MPP_PRFI Právo a finance

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/3/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ing. Filip Hampl, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPP_PRFI/01: St 10:00–11:50 VT202, F. Hampl, J. Šedová
MPP_PRFI/02: St 12:00–13:50 VT202, F. Hampl, J. Šedová
MPP_PRFI/04: St 8:00–9:50 VT202, F. Hampl, J. Šedová
Předpoklady
Předmět předpokládá základní znalosti a dovednosti z oblasti:
- teorie práva (regulace finančního trhu)
- organizace podniku
- základů soukromého práva (korporátní právo,úprava smluvních vztahů, spotřebitelské právo)
- správního řízení (obecná úprava správního řízení a speciální úprava pro správní řízení - ČNB, ČOI apod.)
- evropského práva
Uvedené dovednosti lze získat absolvováním předmětu Základy práva, Ekonomika organizací, Obchodní právo 1, Správní proces, Evropské právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako úvod do problematiky ochrany spotřebitelů finančních služeb. Zaměřuje se na základní veřejnoprávní a soukromoprávní pravidla, která musí respektovat finanční instituce při zprostředkování finančních služeb v zájmu ochrany svých klientů, zejména fyzických osob - nepodnikatelů. Pozornost je také věnována možným způsobům uplatňování oprávněných nároků spotřebitelů finančních služeb.

Struktura předmětu je tvořena čtyřmi tématickými okruhy:
Úvodní část objasňuje strategii spotřebitelské politiky EU a ochranu spotřebitele v EU. Současně vymezuje hlavní pojmy ochrany spotřebitele.

Druhá část je věnována veřejnoprávní ochraně spotřebitele na finančním trhu se speciální pozorností na zaměření ochrany, instituce zainteresované v systému ochrany, oprávnění spotřebitelů, pravidla pro podávání stížností a podnětů a sankce.

Třetí část objasňuje specifika ochrany klientů v hlavních segmentech finančního trhu. Důraz klade na objasnění práva klienta na informace před podepsáním smlouvy a na etický přístup při poskytování finančních služeb.

Závěrečná část seznamuje s pravidly vymáhání a uplatňování pohledávky spotřebitelů na finančním trhu soukromoprávní cestou – v civilním soudním řízení, v insolvenčním řízení, i cestou mimosoudního řešení sporů, především v rozhodčím řízení, v procesu mediace a mimosoudní exekuce.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu studenti budou schopni:

• orientovat se v právním rámci ochrany spotřebitelů finančních služeb a rozpoznat rozdíly v soukromoprávní či veřejnoprávní úpravě
. objasnit základní teoretická východiska právní úpravy ochrany spotřebitele na finančním trhu ČR
. formulovat základní principy právní odpovědnosti v oblasti ochrany spotřebitele v jednotlivých segmentech finančních trhu
. činit kompetentní rozhodnutí k uplatnění oprávněných nároků, vyplývající z právní úpravy ochrany slabší strany obecně a speciální spotřebitele
. rozpoznat výhody nebo nevýhody vymáhání pohledávek soudní cestou nebo mimoudní cestou.
Osnova
 • Semináře:
 • 1. Úvod. Spotřebitelská politika v EU. Spotřebitel a jeho ochrana (Definování pojmu spotřebitele, proč chránit spotřebitele, principy ochrany spotřebitele). Ochrana spotřebitele finančních služeb.
 • 2.Soukromoprávní úprava x veřejnoprávní úprava ochrana spotřebitele.
 • Prameny práva ochrany spotřebitele (Zásady práva ochrany spotřebitele, ústavněprávní zásady práva ochrany spotřebitele, občanskoprávní zásady práva ochrany spotřebitele, správně-právní zásady ochrany spotřebitele, trestněprávní zásady ochrany spotřebitele).
 • 3.Soukromoprávní ochrana spotřebitele - občanský zákoník - I.
 • • Obecné zásady závazkových vztahů
 • • Obecné zásady spotřebitelských smluv, ochrana slabší strany
 • • Překvapivá ujednání, smluvní doložky, nepřípustná ujednání, předsmluvní informační povinnosti
 • • Promlčení práva na náhradu škody
 • 4. Soukromoprávní ochrana spotřebitele - občanský zákoník - II.
 • • Smlouvy uzavírané adhezním způsobem
 • • Uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory (obecně)
 • • Distanční smlouvy o finančních službách
 • 5. Veřejnoprávní ochrana spotřebitele (zákon na ochranu spotřebitele):
 • • Nekalé obchodní praktiky
 • • Agresivní obchodní praktiky
 • • Klamavé obchodní praktiky
 • • Informační povinnosti
 • Speciální úprava pro oblast poskytování spotřebitelského úvěru (zákon o spotřebitelském úvěru)
 • 6. Veřejnoprávní ochrana spotřebitele finančních služeb v oblasti zprostředkování investičních služeb:
 • • Právní úprava nabízení investic podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech
 • • Právní úprava podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT)
 • • MiFID II, MiFIR, MAR, CSMAD
 • 7. Instituce veřejnoprávní ochrany spotřebitele v oblasti finančních služeb.: Instituce veřejnoprávní ochrany spotřebitele v oblasti finančních služeb.:
 • • Česká národní banka
 • • Finanční arbitr ČR.
 • 8. Prostředky ochrany spotřebitele finančních služeb cestou soudního řízení, rozhodčího řízení, exekuce, dražby nebo mediace – rozdíly.
 • 9. Správa daní I.
 • • Úvod do problematiky správy daní – základní pojmy
 • • Členění prostředků ochrany nabízené daňovým řádem
 • • Řádné a mimořádné opravné prostředky, dozorčí prostředky
 • 10. Správa daní II.
 • • Ostatní prostředky ochrany nabízené daňovým řádem
 • • Prostředky soudní ochrany především ve správním soudnictví
 • 11. Správa daní III.
 • • Řešení příkladů a diskuse
 • Zápočtový test.
 • 12. Vyhodnocení seminárních prací.
Literatura
  povinná literatura
 • Šedová, J. Studijní text “Právo a finance”. Terminálový server ESF MU (Návod na připojení na terminálový server je uveden zde: http://www.econ.muni.cz/studenti/cikt/navody-nastaveni/terminalovy-server-aspi nebo http://www.econ.muni.cz/t1736/.
  doporučená literatura
 • VACEK, Lukáš. Zákon o spotřebitelském úvěru: komentář. Praha: Wolters Kluver, 2015. 427 s. ISBN 978-80-7478-776-8. info
 • VEČEŘA, Jiří. Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii :(včetně úpravy podle nového občanského zákoníku 2014), právní stav k 1.1.2013. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013. 268 s. ISBN 9788087576342.
 • Foltas, T. Studijní texty „Základy práva", "Správní proces“. ESF MU. Portál výuky právních předmětů ESF: Webová adresa: http://pravoesf.econ.muni.cz/. Informace o přístupových právech k webové aplikaci jsou zveřejněny v IS/Studijní materiály předmětu/Uč
Výukové metody
Semináře, řešení případových studií, zpracování seminární práce, zápočtový test.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou. Podmínkou připuštění ke zkoušce je účast na seminářích, kladné hodnocení zpracované seminární práce, úspěšně absolvovaný zápočtový test. Upozornění: „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení,jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PPPAFI.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.