition. London: Sečet & Maxwell, 2001, 1338 s.
 • Goyder, D. G. EC Competition Law. Fourth Edition. New York: Oxford University Press, 2003, 592 s.
 • Ritter, L., Braun, W. D. European Competition Law: A Practicioner’s Guide. Third Edition. The Hague: Kluwer Law International, 2004, 1226 s.
 • Wils, W. Principles of European Antitrust Enforcement. Oxford: Hart Publishing, 2005,187 s.
 • Wish, R. Competition Law. Fifth Edition. London: LexisNexis, 2003, 989 s.
Výukové metody
Přednášky a praktická cvičení, řešení příkladů, diskuse k řešeným případům.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou; podmínkou ke zkoušce je úspěšné zvládnutí 1 písemného průběžného testu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PPSOPR.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.