np4112 Školní pedagogika

Fakulta sportovních studií
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
Žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je, aby se studenti orientovali v základních otázkách školní pedagogiky a reflektovali jejich uplatnění ve školní praxi. Jelikož je předmět vyučován v 1. semestru navazujícího magisterského studia, dílčím cílem je iniciovat a podporovat u studentů budování jejich profesních kompetencí, které budou dále rozvíjeny a prohlubovány nejen v dalších pedagogických disciplínách, ale především v průběhu jejich pedagogických praxích.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu charakterizuje důležité historické mezníky vzniku školy, vysvětlí její úlohu a funkce v soudobé společnosti, popíše základní principy vzdělávací politiky a demonstruje jejich implementaci do školního prostředí. Vyjmenuje prvky podílející se na kultuře školy, klimatu třídy a na bezpečí ve škole. Definuje pojem kurikulum a aplikuje tyto poznatky do práce s kurikulárními dokumenty a do plánování výuky. Analyzuje strukturu výuky a jednotlivé činitele charakterizuje. Objasní kritéria kvality výuky. Na základě znalosti pojetí výuky klasifikuje výukové metody a navrhuje jejich využití ve výuce. Diskutuje profesi učitele a profesní rozvoj učitelů a význam (sebe)reflexe. Plánuje výuku s ohledem na výsledky a individualitu žáků i celé třídy. Aktivně používá popisnou komunikaci a zpětnou vazbu k rozvoji žáků. Rozlišuje různé typy hodnocení a posoudí jejich výhody a nevýhody na příkladech ze školní praxe.
Osnova
 • 1. Historický pohled na vznik školy. Nejvýznamnější školské reformy. Úloha školy ve společnosti a její funkce. Teorie školy. Škola jako učební prostředí. Spolupráce s rodinou a veřejností. Škola a další výchovné instituce (volnočasové, kulturní, sportovní atd.)
 • 2. Kultura školy. Rozvoj školy. Bezpečná škola. Školní třída. Klima třídy. Primární prevence: šikana, protidrogová prevence apod.
 • 3. Vzdělávací a kurikulární politika (Strategie 2030+). Kurikulární dokumenty (RVP, ŠVP). Výchovné a vzdělávací cíle. Kurikulum. Obsah výuky a jeho transformace.
 • 4. Výuka v teorii a praxi: plánování, realizace a evaluace výuky. Stanovování cílů výuky (kognitivní, afektivní, psychomotorické). Bloomova taxonomie. Organizační formy výuky. Fáze výuky. Didaktické principy. Didaktické prostředky. Kvalita výuky.
 • 5. Výukové přístupy a metody (definice, jejich volba, klasifikace na klasické, aktivizující, komplexní – charakteristika jednotlivých metod). Transmisivní a konstruktivistické pojetí výuky.
 • 6. Učitel (profese učitele, profesní kompetence, profesní gradace, učitelovo pojetí výuky, styly vedení, reflektivní praktik, autorita učitele). Akční výzkum.
 • 7. Žák (učení, teorie učení, strategie učení žáků, žákovo pojetí učiva, styly učení, výsledky učení, kompetence). Homogenita, heterogenita a diverzita žáků. Motivace k učení. Kázeň. Mravní výchova.
 • 8. Výuková komunikace (typy komunikace, popisná komunikace, zpětná vazba).
 • 9. Pedagogická diagnostika (předmět, proces, kategorizace).
 • 10. Hodnocení učebního procesu a výsledků žáků (funkce hodnocení, typy hodnocení). Kritéria hodnocení. Formativní hodnocení. Zkoušení a klasifikace.
 • Inovace předmětu Školní pedagogika proběhla v rámci projektu Zkvalitnění a Inovace Přípravy budoucích učitelů na MUNI (ZIP MUNI), reg. č. p.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016170.
Literatura
  povinná literatura
 • JANÍKOVÁ, Marcela. Základy školní pedagogiky. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 119 stran. ISBN 9788021048799. info
 • MŠMT. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. In Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017. info
 • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Online. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007, 100 s. ISBN 978-80-87000-11-3. URL info
  doporučená literatura
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK, Martin MAJCÍK a Jana NAVRÁTILOVÁ. Výuková komunikace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 175 s. ISBN 978-80-210-9529-8. info
 • SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR a Petr KNECHT. Transdisciplinární didaktika: O učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 455 s. Syntézy výzkumu 3. ISBN 978-80-210-8568-8. info
 • BELZ, Horst a Marco SIEGRIST. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení : východiska, metody, cvičení a hry. Translated by Dana Lisá. Vydání třetí. Praha: Portál, 2015, 375 stran. ISBN 9788026208464. info
 • PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2013, 395 s. ISBN 9788026204039. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). první. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 237 s. ISBN 978-80-210-6681-6. info
 • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. Vydání čtvrté. Praha: Portál, 2012, 164 stran. ISBN 9788026200529. info
 • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009, 447 s. ISBN 9788073675714. info
 • MAŇÁK, Josef, Tomáš JANÍK a Vlastimil ŠVEC. Kurikulum v současné škole. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 169 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-175-1. info
 • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003, 219 stran. ISBN 8073150395. info
 • PRŮCHA, Jan. Učitel : současné poznatky o profesi. Vydání první. Praha: Portál, 2002, 154 stran. ISBN 8071786217. info
 • SLAVÍK, Jan. Hodnocení v současné škole : východiska a nové metody pro praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, 190 s. ISBN 8071782629. info
 • ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi : jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Vyd. 1. Praha: Portál, 1995, 95 s. ISBN 8071780499. info
Výukové metody
Přednáška, individuální práce, skupinová práce, diskuze, didaktická hra, situační metoda, řešení problémů. V případě on-line výuky využití různých aplikací pro aktivizaci studentů, ústní/písemná zpětná vazba na dílčí úkoly.
Metody hodnocení
Plnění dílčích úkolů, zpracování a prezentace portfoliového úkolu, písemný test, ústní zkouška.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2024/np4112