BPR_DEMO Demografie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2016
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (přednášející)
Ing. Zdeněk Dvořák (cvičící)
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (cvičící)
Ing. Zdeněk Šilhan, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 16:20–17:55 P102
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPR_DEMO/01: každé sudé pondělí 16:20–17:55 P304, J. Kunc, J. Vystoupil
BPR_DEMO/02: každé sudé úterý 11:05–12:45 P201, J. Kunc, J. Vystoupil
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem základního kurzu demografie je seznámit studenty s jevy a procesy, které souvisí s reprodukcí obyvatelstva, tedy jak s přirozenou obnovou obyvatelstva, tak s prostorovým pohybem (migrací). Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - analyzovat základní demografické procesy a jevy, - interpretovat základní demografické ukazatele, - aplikovat teoretickou přípravu v konkrétních případech, - vypočítat modelové i aplikované příklady, - formulovat vztahy a vazby související s ekonomickou praxí.
Osnova
 • 1. Obecné problémy demografie. Předmět studia, definice základních pojmů. Vnitřní diferenciace - dílčí demografické disciplíny. Vztah demografie k jiným oborům, význam v procesu poznávání reality s důrazem na ekonomické otázky. Historie demografie (počátky, demografie v 17. – 18. století, demografie 19. století a T. Malthus, současná demografie). Historie demografie v Československu. Demografické instituce a kongresy. Demografická pracoviště v ČR. Literatura (časopisy, učebnice).
 • 2. Demografické a geodemografické jevy. Základní zdroje informací o obyvatelstvu (sčítání lidu, běžná evidence demografických událostí). Ostatní prameny a způsoby zjišťování demografických jevů. Vymezení demografického systému a demografických jevů. Demografická data a ukazatele. Symboly a značení. Čas v demografii, demografická síť.
 • 3. Analýza struktury obyvatelstva. Struktura podle pohlaví a věku (věková pyramida, typy populací podle věkové struktury, demografické stárnutí a demografické mládnutí). Struktura obyvatelstva podle sociálních a ekonomických znaků (vzdělání, náboženství, národnost, ekonomická aktivita, rasová, etnická a jazyková diferenciace). Rodina a domácnost – vymezení, význam pro demografickou reprodukci.
 • 4 - 5. Úmrtnost a nemocnost. Analýza úmrtnosti – jednoduché ukazatele úmrtnosti, kojenecká úmrtnost, stárnutí, délka lidského života, řád vymírání, úmrtnostní tabulky. Klasifikace příčin úmrtí a nemocnost. Vývojové tendence úmrtnosti v ČR.
 • 6. Sňatečnost a rozvodovost. Sňatek a sňatečnost, tabulky sňatečnosti. Rozvod a rozvodovost. Tabulky rozvodovosti.
 • 7. Plodnost a porodnost. Plodnost a porodnost. Plodnost žen a manželská plodnost. Tabulky plodnosti. Diferenční plodnost. Regionální diferenciace. Potrat a potratovost. Základní ukazatele potratovosti.
 • 8. Celkové charakteristiky přirozené reprodukce. Stacionární a stabilní populace. Míry celkové reprodukce.
 • 9. Populační odhady a projekce. Ekonomický význam. Intercensální odhady. Druhy populačních projekcí. Historie populačních projekcí na území ČR. Odvozené projekce jako zdroj informací pro rozhodování v oblastech společenského dění (zejména v ekonomice).
 • 10. Populační vývoj světa, regionů a zemí. Demografická revoluce, demografický vývoj světa – historie a současnost. Zákonitosti populační reprodukce. Vybrané současné problémy populačního vývoje světa - proces stárnutí populace ve vyspělých zemích.
 • 11 – 12. Postavení ČR v demografickém vývoji světa. Demografický vývoj českých zemí od starověku do novověku. Průběh demografické revoluce na našem území. Proces urbanizace.
 • 13. Populační teorie a politika. Demografické myšlení. Přehled populačních teorií – historie a současnost. Demografie a populační politika. Otázky populačního optima. Populační klima. Populační politika u nás a ve světě.
 • 14. Současné tendence populačního vývoje ČR. Souhrnné zhodnocení aktuální demografické situace v ČR (úmrtnost, sňatečnost, rozvodovost, porodnost, potratovost).
Literatura
 • Populační vývoj České republiky 2001 - 2006. 1 vyd. Praha: Demoart, 2007. 114 s. ISBN 978-80-86561-77-6. info
 • Populační vývoj České republiky 1990-2002. Edited by Zdeněk Pavlík - Milan Kučera. 1. vyd. Praha: Demoart, 2002. 98 s. ISBN 80-902686-8-4. info
 • VESELÁ, Jana. Základy demografie. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1997. 90 s. ISBN 8071940968. info
 • BURCIN, Boris a Tomáš KUČERA. Aktuální stav a perspektivy populačního vývoje České republiky do roku 2020. Praha: Univerzita Karlova, 1995. 25 s. ISBN 8071840521. info
 • ROUBÍČEK, Vladimír. Úvod do demografie. 1. vyd. Praha: CODEX Bohemia, 1997. 348 s. ISBN 80-85963-43-4. info
 • PAVLÍK, Zdeněk. Základy demografie. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. 736 s. info
 • Demografie (nejen) pro demografy. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1993. 125 s. ISBN 80-801424-2-7. info
 • VESELÁ, Jana. Základy demografie. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1997. 90 s. ISBN 8071941018. info
 • VYSTOUPIL, Jiří a Zdeňka TARABOVÁ. Základy demografie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 150 s. ISBN 8021036176. info
Výukové metody
Výukové metody je v zásadě možné rozdělit na dvě části. 1)Základem jsou přednášky kladoucí důraz na teoretickou přípravu. Definice základních pojmů. V návaznosti na teoretický výklad aplikace vybraných problémů formou případových studií. Důležité je také představení základních statistických metod používaných v demografii. 2) Semináře navazují tematicky na přednášky. Přinášejí podrobnější rozbor případových studií demonstrujících vybrané procesy a výpočty modelových příkladů Součástí seminářů je také tematicky zaměřená seminární práce. Celým výukovým programem se prolíná statisticko-analytický přístup.
Metody hodnocení
Formou zkoušky je písemný test. K jeho úspěšnému splnění je potřeba 60 % bodů. Počet otázek se bude pohybovat v rozsahu 15-20. Otázky budou uzavřené i otevřené. Prezentace vybraného tématu. Povinná účast na seminářích. Do hodnocení vstupuje také aktivita na seminářích (prezentace) a seminární práce, jejichž úspěšné zvládnutí je podmínkou přistoupení ke zkoušce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.