MPP_PRFI Právo a finance

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2011
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc. (přednášející)
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc. (cvičící)
Garance
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Rozvrh
každé sudé pondělí 12:50–14:30 P104
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPP_PRFI/01: St 11:05–12:45 VT203, J. Šedová
MPP_PRFI/02: St 12:50–14:30 VT203, J. Šedová
MPP_PRFI/03: St 14:35–16:15 VT203, J. Šedová
MPP_PRFI/04: Po 16:20–17:55 VT105, J. Šedová
MPP_PRFI/05: Po 18:00–19:35 VT105, J. Šedová
MPP_PRFI/06: St 16:20–17:55 VT203, J. Šedová
MPP_PRFI/07: St 18:00–19:35 VT105, J. Šedová
Předpoklady
! PPPAFI Právo a finance
Předmět předpokládá základní znalosti a dovednosti z oblasti: - teorie práva - organizace podniku Uvedené dovednosti lze získat absolvováním předmětu Základy práva a Ekonomika organizací.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako úvod do problematiky ochrany spotřebitelů finančních služeb. Struktura předmětu je tvořena čtyřmi tématickými okruhy. Úvodní část objasňuje strategii spotřebitelské politiky EU a ochranu spotřebitele v EU. Současně vymezuje hlavní pojmy ochrany spotřebitele. Druhá část je věnována mechanismu vynucení dodržování hmotně-právních norem ochrany spotřebitele. Pozornost je zaměřena na veřejnoprávní i soukromoprávní ochranu spotřebitele z hlediska jejího účelu a chráněných zájmů, kompetentních institucí, sankcí, rozhodování sporů v rámci soudního i mimosoudního řízení. Třetí část objasňuje specifika ochrany klientů v hlavních segmentech finančního trhu. Důraz klade na objasnění práva klienta na informace před podepsáním smlouvy a na etický přístup při poskytování finančních služeb. Závěrečná část seznamuje s pravidly uplatňování pohledávky spotřebitelů finančních služeb v civilním soudním řízení, cestou zajištění, v likvidaci, v insolvenčním řízení, v rozhodčím řízení, cestou mimosoudního řešení sporů, pomocí inkasní kanceláře nebo SOLVIT, důsledky prekluze a promlčení pohledávky.
Osnova
 • Téma/týden
 • 1. Obecné otázky ochrany spotřebitele.
 • A. Strategie spotřebitelské politiky EU. Vývoj ochrany spotřebitele v EU. Ochrana spotřebitele v EU. Vymezení hlavních pojmů užívaných v právní úpravě ochrany spotřebitele v ČR: pojem spotřebitel, postavení spotřebitele, ochrana spotřebitele (účel ochrany, chráněné zájmy) aj.
 • B. Způsoby ochrany spotřebitele (1)
 • Mechanismus vynucení dodržování hmotně-právních norem na ochranu spotřebitele).
 • A. veřejnoprávní ochrana
 • - Účel ochrany spotřebitele, chráněné zájmy
 • - Kompetentní instituce
 • 2. Způsoby ochrany spotřebitele (2)
 • - Porušení hmotně-právních pravidel
 • - Důsledky veřejnoprávní ochrany spotřebitele. Správní dozor a sankce
 • 3. Způsoby ochrany spotřebitele (3)
 • B. soukromoprávní ochrana
 • - Účel ochrany spotřebitele, chráněné zájmy
 • - Kompetentní instituce
 • - Rozhodování v případě sporu
 • a) Zahájení soudního řízení, rozhodnutí, opravné prostředky
 • b) Mimosoudní rozhodnutí sporu – zásady pro mimosoudní řízení
 • - Jak správně postupovat při reklamaci
 • 4. Ochrana klientů v hlavních segmentech finančního trhu (1)
 • A. Bankovnictví (typy bankovních smluv; ochrana klienta-právo na informace před podepsáním smlouvy, etický kodex v bankovnictví a klientské standardy bank, bankovní tajemství)
 • B.Spotřebitelské úvěry
 • 5. Ochrana klientů v hlavních segmentech finančního trhu (2)
 • C. Finanční zprostředkování (typy smluv, etika v oblasti finančního zprostředkování, služby poskytované podle živnostenského zákona, služby poskytované podle zvláštních předpisů, ochrana klienta)
 • D. Investování a finanční trhy (etika v oblasti investování, ochrana investorů)
 • 6. Ochrana klientů v hlavních segmentech finančního trhu (3)
 • E. Leasing (leasingová smlouva, etika poskytování leasingových služeb, ochrana investorů)
 • F. Penzijní připojištění (smlouva o penzijním připojištění, informační povinnost penzijních fondů, etika poskytování penzijního připojištění, ochrana klientů)
 • G. Pojišťovnictví (pojistná smlouva, ochrana klienta-právo na informace před podepsáním smlouvy, etický přístup při poskytování pojištění)
 • 7. Uplatnění pohledávky spotřebitelů finančních služeb (v civilním soudním řízení, cestou zajištění, v likvidaci, v insolvenčním řízení, v rozhodčím řízení, mimosoudní alternativní řešení sporů, inkasní kanceláře, SOLVIT, promlčení a prekluze, )
 • Témata seminářů:
 • 1. Úvodní seminář
 • 2. Ochrana spotřebitele – prostředky získávání neoprávněných výhod: síla, zneužívání postavení, prostředky právní ochrany, ochrana soukromoprávní, veřejnoprávní.
 • 3. Veřejnoprávní ochrana spotřebitelů – chráněné zájmy spotřebitelů.
 • - Poctivost poskytování finančních služeb
 • - Nekalé obchodní praktiky
 • - Klamavé obchodní praktiky
 • - Agresivní obchodní praktiky
 • - Zákaz diskriminace spotřebitele
 • Prezentace případových studií. Diskuse.
 • 4. Způsoby ochrany spotřebitele v případě porušení hmotně-právních pravidel:
 • pro poskytování investičních služeb
 • • pro poskytování finančních služeb obchodníkem s cennými papíry:
 • • pro služby zakoupené v internetových obchodech
 • • na ochranu spotřebitele v oblasti směnárenské činnosti
 • • ochrany spotřebitele – zneužití finančního trhu, transparence
 • • ochrany spotřebitelů při porušení předpisů o platebních službách na vnitřním trhu
 • • ochrany spotřebitelů podle živnostenského zákona
 • • ochrany spotřebitele při neoprávněném podnikání
 • Prezentace případových studií. Diskuse.
 • 5. Způsoby ochrany spotřebitele – mimosoudní rozhodnutí sporu:
 • - zásady pro mimosoudní řízení
 • - kontakt sporných stran za pomoci kontaktního místa
 • - předání kvalifikované informace
 • - mediace
 • - speciální rozhodčí řízení
 • Jak správně postupovat při reklamaci.
 • Prezentace případových studií. Diskuse.
 • 6. Ochrana klientů bankovních služeb – právo na informace před podepsáním smlouvy:
 • - jeho povinnosti a závazky,
 • - povinnosti a závazky banky vůči němu,
 • - ceny (poplatky) za poskytované služby,
 • - způsob a termín ukončení smlouvy
 • - sankce, které hrozí klientovi z nedodržení smluvních ujednání.
 • Prezentace případových studií. Diskuse.
 • 7. Etický kodex v bankovnictví a klientské standardy bank:
 • - vztah banky ke klientele
 • - práva klientů ve vztahu k bankám
 • - práva bank ve vztahu ke klientům
 • - řešení sporů mezi bankou a klientem
 • Prezentace případových studií. Diskuse.
 • 8. Smlouva o spotřebitelském úvěru
 • - smlouvy o spotřebitelském úvěru
 • - možnost odstoupení od smlouvy nebo předčasného splacení
 • - ochrana osobních údajů
 • - RPSN - roční procentní sazba nákladů
 • - sankce a pokuty ve smlouvě
 • - ručení
 • - problémy se splácením
 • - odpovědnost za vady služeb a jejich uplatnění
 • Prezentace případových studií. Diskuse.
 • 9. Finanční zprostředkování:
 • - typy smluv
 • - etika v oblasti finančního zprostředkování
 • Prezentace případových studií. Diskuse.
 • 10. Smlouva o penzijním připojištění
 • - informační povinnost penzijních fondů
 • - etický přístup při poskytování penzijního připojištění
 • - ochrana klienta – právo na informace před podepsáním smlouvy
 • Prezentace případových studií. Diskuse.
 • 11. Uplatnění pohledávky spotřebitelů finančních služeb - Zajištění závazků podle občanského zákoníku, obchodního zákoníku. - Uplatnění pohledávky v rámci likvidace. - Vymáhání pohledávek v insolventním řízení.
 • Prezentace případových studií. Diskuse.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠEDOVÁ, J. Studijní texty "Právo a finance“. ESF Brno 2011, přístupné v IS ESF MU: IS/Studijní materiály předmětu/Učební texty/.
 • SELUCKÁ, M. Ochrana spotřebitele v soukromém právu., Praha : C.H.Beck, 2008. ISBN 8074000371.
  doporučená literatura
 • Zákony: Aktuální seznam bude zveřejněn v ISU/ve Studijních materiálech předmětu.
Výukové metody
Přednášky a praktická cvičení, týmové řešení případových studií, diskuse k řešeným případům.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou. Podmínkou připuštění ke zkoušce je účast na seminářích a kladné hodnocení zpracovaných případových studií.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PPPAFI.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.