MPH_MAN2 Management 2

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2010
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Martina Rešlová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPH_MAN2/01: Út 16:20–17:55 P106, L. Blažek, O. Částek
MPH_MAN2/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Blažek, O. Částek
MPH_MAN2/03: Čt 15:30–17:05 S401, L. Blažek, O. Částek
MPH_MAN2/04: Út 11:05–12:45 S310, L. Blažek, O. Částek
Předpoklady
! PHMAII Management II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz představuje nadstavbu nad kurzem Management I. Studium by mělo vést k rozvoji systémového stylu myšlení, vytvářejícího předpoklady pro vnímání širokých souvislostí, hlubšího chápání zpětnovazebních procesů, vztahů mezi částí a celkem, statiky a dynamiky apod. Mělo by vést rovněž k získání poznatků, a to jak teoretického, tak i faktografického charakteru. Po jeho absolvování by měl být student schopen zejména
- vysvětlit dlouhodobé vývojové trendy ekonomického a sociálního prostředí podniků
- vysvětlit vývojové trendy podniků a jejich řízení na prahu třetí civilizační vlny
- analyzovat typické jevy současné praxe podnikového managementu.
Osnova
 • I. Teoreticko-metodologická východiska. Vývojové trendy ekonomického a sociálního prostředí.
 • 1. Teorie řízení jako věda o řízení v technických, biologických a společenských systémech.
 • 2. Vývoj systémů - přirozená a kulturní evoluce.
 • 3. Specifika vývoje a řízení společenských systémů.
 • 4. Charakteristické rysy a základní principy industriální éry.
 • 5. Vývojové tendence na prahu postindustriální éry.
 • II. Vývojové trendy podniků a jejich řízení.
 • 6. Proměny práce a vývoj podniků.
 • 7. Od hierarchií k sítím.
 • 8. Vysoce zhodnocující podniky.
 • 9. Stakeholderské pojetí podniku.
 • III. Přístupy a metody soudobého managementu a jeho kulturní a etické aspekty.
 • 10. Vybrané přístupy a metody soudobého managementu.
 • 11. Organizační kultura.
 • 12. Manažerská etika.
Literatura
  povinná literatura
 • BLAŽEK, L. Management II. (Sylabus) Brno : Masarykova univerzita, 2006.
 • TRUNEČEK, Jan. Znalostní podnik ve znalostní společnosti. 1. vyd. Praha: Professional publishing, 2003. 312 s. ISBN 80-86419-35-5. info
  doporučená literatura
 • JIRÁSEK, Jaroslav. Agenda příštích let : (quo vadis, management?) : (řízení: kam spěje, kudy a jak rychle?). 1. vyd. [Praha]: Professional Publishing, 2006. 188 s. ISBN 8086946045. info
 • SOUČEK, Zdeněk. Firma 21. století : (předstihněme nejlepší!!!). 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2005. 258 s. ISBN 8086419886. info
 • HERTZ, Noreena. Plíživý převrat : globální kapitalismus a smrt demokracie. Translated by Robert Bartoš. 1. vyd. v čes. jaz. Praha: Dokořán, 2003. 255 s. ISBN 8086569462. info
Výukové metody
Kurz je členěn do tří tématických bloků po čtyřech seminářích. Obsahem prvního semináře daného tématického bloku je stručný výklad dané problematiky vyučujícím a konzultace. Na dalších třech seminářích daného tématického bloku vystupují tříčlenné týmy studentů s prezentacemi. V rámci jednoho semináře se předpokládají čtyři prezentace po dvaceti minutách, z toho vlastní vystoupení cca 10 minut, diskuze a zhodnocení rovněž cca 10 minut. Každý tým absolvuje v rámci kurzu tři prezentace. Účast na seminářích je povinná.
Metody hodnocení

Předpokladem ukončení kurzu je složení zkoušky. Zkouška je ústní. Podmínkou přistoupení ke zkoušce je absolvování prezentací realizovaných na seminářích.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PHMAII.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.