ENSb1115 Úvod do filosofie

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kristína Markechová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! ENS115 Úvod do filosofie &&! NOW ( ENS115 Úvod do filosofie )
Schopnost číst anglické texty.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurz se otevírá při 5 a více přihlášených studentech.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu lze rozdělit následovně: A. Předat studentům znalost vývoje evropské filosofie na pozadí kulturního vývoje Evropy. B. Zbavit studenty strachu před vlastním myšlením a zároveň jim ukázat výhody kritického přístupu k získávaným vědomostem. C. Seznámit studenty se základy vědeckého myšlení. D. Předat základy mediální gramotnosti, schopnost odlišit řečené a sdělené, předat znalost jedné z metod rozboru textu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit tři základní mody poznávání světa (empirické, konceptuální, normativní). objasnit rozdíl mezi nimi, a také popsat základní nástroje využitelná v rámci každého z nich;
- objasnit základní modely vědeckých teorií (novo-pozitivistický Rudolfa Carnapa, falzifikační Karla R. Poppera, vícevrství Larryho Laudana, paradigmatický T. S. Kuhna), popsat jejich společné rysy, rozdíly a také problematické body;
- popsat vývoj evropské kultury a myšlení na základě konceptů E. Auerbacha, N. Eliase, V. Pareta a dalších, vysvětlit základní rámce těchto konceptů;
- vystihnout a analyzovat základní předpoklady vybraných vědeckých teorií (nebo filosofických konceptů) a napsat esej charakterizujicí jejich slepé skvrny;
- popsat vývoj environmentálních rysů v evropské a americké filosofii 19. a 20. století (s přihlédnutím k autorům jako J. Ruskin, Albert Schweitzer, Aldo Leopold, Arne Naess ad.);
- vysvětlit základní prvky výrokové a predikátové logiky;
Osnova
 • Struktura přednášek a seminářů – Filosofie pro environmentalisty (Přednášky a semináře se střídají vždy ob týden – jeden týden dvojhodinová přednáška, další týden dvojhodinový seminář atd.) 1. (přednáška) Úvod (negativní charakteristika filosofie), vznik antické (význam antiky, charakteristika antické kultury, dva zdroje evropské kultury, něco málo klasifikace, antika a příroda). 2.(s) Základy mediální gramotnosti 1. (způsoby analýzy textů, formální a obsahové vlastnosti textu, první a druhé čtení textu, co se říká a co se sděluje textem, analýza středního dosahu, rozbor ukázkových textů). 3. (p) Presokratikové, Sókratés, Platón(Platónův ideální svět ve fyzice, etice a politice, problém moci a dobra u Platóna, Russellova a Popperova kritika Platóna). Aristoteles (koncept dvojího světa a čas u Aristotela). 4. (s) Základy mediální gramotnosti 2. (rozbor televizního zpravodajství, kanály manipulace v médiích, spot, téma, kauza, ČT1 x BBC1 v době války v Afgánistánu). 5. (p) Pozdní antika (Plotínos, východ a západ v pozdně antické raně křestanské filosofii, sv. Augustin x Origénés), (Marcellinus x Řehoř z Toursu). 6. (s) Základy vědeckého myšlení a logika 1. (empirická fakta a deduktivní úsudky, neplatnost indukce, dedukce a abdukce, analýza a syntéza, základy výrokové logiky). 7. (p) Středověká a renesanční (charakteristika středověkého a renesančního člověka, chybná interpretace renesance v 19. století, Machiavelli a problém moderního pojetí moci, Leonardo da Vinci a individualismus x egoismus). 8. (s) Základy vědeckého myšlení a logika 2. (predikátová logika prvního řádu, meze deduktivních systémů, dělení vědních oborů, struktura vědecké práce). 9. (p) Novověká (základní charakteristika zlomu v novověké filosofii, dvojkolejnost novověké filosofie - ostrovní a kontinentální větev filosofie. Velké postavy novověku.) 10. (s) Vybrané směry filosofie 20. století existencialismus (tři životní situace, absurdita světa, možná řešení, Marcel a charakteristika beznaděje, Sartre a Camus). 11. (p) Osvícenství (základní charakteristika osvícenství, principy rozumu ve společenských vědách, brilantní jazyk osvícenství a jeho povrchnost, de Sade jako odvrácená tvář osvícenství, problém rozumu a emocí). 12. (s) Vybrané směry filosofie 20. století - postmoderní filosofie (Foucault, Lyotard, charakteristika postmoderní filosofie, kritika postmodernismu). 13. Kant a tři velké postavy filosofie 19. století. 14. (s) Vybrané směry filosofie 20. století - (charakteristika novopozitivismu, kritéria a meze novopozitivisticky pojaté filosofie, Popper x Adorno, filosofie jako žvást u vybraných filosofů).
Literatura
  doporučená literatura
 • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení : od Thaléta k Rousseauovi. 5. vyd. Praha: Paseka, 2006. 374 s. ISBN 8071858196. info
 • STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. Edited by Petr Rezek, Translated by Miroslav Petříček - Karel Šprunk. 7., přeprac. a rozš. vyd.,. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. 630 s. ISBN 8071925004. info
 • JASPERS, Karl. Úvod do filosofie : dvanáct rozhlasových přednášek. Praha: Oikoymenh, 1996. 119 s. ISBN 8086005054. info
 • KRATOCHVÍL, Zdeněk. Mýtus, filosofie, věda. 2. nezměn. vyd. Praha: Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová, 1995. 314 s. +. ISBN 80-7111-021-3. info
  neurčeno
 • FLEW, Antony. An introduction to western philosophy : ideas and argument from Plato to Sartre. Reprint. London: Thames and Hudson, 1976. 511 s. ISBN 0-500-01068-4. info
 • RUSSELL, Bertrand. A history of western philosophy. New York: Touchstone Book, 1972. xxiii, 895. ISBN 0671201581. info
Výukové metody
K výukovým metodám kurzu patří klasické přednášky, přednášky na základě powerpointových prezentací, dále simulace řešení zadaných situací, diskuse se studenty a skupinové práce studentů. Součástí je též samostatná četba zadaných textů.
Metody hodnocení
Přednášky a semináře. Odevzdání tématu, absolvování kolokvia a úspěšné napsání písmené práce. Ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/ENSb1115