MKP_PRMN Právo pro manažery

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
13/0/0. tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mgr. Linda Doucková (přednášející)
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Pšenko (přednášející)
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc. (přednášející)
Mgr. Ing. Martin Štěrba (cvičící)
Garance
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 22. 2. 12:00–15:50 P101, So 21. 3. 12:00–15:50 P101, Pá 17. 4. 15:00–19:50 P101
Předpoklady
! MKP_PASS Právní aspekty správy OS
Předmět je určen pro studenty navazujícího studia Podnikové ekonomiky a managementu a pro studenty podobných oborů, kteří očekávají, že se dostanou do vedoucích pozic organizací v průběhu své kariéry.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Výuka předmětu bude zahájena při minimálním počtu "10" zapsaných studentů. Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět MPP_PASS nebo MKP_PASS.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Právo pro manažery navazuje na povinné a povinně volitelné předměty vyučované na katedře Podnikové ekonomiky a doplňuje tyto předměty o právní znalosti. Doplňuje tak výbavu budoucích absolventů o právní povědomí, jak z pohledu systematicko-teoretického, tak aplikačního. Odborníci z praxe provedou studenty přednáškami, zaměřenými na důležitá a aktuální témata, která jsou pečlivě vybrána, aby studenti pochopili podnikání, odpovědnost a vedení lidí z právního hlediska.

Cílem kurzu je získání základních teoretických a praktických znalostí o právu v podniku.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by student měl být schopen:

- Aktivně využívat veřejné rejstříky a efektivně hledat potřebné informace.
- Vybrat vhodnou právní formu pro své podnikání.
- Sestavit pracovní smlouvu, kriticky posoudit předloženou pracovní smlouvu a znát práva a povinnosti, které z ní vyplývají.
- Navrhnout reklamní sdělení bez právních vad a rozpoznat reklamu klamavou, srovnávací aj.
- Znát postup kontraktace a být schopen se vyhnout běžným problémům, které s ní souvisí.
- Rozumět chodu koncernu a odlišnostem od běžného podnikání. Dokázat vyhodnotit úpadek a znát rizika s ním související.
- Zvládnout orientaci v běžných právních pojmech souvisejících s podnikáním.
- Využívat informační systém ASPI.
Osnova
 • Jednotlivá témata jsou rozdělena do bloků, přičemž každý blok se skládá z přednáškové teoretické části (I.) vedené odborníkem z praxe a části praktické aplikační (II.) vedené příslušným cvičícím.

  1. blok - Začátek podnikání z pohledu práva
  I. ZOK a základní pojmy, živnostenské podnikání, právní formy, odpovědnost živnostníka, společníka a jednatele
  II. založení živnosti, založení s.r.o.

  2. blok - Pracovní právo
  I. Pracovní smlouvy a jiné formy zaměstnávání, odpovědnost vyplývající z pracovněprávních vztahů, přijímání zaměstnanců
  II. Tvorba nabídky práce, Tvorba pracovní smlouvy, Diskriminace v pracovním právu.

  3. blok - Reklamní právo
  I. Právní limity při tvorbě reklamních kampaní, klamavá reklama, srovnávací reklama, etika a odpovědnost za reklamní sdělení.
  II. Posuzování vybraných reklamních sdělení, tvorba reklamního sdělení bez právních vad.

  4. blok - Smluvní právo
  I. Průběh kontraktace, speciální smluvní typy, reklamace, zabezpečení informací.
  II. Modelový průběh kontraktace, návrh kupní smlouvy bez právních vad, modelový průběh reklamačního řízení, ochrana spotřebitele.

  5. blok - Koncern a výkaznictví
  I. Koncernové právo, transferové platby, povinnosti v koncernu, povinnosti spojené s výkaznictvím, insolvence, odpovědnost.
  II. Tvorba zprávy o vztazích, příprava fúze, zjišťování úpadku, podání přihlášky v insolvenčním řízení.

  6. blok - Aktuální dění v podnikatelském prostředí
  I. Přednáška na aktuální téma.
  II. Shrnutí poznatků v předmětu.
  III. Zkouška.
Literatura
  doporučená literatura
 • ASPI - legal information system - available on a remote desktop
 • Legal portal: http://pravoesf.econ.muni.cz/ - basic texts (Fundamentals of Law, Civil Law, Commercial Law, etc.)
Výukové metody
Tutoriály probíhají formou dvou čtyřhodinových bloků, jejichž témata odpovídají výše uvedené osnově předmětu. 1. tutoriál: Blok 1. - 2. 2. tutoriál: Blok 3. - 4. 3. tutoriál: Blok 5. - 6.
Metody hodnocení
Podmínky úspěšného ukončení předmětu: zpracování POTu na určené téma a jeho kladné hodnocení.

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Informace učitele
http://pravoesf.econ.muni.cz
Podrobnější informace o průběhu předmětu budou průběžně zveřejňovány ve studijních materiálech v IS.

Základní právní předpisy z nichž bude čerpáno jsou dostupné pro všechny studenty v právním informačním systému ASPI.
Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 455/1991 Sb., zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Zákon č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Zákon č. 262/2006 Sb., zákon zákoník práce
Zákon č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
společnost 4.0, znalostní a globalizující společnost.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2020/MKP_PRMN