BPR_DEMO Demografie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2009
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (přednášející), doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (zástupce)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (cvičící), doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Rozvrh
Út 18:00–19:35 P304
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPR_DEMO/1: St 16:20–17:55 P102, J. Vystoupil
BPR_DEMO/2: St 18:00–19:35 P102, J. Vystoupil
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Demografie (DEMO) Cílem základního kurzu demografie je seznámit studenty s těmi jevy a procesy, které souvisí s reprodukcí obyvatelstva; jedná se jak o jevy a procesy související s přirozenou obnovou obyvatelstva, tak i s prostorovým pohybem obyvatelstva, tedy s migrací. Obyvatelstvo (populace) představuje jednu z nejvýznamnějších ekonomických kategorií. Pochopit ji, seznámit se s ní prostřednictvím demografických ukazatelů a demografické analýzy je významným předpokladem dobré práce ekonoma. Obsah bude vyložen v těchto tematických okruzích: definice základních pojmů, dílčí demografické disciplíny a mezioborové vazby; základní zdroje informací o obyvatelstvu, demografická data a ukazatele; analýza struktury obyvatelstva (podle věku, pohlaví, národnosti, dalších sociálních a ekonomických znaků); analýza populačních procesů - přirozený a mechanický pohyb obyvatelstva; režim reprodukce obyvatelstva a jejich důsledky (populační vývoj u nás a ve světě); populační teorie a politika; populační odhady a projekce. Požadavky k zápočtu: seminární práce. Forma zkoušky: písemný test, ústní.
Osnova
 • 1. Obecné problémy demografie. Předmět studia, definice základních pojmů. Vnitřní diferenciace - dílčí demografické disciplíny. Vztah demografie k jiným oborům, význam v procesu poznávání reality s důrazem na ekonomické otázky. Historie demografie (počátky, demografie v 17. – 18. století, demografie 19. století a T. Malthus, současná demografie). Historie demografie v Československu. Demografické instituce a kongresy. Demografická pracoviště v ČR. Literatura (časopisy, učebnice).
 • 2. Demografické a geodemografické jevy. Základní zdroje informací o obyvatelstvu (sčítání lidu, běžná evidence demografických událostí). Ostatní prameny a způsoby zjišťování demografických jevů. Vymezení demografického systému a demografických jevů. Demografická data a ukazatele. Symboly a značení. Čas v demografii, demografická síť.
 • 3. Analýza struktury obyvatelstva. Struktura podle pohlaví a věku (věková pyramida, typy populací podle věkové struktury, demografické stárnutí a demografické mládnutí). Struktura obyvatelstva podle sociálních a ekonomických znaků (vzdělání, náboženství, národnost, ekonomická aktivita, rasová, etnická a jazyková diferenciace). Rodina a domácnost – vymezení, význam pro demografickou reprodukci.
 • 4 - 5. Úmrtnost a nemocnost. Analýza úmrtnosti – jednoduché ukazatele úmrtnosti, kojenecká úmrtnost, stárnutí, délka lidského života, řád vymírání, úmrtnostní tabulky. Klasifikace příčin úmrtí a nemocnost. Vývojové tendence úmrtnosti v ČR.
 • 6. Sňatečnost a rozvodovost. Sňatek a sňatečnost, tabulky sňatečnosti. Rozvod a rozvodovost. Tabulky rozvodovosti.
 • 7. Plodnost a porodnost. Plodnost a porodnost. Plodnost žen a manželská plodnost. Tabulky plodnosti. Diferenční plodnost. Regionální diferenciace. Potrat a potratovost. Základní ukazatele potratovosti.
 • 8. Celkové charakteristiky přirozené reprodukce. Stacionární a stabilní populace. Míry celkové reprodukce.
 • 9. Populační odhady a projekce. Ekonomický význam. Intercensální odhady. Druhy populačních projekcí. Historie populačních projekcí na území ČR. Odvozené projekce jako zdroj informací pro rozhodování v oblastech společenského dění (zejména v ekonomice).
 • 10. Populační vývoj světa, regionů a zemí. Demografická revoluce, demografický vývoj světa – historie a současnost. Zákonitosti populační reprodukce. Vybrané současné problémy populačního vývoje světa - proces stárnutí populace ve vyspělých zemích.
 • 11 – 12. Postavení ČR v demografickém vývoji světa. Demografický vývoj českých zemí od starověku do novověku. Průběh demografické revoluce na našem území. Proces urbanizace.
 • 13. Populační teorie a politika. Demografické myšlení. Přehled populačních teorií – historie a současnost. Demografie a populační politika. Otázky populačního optima. Populační klima. Populační politika u nás a ve světě.
 • 14. Současné tendence populačního vývoje ČR. Souhrnné zhodnocení aktuální demografické situace v ČR (úmrtnost, sňatečnost, rozvodovost, porodnost, potratovost).
Literatura
 • Populační vývoj České republiky 2001 - 2006. 1 vyd. Praha: Demoart, 2007. 114 s. ISBN 978-80-86561-77-6. info
 • Populační vývoj České republiky 1990-2002. Edited by Zdeněk Pavlík - Milan Kučera. 1. vyd. Praha: Demoart, 2002. 98 s. ISBN 80-902686-8-4. info
 • VESELÁ, Jana. Základy demografie. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1997. 90 s. ISBN 8071940968. info
 • BURCIN, Boris a Tomáš KUČERA. Aktuální stav a perspektivy populačního vývoje České republiky do roku 2020. Praha: Univerzita Karlova, 1995. 25 s. ISBN 8071840521. info
 • ROUBÍČEK, Vladimír. Úvod do demografie. 1. vyd. Praha: CODEX Bohemia, 1997. 348 s. ISBN 80-85963-43-4. info
 • PAVLÍK, Zdeněk. Základy demografie. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. 736 s. info
 • Demografie (nejen) pro demografy. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1993. 125 s. ISBN 80-801424-2-7. info
 • VESELÁ, Jana. Základy demografie. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1997. 90 s. ISBN 8071941018. info
 • VYSTOUPIL, Jiří a Zdeňka TARABOVÁ. Základy demografie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 150 s. ISBN 8021036176. info
Metody hodnocení
Písemná zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.