b4030 Praxe

Fakulta sportovních studií
podzim 2023
Rozsah
75 hodin. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Michal Roček (cvičící)
Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Lucie Grajciarová (pomocník)
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. (pomocník)
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (pomocník)
PhDr. Michal Vít, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Michal Roček
Katedra tělesné výchovy a společenských věd - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
Předmět si může zapsat student po absolvování předmětu Příprava k praxi I (bp4023).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Praxe jsou zásadním prostředkem pro rozvoj profesních kompetencí a utváření osobnosti tělovýchovných odborníků (pedagogů). Je tedy potřeba v průběhu studia dát studentům možnost všeobecného seznámení se s různými pracovními aktivitami tělovýchovných odborníků a umožnit nácvik pedagogických činností v hlavních oblastech jejich možného uplatnění. Studenti si tak prohloubí svoje znalosti v teoretické i praktické problematice organizování pohybových volnočasových aktivit a ověří si své vzdělávací a výchovné schopnosti a dovednosti v praxi.
Výstupy z učení
Student získá počáteční empirickou orientaci potřebnou pro práci tělovýchovných odborníků.
Student aplikuje pedagogicko-didaktické znalosti v praxi.
Na základě teoretických pedagogických, didaktických a psychologických vědomostí naplánuje, sestaví a prakticky řídí volnočasově pohybové aktivity.
Student posoudí a analyzuje vlastní výstup, popíše problémová místa a navrhne jejich řešení.
Student ověří své vzdělávací a výchovné schopnosti a dovednosti v praxi.
Osnova
 • 1. Ze seznamu doporučených organizací si student sám volí místo konání praxe.
 • 2. Absolvuje náslechové hodiny, kde se mj. seznamuje s chodem dané organizace.
 • 3. Učí se základním didaktickým dovednostem: plánovat učivo, formulovat výchovné a vzdělávací cíle, vhodně motivuje žáky, volí vhodné organizační formy a metody výuky, volí vhodné didaktické principy a provádí diagnostiku.
 • 4. Průběžně vede pedagogickou dokumentaci.
 • 5. Získává zkušenosti s vedením samostatných pohybových jednotek. 6. Účastní se rozborů všech hodin s cvičným pedagogem.
Literatura
 • FISCHER, René a Alena HÁJKOVÁ. Paragrafy vedoucího dětského kolektivu. Brno: Computer Press, 2010. 204 s. ISBN 9788025129098. info
 • PÁVKOVÁ, Jiřina. Pedagogika volného času : [teorie, praxe a perspektivy mimoškolní výchovy a zařízení volného času]. Vyd. 4. Praha: Portál, 2008. 221 s. ISBN 9788073674236. info
 • SKOPOVÁ, Marie a Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 178 s. ISBN 8024609738. info
 • HAVEL, Jiří a Tomáš JANÍK. Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. 2004. info
 • TILINGER, Pavel. Pedagogická praxe v tělesné výchově a sportu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 82 s. ISBN 8024605155. info
 • FRÖMEL, Karel, Jiří NOVOSAD a Zbyněk SVOZIL. Pohybová aktivita a sportovní zájmy mládeže. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1999. 173 s. ISBN 80-7067-945-X. info
 • FIALA, Václav. Základní názvosloví tělesných cvičení. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1971. 213 s. URL info
Výukové metody
teoretická příprava a praktická výuka, úkoly pro samostudium.
Metody hodnocení
úspěšné absolvování hospitačních jednotek, samotné vedení pohybových jednotek s následnou reflexí, vedení pedagogické dokumentace, kladné hodnocení studenta na praxi. Podmínky úspěšného splnění předmětu 1/ Přihlášení se k praxi v aplikaci praxí IS MUNI k předmětu b4030 Praxe, pokud jste zvolili vlastní organizaci, která není v nabídce, registrujte ji. 2/ Formální vyřízení smluv a časového harmonogramu - v případě, že jste si praxi zvolili sami (doručit 2x originál smluv na fakultu + nahrát její sken do sady úkolů k předmětu) 3/ Zpracování a odevzdání dokumentů do sady úkolů k předmětu : a/ 8x hospitační záznam b/ 5x příprava studenta na pohybovou jednotku c/ Potvrzení o absolvování praxe s podpisem a razítkem organizace d/ Deník praxe e/ U studentů sdruženého studia zajistit vyplnění formulářů: f/ Vyplnění evaluačních dotazníků studentem (vstupní a výstupní) a propojení dotazníku s Vašim provázejícím učitelem (dotazník pro provázejícího učitele). dotazník č. 1 pro studenta před praxí (studenti vyplní v průběhu 1/3 plnění praxe) dotazník č. 2 pro studenta po praxi (student vyplní bezprostředně po ukončení praxe) dotazník č. 3 pro provázejícího učitele - studenti vyplní emailovou adresu svého provázejícího učitele a potvrdí její odeslání. Tím se účty propojí a provázející učitel bude mít možnost vyplnit elektronický dotazník, kde podrobně zhodnotí Vaše působení na praxi. Na základě zaslaných dokumentů studentům (OKT, T, RVS, SEBS, MS) bude podána zpětná vazba písemně, u studentů sdruženého studia bude zápočet zapsán na základě absolvované závěrečné skupinové konzultace, ke které se přihlásíte prostřednictvím vypsaných termínů v ISu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2023/b4030