MPP_SOPR Soutěžní právo

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2013
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Robert Neruda, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Robert Neruda, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPP_SOPR/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Neruda, M. Petr
MPP_SOPR/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Neruda, M. Petr
Předpoklady
! PPSOPR Soutěžní právo
The course builds on the basic knowledge and skills in the area teory of the law.
The students get the knowledge in the Basic Law course.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět je koncipován tak, aby studentům poskytl hlubší vhled do komplexní problematiky ochrany hospodářské soutěže. Úvodní část je zaměřena na vymezení základních pojmů soutěžního práva a jeho vztahu k ostatním právním oborům, jakož i vztahu mezi soutěžním právem úrovni komunitární a na úrovni členských států EU. Studenti budou dále v podrobnostech seznámeni se třemi základními instituty soutěžního práva, tj. se zakázanými dohodami, zneužíváním dominantního postavení a s ~kontrolou spojování podniků. Závěrečná část je věnována otázkám aplikace komunitárního soutěžního práva, a to na komunitární i národní úrovni. Všechny tyto okruhy budou probírány se zvláštním zřetelem na praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Na konci tohoto kurzu student bude schopen:
- porozumět základním mechanismům právní regulace ochrany hospodářské soutěže
- prakticky pracovat s relevantními prameny komunitárního práva a s judikaturou
- základním způsobem posoudit určité jednání z hlediska soutěžního práva a navrhnout způsob řešení soutěžních problémů v zájmu dosažení souladu (compliance)
- reagovat na právní úkony Komise, resp. ÚOHS.
Osnova
 • 1.Soutěžní právo obecně - předmět a účel soutěžního práva, rozlišení národního a komunitárního soutěžního práva, soutěžní právo a ochrana veřejných a soukromých zájmů, základní pojmy (soutěžitel, relevantní trh, dohody a jejich formy, dominantní postavení, kontrola), soutěžní právo a další právní odvětví (nekalá soutěž, zákon o cenách, ekonomická závislost, veřejná podpora)
 • 2.Zakázané dohody - dohody horizontální, vertikální, smíšené (příklady), výjimky ze zákazu dohod (pravidlo de minimis, blokové výjimky, výjimky ex lege)
 • 3.Dominantní postavení (analýza tržní síly, formy zneužívání - příklady)
 • 4.Aplikace soutěžního práva v oblasti antitrustu ÚOHS a Komise (vyšetřovací oprávnění, rozhodovací pravomoc, sankce a opatření k nápravě, soudní přezkum, ECN)
 • 5.Spojování podniků - pojem spojení, spojení s komunitární dimenzí, alokace případů, zákaz uskutečňování spojení, posuzování spojení (test dominance, SLC test, efficiencies, závazky, podmínky a omezení, ancillary restraints), řízení ve věcech spojování podniků (řízení před ÚOHS, řízení před Komisí, soudní přezkum)
 • 6.Aplikace soutěžního práva soudy, private enforcement.
 • Témata seminářů:
 • 1. Úvodní seminář (základní pojmy).
 • 2. Zakázané dohody (příklady z rozhodovací praxe Komise a Úřadu).
 • 3. Zneužití dominantního postavení (příklady z rozhodovací praxe Komise a Úřadu).
 • 4. Kontrola spojování podniků (příklady z rozhodovací praxe Komise a Úřadu).
 • 5. Řízení ve věcech hospodářské soutěže před ÚOHS, Komisí a Soudy. Kontrolní test.
 • 6. Předpokládaný vývoj soutěžního práva, opakování.
 • 7. Aktuální právní problémy. Opakování. Náhradní kontrolní test.
 • Studenti předmětu využívají možnosti webového portálu www.pravoesf.cz. Tento portál je výstupem projektu OP VK s názvem: Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU, registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0189.
 • Pro výuku předmětu Soutěžní právo byly vytvořeny interaktivní studijní texty, které naleznete na webovém portálu (pravoesf.econ.muni.cz.) K samostudiu dle harmonogramu zveřejněném v IS/Studijních materiálech předmětu i pro seminární výuku jsou určeny studijní texty Soutěžní právo. Věnujte prosím pozornost i studijním textům těchto předmětů: Základy práva, Obchodní právo I., Správní proces a Evropské právo. V uvedených studijních textech jsou vysvětleny základní právní instituty, jejichž znalost umožní pochopit problematiku soutěžního práva v potřebných širších souvislostech a praktických důsledcích pro podnikatelské prostředí. V případě, že budete mít zájem o podrobnější informace, pak lze využít právní informační systém (ASPI), který je přístupný na počítačových učebnách a v knihovně ESF. V tomto případě je vstup zajištěn prostřednictvím ikony ASPI/ na ploše počítače. Současně od podzimního semestru 2013 poskytujeme všem studentům ESF možnost využít dálkový přístup k ASPI. V tomto případě je ASPI dostupné na vzdálené ploše přes Internet. Postup je zveřejněn na hlavních webových stránkách ESF.
Literatura
  povinná literatura
 • PETR, M., DOSTAL, O., KREISELOVÁ , I., VAVŘÍČEK, V. Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR. Praha : C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-307-3
 • Raus, D., Neruda, R. Zákon o ochraně hospodářské soutěže - komentář a související české i komunitární předpisy. 2. vydání. Praha: Linde, 2006, 672 s.
  doporučená literatura
 • Raus, D., Neruda, R. Hospodářská soutěž po vstupu ČR do EU. Praha:PB Books, 2005, 360 s.
 • Bednář, J., Buchta, J., Petr, M. Zákon o ochraně hospodářské soutěže s komentářem. 2. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Linde, 2006, 232 s
 • Bellamy, C., Child, G. European Community Law of Competiton. Fifth Edition. London: Sečet & Maxwell, 2001, 1338 s.
 • Goyder, D. G. EC Competition Law. Fourth Edition. New York: Oxford University Press, 2003, 592 s.
 • Ritter, L., Braun, W. D. European Competition Law: A Practicioner’s Guide. Third Edition. The Hague: Kluwer Law International, 2004, 1226 s.
 • Wils, W. Principles of European Antitrust Enforcement. Oxford: Hart Publishing, 2005,187 s.
 • Wish, R. Competition Law. Fifth Edition. London: LexisNexis, 2003, 989 s.
  neurčeno
 • Petr, M. Studijní texty „Soutěžní právo“. ESF 2013. Portál výuky právních předmětů ESF: Webová adresa: pravoesf.econ.muni.cz. Oprávnění ke vstupu do webové aplikace je k dispozici ve Stud. materiálech předmětu v IS ESF MU.
Výukové metody
Přednášky a praktická cvičení, řešení příkladů, diskuse k řešeným případům.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou; podmínkou ke zkoušce je úspěšné zvládnutí 1 písemného průběžného testu.
Upozornění: „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení,jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PPSOPR.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.