np4145 Didaktika aplikované tělesné výchovy

Fakulta sportovních studií
jaro 2025
Rozsah
1/1. 2 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Předpoklady
PřF:XS080 Speciální pedagogika || np4133 Integrativní speciální ped. || nk4133 Integrativní speciální ped. && BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Získat základní teoretické informace o možnostech sportu a pohybových aktivit dětí, mládeže a dospělých se speciálními potřebami.
Informovat o možnostech inkluze osob s postižením v oblasti pohybových aktivit a o vhodných pohybových aktivitách ve vztahu k jednotlivým postižením.
Umožnit praktické zkušenosti a spolu se získanými teoretickými poznatky využít při práci s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami ve školní tělesné výchově. Umět vypracovat Individuální vzdělávací plán pro žáka s SVP do TV a pracovat s žákem s SVP v běžné hodině Tv
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- znát vhodné sporty a pohybové aktivity pro osoby s různým typem postižení
- navrhnout individuální vzdělávací program pro tělesnou výchovu pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
- navrhnout a plánovat možnosti zařazení žáka s různým typem postižení do běžné tělesné výchovy
Osnova
  • - inkluze v tělesné výchově – legislativa, osvobození, uvolnění v tělesné výchově
  • - tělesné postižení – vhodná cvičení a pohybové aktivity, možnosti seberealizace v oblasti sportu (sitting volejbal, basketbal na vozíku,handbiky), zařazení žáka s tělesným postižením do běžné tělesné výchovy – modifikace sportovních aktivit, principy, specifika
  • - mentální postižení – vhodná cvičení a pohybové hry, sport mentálně postižených, speciální olympiády, zařazení žáka s mentálním postižením do běžné tělesné výchovy
  • - autismus – charakteristika, možnosti vzdělávání, vhodná cvičení, specifika zařazení žáka s PAS do Tv
  • - zrakové postižení – cvičení prostorové orientace, vhodná cvičení a pohybové hry, vhodné sporty (Showdown, Goalball, zvuková střelba), zařazení žáka se zrakovým postižením do běžné Tv, kompenzační pomůcky
  • - sluchové postižení – vhodná cvičení a pohybové hry na rozvoj taktilního a zrakového vnímání a prostorové orientace, vhodné sporty, komunikace v běžné Tv s žákem se sluchovým postižením
  • - ADHD, ADD – didaktické zásady při cvičení, vhodná cvičení praktická cvičení; úkoly pro samostudium: studium doporučené literatury; kontrola úkolů: v zápočtovém týdnu.
Literatura
  • SKOTÁKOVÁ, Alena. Aplikovaná tělesná výchova. Online. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. nestránkováno, 49 s. ISBN 978-80-210-7350-0. URL info
  • JEŠINA, Ondřej a Martin KUDLÁČEK. Aplikovaná tělesná výchova. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, 180 stran. ISBN 9788024427386. info
Výukové metody
praktická cvičení; úkoly pro samostudium: studium doporučené literatury; kontrola úkolů: v zápočtovém týdnu. V online podobě: videoukázky, kvízy, interaktivní diskuse
Metody hodnocení
požadavky k ukončení – aktivní účast na cvičeních, metodický výstup. Online podoba: vypracovat IVP dle zadání
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.