BSSb1103 Bezpečnostní politika ČR

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Dvořáček (cvičící)
Mgr. David Jirásek (cvičící)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 14:00–15:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Předpoklady
! BSS103 Bezp. polit. ČR && ! NOW ( BSS103 Bezp. polit. ČR )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zamýšlen jako konceptualizace bezepčnostní politiky ČR. Studenti/tky by měli být schopni/y identifikovat různé bezpečnostní sektory v ČR. měli by být schopni/y pochopit a a objasnit strukturu, procesy a výstupy bezpečnostní politiky ČR.
Výstupy z učení
Studenti/tky budou schopni/y: - analyzovat bezpečnostní politiku České republiky - pochopit funkce bezpečnostního systému ČR v kontextu mezinárodního bezpečnostního systému - zpracovat z stanoviska k vybraným bezpečnostně-politickým otázkám v ČR
Osnova
 • 1. Úvod do studia bezpečnostní politiky ČR 2. Vymezení bezpečnostní politiky 3. Historický vývoj bezpečnostní politiky na území českých zemí 4. Koncepční dokumenty bezpečnostní politiky ČR 5. Základní právní rámec bezpečnostní politiky ČR 6. Bezpečnostní systém ČR a jeho propojení s mezinárodním bezpečnostním systémem 7. Sektorové bezpečnostní politiky v ČR 8. - 13. Semináře ke specifickým tématům
Literatura
  povinná literatura
 • MAREŠ, Miroslav. Bezpečnostní politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 30-72, 42 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Obranná politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 323-366. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6. info
 • TŮMA, Miroslav, Josef JANOŠEC a Josef PROCHÁZKA. Obranná politika Československé a České republiky (1989-2009). Praha: Ministerstvo obrany ČR - Prezentační a informační centrum MO, 2009. 231 s. ISBN 9788072785223. info
  neurčeno
 • Literatura je obsažena v instrukcích ve složce studijní materiály v IS.
 • KOŘAN, Michal. Struktura a proces zahraniční politiky. In Kořan, M. - Hrabálek, M. (eds.): Česká zahraniční politika: aktéři, struktura, proces. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007. s. 11 - 22. ISBN 978-80-210-4459. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek a seminářů. V přednáškách jsou vysvětleny základy bezpečnostní politiky ČR. Expertní stanoviska jsou prezentována na seminářích. Z nich studenti píší zprávy.
Metody hodnocení
60 bodů, pro absolvování kursu je třeba minimálně 36 bodů. Ohodnocení jednotlivých úkolů je následující: 24 bodů: Průběžné on-line písemné přezkoušení, sestávající ze dvou průběžných testů psaných v odpovědnících v Informačním systému MU. Průběžné on-line písemné přezkoušení pokrývá látku probranou do doby psaní průběžného přezkušovacího testu (včetně prezentací) a publikaci Tůma a kol. (2009). Sestává ze dvou testů, které mají každý dvanáct uzavřených testových otázek (celkově tedy jde o 24 otázek). První test průběžného písemného přezkoušení se bude psát. 31. 3. a druhý 14. 4., nebude-li s ohledem na vývoj výuky v semestru s časovým předstihem oznámeno jinak. Náhradní termíny (nikoliv opravné) budou oznámeny dle aktuálního vývoje a možností studentů/studentek a vyučujících. Test průběžného přezkoušení bude psán v obou řádných případech na začátku přednášky. Testy průběžného přezkoušení nelze opakovat ani opravovat, lze pouze přijít na náhradní termín, pokud se student/studentka z omluvených důvodů nemůže zúčastnit prvního termínu. 12 bodů: Písemná seminární práce. Student/studentka nebo skupina 2-3 studentů/studentek zpracovává písemnou práci na konkrétní téma z jednoho z následujících okruhů: 1. Percepce vybrané historické události či procesu v soudobé společenské diskusi o bezpečnosti v ČR; 2. Analýza bezpečnostního dokumentu z posledních tří let (vládní strategie či koncepce, programový dokument politické strany či jiné politické organizace, ne však Bezpečnostní strategie ČR); 3. Analýza činnosti zahraniční bezpečnostní mise ČR v posledních třech letech (vojenské mise, policejní, mise, justiční mise); 4. Politika ČR vůči vybranému státu či regionu v posledních třech letech; 5. Analýza nově vzniklé či výrazně reformované bezpečnostní instituce v ČR nebo nestátního aktéry spolupracujícího se státními orgány v bezpečnostní oblasti v ČR (za poslední tři roky). 6. Analýza akvizice vybraného bezpečnostního materiálu (zbraně, vybavení bezpečnostních sborů a institucí, nákup bezpečnostně-relevantních pomůcek apod.) v posledních třech letech. Téma je třeba nahlásit do konce března. V případě nejasnosti o konkrétním tématu je možné jej diskutovat s vyučujícím. Práce musí mít rozsah 18 000 – 22 000 znaků, včetně mezer (literatura se nezapočítává do rozsahu). Na práci jsou hodnoceny autorský přínos a originalita, schopnost uceleného pojetí a logika struktury, aplikace odborných konceptů, využití zdrojů a formální úprava. Práci mohou zpracovat i dva až tři studenti/studentky společně, hodnocení je pak pro všechny stejné. Rozsah zůstává u kolektivní práce stejný. Práce budou diskutovány na určených seminářích dle témat. Studenti/studentky, kteří práce zpracovávají, nahrají v případě zájmu o konzultaci tři dny před zpracováním do příslušné složky v IS MU (bude založena v odevzdávárně) dotazy k práci (které je možné doplnit i doposud zpracovanou částí práce). Na semináři pak bude vyučujícím poskytnuta zpětná vazba a vedena diskuse. Termín odevzdání seminární práce je nejpozději do 26. 5. 2021 do odevzdávárny v IS MU. Nelze odevzdat práci, která již byla autorem či autorkou využita v jiném předmětu. Plagiátorství je nepřípustné a bude postihováno dle příslušných předpisů FSS MU. 24 bodů: Závěrečné on-line písemné přezkoušení. Sestává ze čtyř otevřených otázek (pokrývá zadanou povinnou literaturu a látku odpřednášenou vyučujícími na základě obsahu prezentací i vystoupení expertů a seminární diskuse s nimi za celou dobu semestru). Píše se ve zkouškovém období. V předmětu budou hodnoceny pouze studenti/studentky, u kterých bude zisk minimálně ¼ bodů z každého komponentu zkoušky (6 bodů z průběžného písemného přezkoušení, 3 body ze seminární práce a 6 bodů ze závěrečného písemného přezkoušení). Podmínkou k hodnocení je pravidelná aktivní účast na seminářích vyplývající ze studijního řádu MU. Hodnocení: 56-60 bodů: A 51-55 bodů: B 46-50 bodů: C 41-45 bodů: D 36-40 bodů: E 35 a méně bodů: F
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2021/BSSb1103