BSS103 Bezpečnostní politika ČR

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Dvořáček (cvičící)
Mgr. David Jirásek (cvičící)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 14:00–15:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Předpoklady
! BSSb1103 Bezp. polit. ČR && ! NOW ( BSSb1103 Bezp. polit. ČR )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zamýšlen jako konceptualizace bezepčnostní politiky ČR. Studenti/tky by měli být schopni/y identifikovat různé bezpečnostní sektory v ČR. měli by být schopni/y pochopit a a objasnit strukturu, procesy a výstupy bezpečnostní politiky ČR.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni identifikovat podstatné součásti bezpečnostní politiky ČR a analyzovat její specifické sektory.
Osnova
 • 1. Úvod do studia bezpečnostní politiky ČR 2. Vymezení bezpečnostní politiky 3. Historický vývoj bezpečnostní politiky na území českých zemí 4. Koncepční dokumenty bezpečnostní politiky ČR 5. Základní právní rámec bezpečnostní politiky ČR 6. Bezpečnostní systém ČR a jeho propojení s mezinárodním bezpečnostním systémem 7. Sektorové bezpečnostní politiky v ČR 8. - 13. Semináře s experty
Literatura
  povinná literatura
 • MAREŠ, Miroslav. Bezpečnostní politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 30-72, 42 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Obranná politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 323-366, 44 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6. info
 • TŮMA, Miroslav, Josef JANOŠEC a Josef PROCHÁZKA. Obranná politika Československé a České republiky (1989-2009). Praha: Ministerstvo obrany ČR - Prezentační a informační centrum MO, 2009. 231 s. ISBN 9788072785223. info
  neurčeno
 • Literatura je obsažena v instrukcích ve složce studijní materiály v IS.
 • KOŘAN, Michal. Struktura a proces zahraniční politiky. In Kořan, M. - Hrabálek, M. (eds.): Česká zahraniční politika: aktéři, struktura, proces. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007. s. 11 - 22, 12 s. ISBN 978-80-210-4459. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek a seminářů. V přednáškách jsou vysvětleny základy bezpečnostní politiky ČR. Expertní stanoviska jsou prezentována na seminářích. Z nich studenti píší zprávy.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou. V rámci kursu je po splnění příslušných úkolů možné získat maximálně 60 bodů, pro absolvování kursu je třeba minimálně 36 bodů. Ohodnocení jednotlivých úkolů je následující: 6 bodů. Průběžné písemné přezkoušení. Průběžné přezkoušení se bude psát první týden v dubnu, nebude-li s ohledem na vývoj výuky v semestru s časovým předstihem oznámeno jinak. Náhradní termíny (nikoliv opravné!) jsou plánovány na další dva dubnové týdny následující po prvním termínu, v případě změny o tom bude včas poskytnuta informace. Průběžné přezkoušení bude psáno před přednáškou. Sestává ze šesti uzavřených testových otázek (za jeden bod). Bude pokrývat látku probranou od počátku semestru do předchozího semináře a jednoho titulu ze zadané literatury (Tůma a kol. 2009). Průběžné přezkoušení nelze opakovat ani opravovat, lze pouze přijít na náhradní termín, pokud se student/studentka z omluvených důvodů nemůže zúčastnit prvního termínu. Pro ty, kteří se řádně dle pravidel MU omluví z termínu, bude vypsán náhradní termín. 6 bodů: zprávy z vystoupení expertů. Student/studentka zpracuje písemnou práci ve formě zpráv z vystoupení hostů na seminářích anebo z audiovizuálních děl prezentovaných na seminářích anebo určených ke zhlédnutí. Musí obsahovat zprávu z každého ze šesti seminářů či časů zhlédnutí. Ve zprávě má být stručně představen vystupující (či autor díla), obsah vystoupení (díla), shrnut obsah následné diskuse na semináři, zhodnoceny klady a případné zápory vystoupení (díla) a nakonec stručně nastíněno odborné stanovisko studenta/studentky k prezentované problematice. V práci musí být popsána všechny vystoupení a díla prezentovaná na seminářích či určená ke zhlédnutí. V práci musí být jasně odděleny zprávy z jednotlivých aktivit. Pokud se student/studentka nebude moci z omluvitelných důvodů na seminář dostavit, domluví si neprodleně s vyučujícím náhradní téma. Práce má mít rozsah kolem deseti normostran (18 000 znaků včetně mezer). Hodnoceno bude dodržení všech výše uvedených kritérií. Termín odevzdání práce je do konce výukového období semestru do 21. 5. do příslušné odevzdávárny v IS. 12 bodů: Písemné seminární práce. Student/studentka nebo skupina 2-4 studentů/studentek zpracovává písemnou práci na konkrétní téma z jednoho z následujících okruhů: 1. Percepce vybrané historické události či procesu v soudobé společenské diskusi o bezpečnosti v ČR; 2. Analýza bezpečnostního dokumentu z posledních tří let (vládní strategie či koncepce, programový dokument politické strany či jiné politické organizace, ne však Bezpečnostní strategie ČR); 3. Analýza činnosti zahraniční bezpečnostní mise ČR v posledních třech letech (vojenské mise, policejní, mise, justiční mise); 4. Politika ČR vůči vybranému státu či regionu v posledním roce; 5. Analýza nově vzniklé či výrazně reformované bezpečnostní instituce v ČR (za poslední dva roky). 6. Analýza činnosti vybraného nestátního aktéra bezpečnosti v ČR v posledním roce. Téma je třeba nahlásit do konce března. V případě nejasnosti o konkrétním tématu je možné jej diskutovat s vyučujícím. Práce musí mít rozsah 18 000 – 22 000 znaků, včetně mezer, literatura se nezapočítává do rozsahu). Na práci jsou hodnoceny autorský přínos a originalita, schopnost uceleného pojetí a logika struktury, aplikace odborných konceptů, využití zdrojů a formální úprava. V případě zpracování práce skupinou je hodnocení stejné pro všechny autory. Termín odevzdání je nejpozději do 19. 5. 2019 do příslušné složky v IS MU. Nelze odevzdat práci, která již byla autorem či autorkou využita v jiném předmětu. Plagiátorství je nepřípustné a bude postihováno dle příslušných předpisů FSS MU. 36 bodů. Závěrečné písemné přezkoušení. Sestává z šesti otevřených otázek (pokrývá zadanou povinnou literaturu a odpřednášenou látku na základě obsahu prezentací a seminárních diskusí za celou dobu semestru). Píše se ve zkouškovém období. V předmětu budou pouze studenti/studentky, u kterých bude zisk minimálně ¼ bodů z každého komponentu zkoušky (2 body z průběžného písemného přezkoušení, 2 body ze zpráv, 3 body ze seminární práce a 9 bodů ze závěrečného písemného přezkoušení). Podmínkou k hodnocení je pravidelná aktivní účast na seminářích vyplývající ze studijního řádu MU.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/BSS103