MPP_PRFI Právo a finance

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2012
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc. (přednášející)
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc. (cvičící)
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA (přednášející)
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA (cvičící)
Ing. Pavel Marek (pomocník)
Garance
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
každé sudé pondělí 12:50–14:30 aula Vinařská
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPP_PRFI/01: St 11:05–12:45 VT203, J. Šedová, D. Šramková
MPP_PRFI/02: St 12:50–14:30 VT203, J. Šedová, D. Šramková
MPP_PRFI/03: St 14:35–16:15 VT203, J. Šedová, D. Šramková
MPP_PRFI/04: Po 16:20–17:55 VT203, J. Šedová, D. Šramková
MPP_PRFI/05: Po 18:00–19:35 VT203, J. Šedová, D. Šramková
MPP_PRFI/06: St 16:20–17:55 VT203, J. Šedová, D. Šramková
MPP_PRFI/07: St 18:00–19:35 VT105, J. Šedová, D. Šramková
Předpoklady
! PPPAFI Právo a finance
Předmět předpokládá základní znalosti a dovednosti z oblasti:
- teorie práva
- organizace podniku
- základů obchodního práva.
Uvedené dovednosti lze získat absolvováním předmětu Základy práva, Ekonomika organizací a Obchodní právo 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako úvod do problematiky ochrany spotřebitelů finančních služeb. Struktura předmětu je tvořena čtyřmi tématickými okruhy.
Úvodní část objasňuje strategii spotřebitelské politiky EU a ochranu spotřebitele v EU. Současně vymezuje hlavní pojmy ochrany spotřebitele.

Druhá část je věnována veřejnoprávní ochraně spotřebitele na finančním trhu se speciální pozorností na zaměření ochrany, instituce zainteresované v systému ochrany, oprávnění spotřebitelů, pravidla pro podávání stížností a podnětů a sankce.

Třetí část objasňuje specifika ochrany klientů v hlavních segmentech finančního trhu. Důraz klade na objasnění práva klienta na informace před podepsáním smlouvy a na etický přístup při poskytování finančních služeb.

Závěrečná část seznamuje s pravidly vymáhání a uplatňování pohledávky spotřebitelů na finančním trhu soukromoprávní cestou – v civilním soudním řízení, v insolvenčním řízení, i cestou mimosoudního řešení sporů, především v rozhodčím řízení, v procesu mediace a mimosoudní exekuce.
Osnova
 • 1. Úvod. Spotřebitelská politika v EU. Spotřebitel a jeho ochrana (Definování pojmu spotřebitele, proč chránit spotřebitele, principy ochrany spotřebitele). Ochrana spotřebitele finančních služeb.
 • 2. Prameny práva ochrany spotřebitele (Zásady práva ochrany spotřebitele, ústavněprávní zásady práva ochrany spotřebitele, občanskoprávní zásady práva ochrany spotřebitele, správně-právní zásady ochrany spotřebitele, trestněprávní zásady ochrany spotřebitele).
 • 3. Veřejnoprávní a soukromoprávní nástroje ochrany spotřebitele finančních služeb. Veřejnoprávní ochrana spotřebitele finančních služeb. Instituce zainteresované v systému ochrany spotřebitele v ČR (Zaměření ochrany, oprávnění spotřebitelů, pravidla pro podávání stížností a podnětů).
 • 4. Ochrana spotřebitelů v oblasti zprostředkování služeb finančního trhu (Bankovní vklady a spořící produkty, platební styk, spotřebitelské smlouvy, spotřebitelské úvěry, stavební spoření, penzijní připojištění, investiční služby, pojištění).
 • 5. Způsoby vymáhání a uplatňování soukromoprávních pohledávek spotřebitelů na finančním trhu. Nárok věřitele a jeho charakteristika. Právní režim pohledávky.
 • 6. Vymáhání a uplatňování pohledávky prostřednictvím civilního soudního řízení.
 • 7. Vymáhání a uplatňování pohledávek spotřebitelů finančních služeb v insolvenčním řízení. Osobní bankrot. Oprávnění a povinnosti finanční instituce v pozici věřitele, dlužníka. Oprávnění a povinnosti spotřebitele v pozici věřitele, dlužníka.
 • 8. Vymáhání a uplatňování pohledávek spotřebitelů finančních služeb mimosoudním řešení sporů. Vymáhání pohledávek spotřebitelů finančních služeb cestou rozhodčího řízení.
 • 9. Uplatňování pohledávek spotřebitelů finančních služeb v mediačním procesu. Výhody mediace a role mediátora v mediačním procesu.
 • 10. Uplatňování pohledávek spotřebitelů finančních služeb cestou mimosoudní exekuce.
 • 11. SOLVIT jako nástroj mimosoudního vymáhání pohledávek vzniklých na vnitřním trhu Evropského Společenství.
Literatura
  povinná literatura
 • Šedová J. Studijní texty „Právo a finance“. ESF MU Brno, 2012. Portál výuky právních předmětů ESF: Webová adresa: pravoesf.econ.muni.cz. Oprávnění ke vstupu do webové aplikace je k dispozici ve Stud. materiálech předmětu v IS ESF MU.
 • SELUCKÁ, M. Ochrana spotřebitele v soukromém právu., Praha : C.H.Beck, 2008. ISBN 8074000371.
  doporučená literatura
 • Zákony: Aktuální seznam bude zveřejněn v ISU/ve Studijních materiálech předmětu.
Výukové metody
Přednášky a praktická cvičení, týmové řešení případových studií, diskuse k řešeným případům.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou. Podmínkou připuštění ke zkoušce je účast na seminářích a kladné hodnocení zpracovaných případových studií.
Upozornění: „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení,jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PPPAFI.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.