BPV_VESP Veřejná a sociální politika

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2025
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (přednášející)
Ing. Marek Pavlík, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Kurz je zamýšlen pro 3. ročník oboru Veřejná ekonomie, ale otevřen vsšem zájemcům o veřejnou a sociální politiku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Veřejná a sociální politika
Kurz navazuje na poznatky získané v kurzech Ekonomika veřejného sektoru, Veřejné ekonomie, Veřejné finance. Objasňuje hodnotová východiska, funkce a principy veřejné a sociální politiky, vysvětluje její obsah, nástroje, legislativu a organizaci. Blíže se zaměřuje zejména na oblast sociálního zabezpečení (sociální pojištění, podpora a pomoc), rodinné politiky a bydlení.
Cílem kurzu je
- seznámit posluchače s aktuálními a trendy veřejné a sociální politiky
- analyzovat současné problémy veřejné a sociální politiky
- naučit posluchače samostatné analýze a hodnocení problémů
- interpretovat teoretické přístupy a naučit studenty jak identifikovat vhodné nástroje k řešení praktických problémů
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- objasnit cíle, principy sociální politiky;
- objasnit cíle, principy veřejné politiky;
- orientovat se ve struktuře veřejné a sociální politiky;
- vysvětlit obsah, nástroje a legislativu veřejné a sociální politiky ;
- uvést praktické příklady
Osnova
 • Struktura předmětu
 • 1. Úvod, struktura předmětu, Veřejná politika – shrnutí dosavadních poznatků. Modely veřejné politiky a její analýza. Připomenutí teorie byrokracie
 • 2. Sociální politika - vztah SP a hospodářské politiky, SP jako praxe a teorie, aktéři a nástroje systému sociální politiky Oblasti SP, typy SP. Soc. stát „welfare state“, vznik, vývoj, typy, modely sociálního státu, krize welfare state a její příčiny, komparace sociálního státu ve světě. Oblasti SP: sociální zabezpečení, funkce, organizace, financování SZ. Vývoj SP a SP EU
 • 3. Aktéři a implementace veřejných politik 4. Lobbing 5. Důchodové zabezpečení, důchodové pojištění, důchodové připojištění – I. 6. Rodinná politika, státní sociální podpora, přímá, nepřímá podpora rodin s dětmi, proměny rodiny
 • 7. Sociální pomoc – životní minimum, sociální služby, sociální potřebnost
 • 8. Zdravotní politika – vymezení přístupů, aktuální vývoj
 • 9. Vzdělávací politika
 • 10. Bytová politika
 • 11. Problém marginalizace a sociálního vyloučení. Problémy a perspektivy sociální politiky v ČR a EU, budoucí trendy ve vývoji české sociální politiky
 • 12. Politické strany jako tvůrci a nositelé idejí veřejné a sociální politiky - ekonomické a politické aspekty
 • 13. Opakování
Literatura
  povinná literatura
 • Jan Mertl a kol. Sociální politika. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2023. s. 354-390, 36 s. ISBN 978-80-7676-675-4
  doporučená literatura
 • MLČOCH, Lubomír, Martin POTŮČEK a Jiří KAMENÍČEK. Ekonomie, ekologie, veřejná politika, eudaimonia. Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace : připomínka dvaceti šesti let studenstké ceny Josefa Vavrouška na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Vydání druhé, aktualizova. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2022, 118 stran. ISBN 9788024651002. info
 • BÉLAND, Daniel a Rianne MAHON. Advanced introduction to social policy. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2016, ix, 137. ISBN 9781783478026. info
 • Ageing, health and pensions in Europe : an economic and social policy perspective. Edited by Arthur van Soest - A. L. Bovenberg - M. Asghar Zaidi. New York: Palgrave Macmillan, 2010, xiv, 400. ISBN 9780230282902. info
 • MALÝ, Ivan a Marek PAVLÍK. Tvorba a realizace programů veřejné politiky. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 108 s. ISBN 978-80-210-4507-1. info
Výukové metody
Studentům jsou prezentovány jednotlivé tematické okruhy a následně je vedena diskuze. Studenti současně na vybraných příkladech aplikují své znalosti a výsledky pak prezentují.
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení: Předmět je ukončen písemným testem (0-180 bodů), pr přistoupení k testu je potřeba získat během semestru 10 bodů z volitelných aktivit (které jsou bodově ohodnoceny).
Volitelné aktivity:
- midterm test (online) max. 40 bodů
- aktivní účst na cvičení, přednášce za 1 bod (max. 20 bodů)
- Dobrovolná seminární práce max. 10 bodů
- Debata o četbě doporučených textů max. 10 bodů

Do závěrečného hodnocení vstupují body získané během semestru a ze zkouškové testu. Známky jsou následující:
A 183+
B 167-182
C 152-166
D 136-151
E 120-134


Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.). Žádosti o uznání předmětu nebo indiviuální studijní plán je možné konzultovat s garantem předmětu
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.