MPH_DIS2 Diplomový seminář 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
MPH_DIS1 Diplomový seminář 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dokončit a připravit k obhajobě závěrečnou práci.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu by měl být student schopen přistoupit k dokončení diplomové práce jako odborného textu; student bude schopen zvolit správnou strategii a taktiku psaní odborného textu – jak zpracovat konečnou verzi diplomové práce. Student bude schopen rychle a správně číst a zpracovávat informační zdroje; Student bude schopen postupovat v duchu publikační etiky. Student bude mít poznatky o zásadách odborného stylu psaného textu. V neposlední řadě bude schopen vyhodnotit empirická šetření a formulovat doporučení, která z jejich šetření vyplynou; Po zakončení kurzu bude student schopen správně prezentovat diplomovou práci při obhajobě s aspirací na širší uplatnění těchto poznatků v praxi.
Osnova
 • Individuální konzultace s vedoucím práce v průběhu semestru.
 • Struktura práce:
 • Úvod
 • - zasazení řešeného problému do kontextu, cíl práce, hypotézy/výzkumné otázky a shrnutí obsahu textu
 • Literární rešerše
 • - rešeršní část obsahuje komparace jednotlivých teoretických přístupů a také kritická vyjádření autora podpořená argumenty (nejde o pouhou kompilaci poslepováním informací z různých zdrojů)
 • Metodický postup práce
 • - cíl výzkumu
 • - výzkumné otázky/hypotézy
 • - výzkumný soubor
 • - metody sběru dat
 • - popis metod vyhodnocení dat
 • - omezení zvoleného postupu
 • Analýza, výsledky a návrhy/doporučení
 • - návrhy/doporučení jsou zpracovány ve variantách
 • - verifikace hypotéz/zodpovězení výzkumných otázek
 • Diskuze
 • - ekonomické zhodnocení navrhovaných opatření
 • - posouzení rizik navrhovaných opatření
 • - komparace zjištění, výsledků a návrhů s jinými studiemi
 • Závěr
 • - vyjádření ke splnění cíle a postupu řešení
 • - návrh dalšího postupu
 • V každé části práce je každé tvrzení vyargumentované. Práce neobsahuje vlastní názory autora bez opory v datech nebo nastudované literatuře (subjektivní dojmologie).
 • Zdroje
 • - v práci je použito alespoň 15/30 (BP/DP) zdrojů.
 • Většina zdrojů jsou vědecké recenzované zdroje (tj. nejde o skripta, učebnice, populární internetové zdroje). Autor(ka) využívá zahraniční vědecké recenzované zdroje. Autor(ka) v diplomové práci využívá články z akademických recenzovaných časopisů. V rešeršní části nejsou delší pasáže textu založeny pouze na jednom zdroji.
Literatura
  povinná literatura
 • Aktuální studijní materiály předmětu Akademické psaní. https://www.econ.muni.cz/akap/
 • http://www.econ.muni.cz/t619/
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 8086429407. info
  doporučená literatura
 • Aktuální znění bibliografické normy ČSN ISO 690
 • GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. [Praha]: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 9788074310027. info
 • HAGUE, Paul N. Průzkum trhu. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003. 234 s. ISBN 8072269178. info
Výukové metody
Samostatné studium a konzultace s vedoucím závěrečné práce.
Metody hodnocení
Zpracování diplomové práce a účast na konzultacích je hodnocena splněno/nesplněno. Kredity jsou uděleny na konci semestru poté, co jsou splněna všechna kriteria.
Informace učitele
„Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“ Any copying, keeping a record of tests or carrying the tests out, using forbidden aids including any communication devices or any other breach of objectivity of the exam is regarded as a failure to meet the obligations of the subject and as a serious breach of study regulations. As a consequence, the teacher grades the student with "F" and the dean is allowed to initiate a disciplinary action, which might lead to the termination of the studies.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/MPH_DIS2