MKV_VZVP Veřejné zakázky a veřejné projekty a jejich hodnocení

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. David Póč (přednášející)
Ing. Michal Struk, Ph.D. (přednášející), doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (zástupce)
doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD. (přednášející)
Mgr. Bc. David Póč (cvičící)
Ing. Jana Rozmarinová (cvičící)
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michal Struk, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 8. 3. 16:00–19:50 P201, So 23. 3. 12:00–15:50 P201, So 13. 4. 12:00–15:50 P201, So 11. 5. 12:00–15:50 P201
Předpoklady
! MKV_TMHV Metody hodnocení veř. projektů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Veřejné finance jsou vynakládány v mnoha případech na základě projektového přístupu. I proto je důležité porozumět projektovému přístupu, metodám hodnocení veřejných projektů a způsobu zadávání a hodnocení veřejných zakázek.

Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky veřejných projektů, jejich tvorbou a hodnocením. Zvláštní pozornost je věnována zadávání veřejných zakázek, jejich právnímu rámci a problémům v České republice.
Výstupy z učení
Studenti po absolvování předmětu budou schopni:

• porozumět procesu projektového řízení a tvorby a hodnocení veřejných projektů,
• znát principy poskytování veřejných služeb,
• vytvořit jednoduché veřejné projekty,
• být schopen pro hodnocení a výběr projektů zvolit optimální jednokriteriální nebo vícekriteriální metodu hodnocení,
• porozumět a interpretovat český právní rámec pro zadávání veřejných zakázek,
• při tvorbě a hodnocení veřejných projektů a veřejných zakázek zlepšit své týmové dovedosti.hodnocení.
Osnova
 • Obsah kurzu je rozdělen následně:

  1. veřejné projekty a jejich tvorba,
 • 2. příprava projektů, požadavky na řízení projektů,
 • 3. metody ex-ante hodnocení veřejných projktů,
 • 4. metody ex-post hodnocení veřejných projektů,
 • 5. modely poskytování veřejných služeb a jejich potenciál a omezení,
 • 6. PPP a a jeho praxe v České republice a dalších vybraných zemích,
 • 7. veřejné zakázky - funkce a principy, současné problémy,
 • 8. proces zadávání a hodnocení veřejných zakázek - právní rámec v ČR ajeho další perspektiva.

  Tento obsah je rozdělen do 4 tutoriálů.
Literatura
  povinná literatura
 • OCHRANA, František. Hodnocení veřejných projektů a zakázek. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004. 195 s. ISBN 8073570335. info
 • GATTI, S. Project Finance in Theroy and Practice: Designing, Structuring, and Financing Private and Public Projects. Burlington: Academic Press, 2007, ISBN 978-0123736994
 • FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů : jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. 408 stran. ISBN 9788024732930. info
 • ROSENAU, Milton D. Řízení projektů. 3. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 344 s. ISBN 978-80-251-1506-0. info
 • OCHRANA, František. Veřejné zakázky. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2004. 173 s. ISBN 8086119793. info
  doporučená literatura
 • MALIŠOVÁ, Iva a Ivan MALÝ. Hodnocení veřejných projektů : učební text pro studenty oboru veřejná ekonomika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 88 s. ISBN 8021015918. info
 • MAŇAS, Miroslav a Petr FIALA. Vícekriteriální rozhodování. Edited by Josef Jablonský. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1994. 316 s. ISBN 8070797487. info
 • VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 465 s. ISBN 8086929019. info
 • OCHRANA, František. Manažerské metody ve veřejném sektoru : teorie, praxe a metodika uplatnění. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2002. 216 s. ISBN 8086119513. info
 • SAVAS, E. S:: Privatization and public-private partnership, New York: Seven Bridges Press, 2000, ISBN 978-80-7400-329-5
 • JURČÍK, R. Zákon o veřejných zakázkách - komentář. Praha: C. H. Beck, 2010, ISBN 978-80-210-5409-7
 • SPOERING, M., B., DEWULF, G.: Strategic Issues in Public-Private Partnerships, An International Perspective, Blackwell Publishing, UK, 2006, 1st edition. ISBN 1-4051-3475-0
 • OCHRANA, František. Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky : jejich tvorba, hodnocení a kontrola. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 219 s. ISBN 9788073576448. info
 • ŘEŽUCHOVÁ, Markéta. Fenomén Public Private Partnerships a poskytování veřejných služeb. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 176 s. 1. vydání. ISBN 978-80-210-5409-7. info
 • BOARDMAN, Anthony E. Cost-benefit analysis : concepts and practice. 3rd ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2006. xv, 560. ISBN 0131435833. info
Výukové metody
Kur probíhá formou přednášek, resp. tutoriálů. V tutoríálech jsou studenti seznámeni s hlavními tématy zadávání veřejných zakázek a partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) a hodnnocení veřejných projektů. Během tutoriálů mají studenti možnost rozvíjet určité téma a diskutovat o problematických částech. Hlavní část práce studentů probíhá formou samostudia - studium základní literatury.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen písemnou zkouškou. Student se může zúčastnit zkoušky, pokud splní následující podmínky:
1. odevzdá v daném termínu vypracovaný POT (práce opravovaná tutorem) v požadovaném rozsahu a struktuře,
2. úspěšně absolvuje 3 on-line testy v IS MU ve stanoveném termínu (za úspěšný se považuje test s minimálně 60 % správných odpovědí) .

Podrobné informace k POTu i testu jsou uvedeny v interaktivní osnově předmětu v IS MU.

Informace učitele
http://is.muni.cz/el/1433/test/s_zakazky/ode/055-Soukopova/index.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět si nezapisují studenti, kteří již absolvovali předmět MKV_TMHV.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2019/MKV_VZVP