ENSb1295 Seminář ke kritické ekonomii

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Dr. Claudio Cattaneo (přednášející)
Mgr. Mikuláš Černík (přednášející)
Mgr. Ing. Martin Černý (přednášející)
Mgr. Patrik Gažo (přednášející)
RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Sovová, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kristína Markechová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
( NOW ( ENSb1106 Kritická ekonomie a příroda )||( ENSb1106 Kritická ekonomie a příroda || ENS106 Kritická ekonomie a příroda ))
Předmět je určen studentům, kteří mají aktuálně zapsaný kurz ENSb1106 Kritická ekonomie a příroda nebo jej už v minulosti absolvovali.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs je praktickým doplňkem kursu ENSb1106 Kritická ekonomie a příroda. Na konci kursu student:
 • bude schopen lépe porozumět ekonomickému myšlení i praxi a kriticky je reflektovat z environmentální perspektivy,
 • hlouběji porozumí základní ekonomickým konceptům týkajícím se přírody a životního prostředí
 • bude schopen vést zasvěcenější mezioborový dialog s ekonomy různých směrů,
 • posílí své schopnosti sebeorganizace a práce v týmu, rozvine svou kreativitu, prozkoumá své zájmy a získá aktivní přístup ke svému studiu
 • posílí své schopnosti diskuse, naslouchání a kritického myšlení a svou zkušenost s interaktivními formami výuky.
 • Výstupy z učení
  Po absolvování kurzu student:
  dokáže argumentovat o nedostatcích středoproudé ekonomické teorie a oponovat jim s pomocí alternativních pohledů;
  dokáže analyzovat skryté předpoklady různých konceptuálních rámců;
  dokáže interpretovat společensko-ekonomické dění vzhledem k zájmům lidských i mimolidských stakeholderů;
  dokáže aplikovat ekonomické teorie a modely rozšiřující převládající ekonomický diskurs
  Osnova
  • Osnovu kurzu připravíme společně během prvního setkání (viz metody výuky). Příklady možných témat seminářů mimo jiné zahrnují:
  • Příroda v mainstreamové a ekologické ekonomii
  • Různé metody hodnocení přírody
  • Extraktivismus & externality
  • Ekonomický růst, problém zeleného růstu, decoupling
  • Nerůst a další alternativy k současné ekonomice
  • Příroda a práce, automatizace
  • Ekonomická moc a „závod ke dnu“
  • Jak fungují peníze? Peněžní systém a jeho alternativy
  • Domácnost, produkce a reprodukce
  • Ekofeminismus, jiné ekonomiky a alternativní ekonomické modely
  • Nepodmíněný příjem
  • Ekonomika, příroda a veřejná správa - příklad Společné zemědělské politiky
  • Green New Deal
  • Ekonomická ponaučení a východiska z koronakrize
  • Sociální a solidární ekonomika, eko-sociální podnikání
  Literatura
  • FRAŇKOVÁ, Eva. Lokální ekonomiky v souvislostech, aneb, Produkce a spotřeba z blízka. 1. vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. 216 stran. ISBN 9788021077409. info
  • JOHANISOVÁ, Naďa. Ekologická ekonomie : vybrané kapitoly. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 88 stran. ISBN 9788021071162. info
  • CAPRA, Fritjof. Bod obratu :věda, společnost a nová kultura. Translated by Miroslav Štýs. Vyd. 1. Praha: DharmaGaia, 2002. 514 s. ISBN 80-85905-42-6. info
  • SCHUMACHER, E. F. Malé je milé, aneb, Ekonomie, která by počítala i s člověkem. Edited by Jan Keller. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 2000. 284 s. ISBN 807239035X. info
  Výukové metody
  Seminář nabízí otevřený prostor pro společné zkoumání vztahu mezi ekonomikou a přírodou, jakož i pro kreativní hledání smysluplných způsobů učení (se). Vychází z interaktivních přístupů ke vzdělávání a snaží se do výuky vnést prvky participativních a nehierarchických způsobů organizace.
  Kurz předpokládá aktivní zapojení studentek a studentů a jejich zájem společně utvářet vlastní vzdělávací proces. Během první hodiny společně (za pomoci facilitátora) vytvoříme program semináře. Dohodneme se na tom, jakým tématům se budeme během nadcházejících setkání věnovat, a to jednak na základě témat diskutovaných v kurzu Kritická ekonomie a příroda a zkušeností vyučujících, a jednak – a to především – na základě zájmů studentské skupiny. Studenti a studentky si dále naplánují, na kterých tématech se chtějí aktivně podílet: utvoří společně s vyučujícími předmětu skupiny, jež budou pracovat na přípravě příslušných seminářů. Další setkání pak budou zcela v režii jednotlivých „pracovních skupin“ – na vybrané téma si mohou připravit krátkou přednášku či interaktivní aktivity, promítnout film, naplánovat exkurzi, pozvat hosta… Vyučující předmětu budou k dispozici pro podporu jak po obsahové stránce, tak při hledání nejvhodnějších forem společného učení. Od studentů a studentek nicméně očekáváme velkou míru vlastní iniciativy, vnitřní motivaci a zájem o osobní učení a rozvoj.
  Metody hodnocení
  Zápočet udělujeme na základě úplné účasti (bez výraznějších pozdních příchodů či dřívějších odchodů) na nejméně pěti seminářích a účasti na přípravě alespoň dvou seminářů.
  Další komentáře
  Předmět je vyučován každoročně.
  Výuka probíhá každý druhý týden.
  ENSb1295 Seminář ke kritické ekonomii si zapisuje student, který má současně zapsaný ENSb1106 Kritická ekonomie a příroda nebo tento předmět již v minulosti absolvoval.

  Předmět bude nabízen, přihlásí-li se na něj sedm či více studentů.

  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.