ENSb1106 Kritická ekonomie a příroda

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Eva Fraňková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Patrik Gažo (pomocník)
Mgr. Lucie Sovová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kristína Markechová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! ENS106 Kritická ekonomie a příroda &&! NOW ( ENS106 Kritická ekonomie a příroda )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 76 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/76, pouze zareg.: 5/76, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 5/76
Jiné omezení: Kurz se otevírá při 5 a více přihlášených studentech.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
- nabídnout studentům historickou perspektivu v ekonomické sféře, s důrazem na hledání skrytých předpokladů v historickém a současném mainstreamovém ekonomickém myšlení
- rozvinout diskusi o kritických (heterodoxních) ekonomických proudech, zejména o současném myšlení v oblasti sociální ekologické ekonomie a kritického přemýšlení o roli peněz napříč obory
- seznámit studenty s novými formami podnikání (eko-sociální podnikání) a s různými podobami tzv. sociální solidární ekonomiky
-posílit u studentů schopnost dialogu, argumentace a kritického myšlení o uvedených tématech.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
Umět pojmenovat a argumentovaně zpochybnit některé nevyslovené předpoklady a postuláty mainstreamové ekonomické teorie; Orientovat se v historii mainstreamových a alternativních historických proudů; Vysvětlit vybrané alternativní ekonomické koncepty, modely a přístupy; Aplikovat získané vědomosti v konkrétních environmentálních a sociálních souvislostech a kontextech; Posílit své schopnosti kritického myšlení, zlepšit své sociální dovednosti a vlastní schopnosti hodnocení problémů, analýzy a argumentace v oblasti sociální ekologické ekonomie.
Osnova
 • Představení vyučující, studentů, seznámení s obsahem a hodnocením v rámci kursu. Některé pojmy a úvodní aktivity.
 • Základní ekonomické postuláty a jejich kritika
 • Příroda ve středoproudé ekonomii
 • Neoklasická ekonomie a Keynes. Kritika modelu dokonalé konkurence
 • Kritiky HDP a ekonomického růstu
 • Peníze,tvorba peněz,otázka úroku a implikace pro přírodu a společnost. Diskontování budoucnosti.
 • Kritiky volného obchodu a teorie komparativní výhody.
 • Ekonomiky, na které maisntreamová ekonomie zapomněla. Ekonomická dempokracie, ekonomická lokalizace, commons.
 • Ekonomické alternativy v praxi: Eko-sociální podnikání, sociální solidární ekonomika
 • Simulační hra: Bangladéš: dvě tváře rozvoje.
 • Pozn: tento přehled přednášek (sylabus) je orientační a v praxi se může měnit. Studenti mají vždy v kursu k dispozici aktuální sylabus (zahrnující i detailní popis požadavků k úspěšnému ukončení kursu).
Literatura
  povinná literatura
 • FRAŇKOVÁ, Eva. Lokální ekonomiky v souvislostech, aneb, Produkce a spotřeba z blízka. 1. vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. 216 stran. ISBN 9788021077409. info
 • JOHANISOVÁ, Naděžda. Ekologická ekonomie: vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 88 s. ISBN 978-80-210-7116-2. info
  neurčeno
 • CAPRA, Fritjof. Bod obratu :věda, společnost a nová kultura. Translated by Miroslav Štýs. Vyd. 1. Praha: DharmaGaia, 2002. 514 s. ISBN 80-85905-42-6. info
 • SCHUMACHER, E. F. Malé je milé : aneb ekonomie, která by počítala i s člověkem. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2000. 284 s. ISBN 807239035X. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou kombinace přednášek, podporovaných promítáním zpětným projektorem, a interaktivních aktivit studentů. Tyto aktivity zahrnují skupinový brainstorming, práci s textem a se systémovými a dalšími diagramy, diskuse ve dvojicích a malých skupinách, společné diskuse, společnou a skupinovou práci s texty a simulační hru.Samostatné práce studentů zahrnují také povinnou četbu, z vybraného textu pak zpracují recenzi - blíže viz Metody hodnocení.
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení sestává z recenze knihy (vybrané ze seznamu doporučené literatury, který se každoročně aktualizuje)a čtyř průběžných testů v průběhu semestru (vždy v hodině). V testech studenti osvědčí znalost literatury, která je ke kursu povinná. Ke kursu je k dipozici podrobný sylabus a další studijní materiály. Kurs je ukončen zápočtem.
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.