MPP_CEIT České a evropské právo informačních technologií

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 23. 10. 8:00–13:50 S306, Pá 30. 10. 8:00–13:50 S306, Pá 13. 11. 8:00–13:50 S306
Předpoklady
Žádoucí je znalost základů (tj. teorie) práva.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 36 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit studentům neprávních oborů vliv práva na oblast informačních technologií a jejich využití v praxi. Problematika práva je pojata komplexně z pohledu specifik jeho působení v kyberprostoru a věnuje se i praktickým otázkám, jimž absolvent oborů informačních technologií v praxi může čelit. Absolvent by měl získat přehled o provázanosti vnitrostátní, unijní a mezinárodní úpravy a jejich vlivu a požadavcích na jeho činnost.
Výstupy z učení
Student je po absolvování vzdělávací jednotky schopen identifikovat právní rizika jednání na Internetu a řešit základní právní problémy stejně jako jim předcházet.
Osnova
 • 1. povaha práva, specifika práva vnitrostátního, práva Evropské unie, mezinárodního práva veřejného. Systematika, prameny práva, závaznost pro jednotlivce;
 • 2. působení práva v kyberprostoru. Právo a teritorialita, vynutitelnost práva, lokalizace jednání v kyberprostoru, suverenita státu vs. ubiquita sítí; Regulace IT technologií – nestátní normy a pravidla.
 • 3. informace a data o právu. Vyhledání relevantních informací v právních informačních systémech ČR a EU. Práce s judikaturou. Další zdroje informací o právu.
 • 4. veřejnoprávní regulace podnikání v oblasti IT – tuzemské a přeshraniční; národní a unijní regulace, požadavky a limity, služby informační společnosti – vs. svobody poskytování služeb a usazování v právu Evropské unie;
 • 5. telekomunikace a jejich regulace v českém a unijním právu; 6. elektronické podpisy a jejich regulace;
 • 7. trestní a správní postih jednání, stát příslušný k trestání, přeshraniční trestání v EU a globálně.
 • 8. ochrana bezpečnostních zájmů států. Kybernetické útoky. Cenzura a omezení přístupu k internetu. Právo na informace.
 • 9. právo duševního vlastnictví – autorství, počítačové programy, databáze, licenční smlouvy;
 • 10. jednání na internetu, písemnost, závaznost a prokazatelnost jednání; specifika smluv uzavíraných elektronickými prostředky - ochrana spotřebitele na internetu;
 • 11. nekalá soutěž v kyberprostoru a prostředky obrany
 • 12. řešení sporů s mezinárodním prvkem, uchopení v prostoru a právu – otázka pravomoci a příslušnosti soudů, otázka rozhodného práva, problém výkonu rozhodnutí
Literatura
  povinná literatura
 • POLČÁK, Radim, Jiří ČERMÁK, Zbyněk LOEBL, Tomáš GŘIVNA, Ján MATEJKA a Michal PETR. Cyber Law in the Czech Republic. 1. vyd. Alpen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2012. 228 s. Encyclopaedia of Laws/Cyberlaw. ISBN 978-90-411-4010-4. info
Výukové metody
teoretická příprava, diskuze, přednášky, seminární práce
Metody hodnocení
• aktivní účast na hodinách • ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.