MPH_MAN2 Management 2

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (přednášející)
Ing. Martin Cenek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPH_MAN2/01: Út 16:20–17:55 P106, L. Blažek, M. Cenek
MPH_MAN2/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Blažek, M. Cenek
MPH_MAN2/03: St 14:35–16:15 S315, L. Blažek, M. Cenek
MPH_MAN2/04: Út 7:40–9:15 S306, L. Blažek, M. Cenek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je nadstavbou nad předmětem Management 1. Studium by mělo vést k rozvoji systémového stylu myšlení, vytvářejícího předpoklady pro vnímání širokých souvislostí, hlubšího chápání zpětnovazebních procesů, vztahů mezi částí a celkem, statiky a dynamiky apod. Mělo by vést rovněž k získání poznatků, a to jak teoretického, tak i faktografického charakteru. Po jeho absolvování by měl být student schopen zejména
• vysvětlit vývojové trendy ekonomického a sociálního prostředí podniků,
• na bázi her s pozitivním součtem hlouběji pochopit podstatu vztahů podniku k vlastníkům, zaměstnancům, odběratelům, dodavatelům, věřitelům a státu,
• analyzovat typické jevy současné praxe podnikového managementu.
Osnova
 • 1. Vývojové trendy společnosti: příležitosti a hrozby.
  2. Podnik jako střet zájmů stakeholderů.
  3. Tak to dělá Toyota.
  4. Řízení vztahu podniku k vlastníkům
  5. Řízení vztahu podniku k zaměstnancům.
  6. Řízení vztahu podniku k odběratelům.
  7. Řízení vztahu podniku k dodavatelům.
  8. Řízení vztahu podniku k věřitelům.
  9. Řízení vztahu podniku ke státu
  10. Využití stakeholderského přístupu ve strategickém řízení.
  11. Podniková kultura.
  12. Společenská odpovědnost podniku.
Literatura
  povinná literatura
 • BLAŽEK, L. Management II. (Sylabus) Brno : Masarykova univerzita, 2006.
Výukové metody
Výuka probíhá v rámci seminářů formou přednášek, konzultací, prezentací studentů a diskuse. (konkrétně v interaktivní osnově: https://is.muni.cz/auth/el/1456/podzim2016/MPH_MAN2/index.qwarp). Semináře budou probíhat v časech a místnostech daných rozvrhem. Detailní informace o tomto členění a tematické náplni přednášek a seminářů jsou v Harmonogramu výuky (viz interaktivní osnova: https://is.muni.cz/auth/el/1456/podzim2016/MPH_MAN2/index.qwarp). Pro prezentaci si studenti vybírají jedno z vypsaných témat, které následně připravují a realizují ve tříčlenných týmech. Účast na seminářích je povinná.
Metody hodnocení
Předpokladem ukončení předmětu je složení zkoušky. Zkouška je ústní s přípravou. V rámci zkoušky student odpovídá na dvě otázky. Podmínkou přistoupení ke zkoušce je absolvování prezentací a dalších povinností realizovaných na seminářích.
Pro zajištění objektivity zkoušky v tomto předmětu platí, stejně jako pro všechny ostatní předměty toto ustanovení: Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1456/podzim2016/MPH_MAN2/index.qwarp
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.