BPV_VESP Veřejná a sociální politika

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Marek Pavlík, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:50 P312, kromě Čt 31. 3.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPV_VESP/01: každý lichý čtvrtek 8:00–9:50 P302b, kromě Čt 31. 3., M. Pavlík, M. Wildmannová
BPV_VESP/02: každý sudý čtvrtek 8:00–9:50 P302b, M. Pavlík, M. Wildmannová
Předpoklady
! BPV_ZASP Základy sociální politiky
Kurz je zamýšlen pro 3. ročník oboru Veřejná ekonomie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Veřejná a sociální politika
Kurz navazuje na poznatky získané v kurzech Ekonomika veřejného sektoru, Veřejné ekonomie, Veřejné finance. Objasňuje hodnotová východiska, funkce a principy veřejné a sociální politiky, vysvětluje její obsah, nástroje, legislativu a organizaci. Blíže se zaměřuje zejména na oblast sociálního zabezpečení (sociální pojištění, podpora a pomoc), rodinné politiky a bydlení.
Cílem kurzu je
- seznámit posluchače s aktuálními a trendy veřejné a sociální politiky
- analyzovat současné problémy veřejné a sociální politiky
- naučit posluchače samostatné analýze a hodnocení problémů
- interpretovat teoretické přístupy a naučit studenty jak identifikovat vhodné nástroje k řešení praktických problémů
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- objasnit cíle, principy sociální politiky;
- objasnit cíle, principy veřejné politiky;
- orientovat se ve struktuře veřejné a sociální politiky;
- vysvětlit obsah, nástroje a legislativu veřejné a sociální politiky ;
- uvést praktické příklady
Osnova
 • Struktura předmětu
 • 1. Úvod, struktura předmětu, Veřejná politika – shrnutí dosavadních poznatků. Modely veřejné politiky a její analýza. Připomenutí teorie byrokracie
 • 2. Sociální politika - vztah SP a hospodářské politiky, SP jako praxe a teorie, aktéři a nástroje systému sociální politiky Oblasti SP, typy SP. Soc. stát „welfare state“, vznik, vývoj, typy, modely sociálního státu, krize welfare state a její příčiny, komparace sociálního státu ve světě. Oblasti SP: sociální zabezpečení, funkce, organizace, financování SZ. Vývoj SP a SP EU
 • 3. Aktéři a implementace veřejných politik 4. Lobbing 5. Důchodové zabezpečení, důchodové pojištění, důchodové připojištění – I. 6. Rodinná politika, státní sociální podpora, přímá, nepřímá podpora rodin s dětmi, proměny rodiny
 • 7. Sociální pomoc – životní minimum, sociální služby, sociální potřebnost
 • 8. Zdravotní politika – vymezení přístupů, aktuální vývoj
 • 9. Vzdělávací politika
 • 10. Bytová politika
 • 11. Problém marginalizace a sociálního vyloučení. Problémy a perspektivy sociální politiky v ČR a EU, budoucí trendy ve vývoji české sociální politiky
 • 12. Politické strany jako tvůrci a nositelé idejí veřejné a sociální politiky - ekonomické a politické aspekty
 • 13. Opakování
Literatura
  povinná literatura
 • KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 5., přeprac. a aktualiz. vy. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, 542 s. ISBN 9788073575854. info
 • WILDMANNOVÁ, Mirka. Sociální politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 128 s. ISBN 8021036575. info
  doporučená literatura
 • POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005, 399 s. ISBN 8086429504. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 272 s. ISBN 80-210-3048-8. info
 • DURDISOVÁ, Jaroslava. Sociální politika. Vyd. 2., přeprac. Praha: ASPI, 2002, 376 s. ISBN 80-86395-33-2. info
 • BRDEK, Miroslav a Hana JÍROVÁ. Sociální politika v zemích EU a ČR. Vyd. 1. Praha: Codex Bohemia, 1998, 391 s. ISBN 80-85963-71-X. info
 • POTŮČEK, Martin. Sociální politika [Potůček, 1995]. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995, 142 s. ISBN 80-85850-01-X. info
  neurčeno
 • MALÝ, Ivan a Marek PAVLÍK. Tvorba a realizace programů veřejné politiky. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 108 s. ISBN 978-80-210-4507-1. info
Výukové metody
Studentům jsou prezentovány jednotlivé tematické okruhy a následně je vedena diskuze. Studenti současně na vybraných příkladech aplikují své znalosti a výsledky pak prezentují.
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení: písemná část (vysledky průběžného a závěrečného testu) = 50% hodnocení, ústní část = 50% hodnocení
Během semestru: ústní prezentace seminární práce na vybrané téma na cvičení a odevzdání seminární práce
Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět si nezapisují studenti, kteří již absolvovali předmět BPV_ZASP.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.