ENSb1106 Kritická ekonomie a příroda

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Eva Fraňková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Sovová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Karolína Žižková (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Müllerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 15. 9. 16:00–17:40 P52, Čt 22. 9. 16:00–17:40 P52, Čt 29. 9. 16:00–17:40 P52, Čt 6. 10. 16:00–17:40 P52, Čt 13. 10. 16:00–17:40 U33, Čt 20. 10. 16:00–17:40 P52, Čt 27. 10. 16:00–17:40 P52, Čt 3. 11. 16:00–17:40 P52, Čt 10. 11. 16:00–17:40 P52, Čt 24. 11. 16:00–17:40 P52, Čt 1. 12. 16:00–17:40 P52, Čt 8. 12. 16:00–17:40 P52
Předpoklady
! ENS106 Kritická ekonomie a příroda &&! NOW ( ENS106 Kritická ekonomie a příroda )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 76 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 46/76, pouze zareg.: 0/76, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/76
Jiné omezení: Kurz se otevírá při 5 a více přihlášených studentech.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, aby studentky a studenti po jeho absolvování:
- získali přehled o současných alternativních proudech ekonomického myšlení relevantních pro environmentální studia a jejich vztahu k mainstreamové ekonomii
- získali orientaci v základních ekonomických pojmech, jejich historických souvislostech a hodnotových předpokladech
- získali přehled o vybraných příkladech fungování ekonomických alternativ
- rozvinuli své schopnosti kritického přemyšlení o ekonomice a ekonomii, a schopnost kritické argumentace ve vybraných oblastech ekonomie
- rozvinuli schopnost číst a psát odborný text (ČJ i AJ), schopnost odlišit a formulovat myšlenky přejaté i vlastní v rámci odborné argumentace
- pochopili význam ekonomických souvislostí při studiu příčin a řešení ekologických a sociálních problémů
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se ve vybraných směrech současného heterodoxního ekonomického myšlení a jejich vztahu k mainstreamové ekonomii
- vysvětlit vybrané alternativní ekonomické koncepty, modely a přístupy
- aplikovat získané vědomosti v konkrétních environmentálních a sociálních souvislostech a kontextech
- posílit své schopnosti kritického myšlení, zlepšit své sociální dovednosti a vlastní schopnosti hodnocení problémů, analýzy a argumentace v oblasti sociální ekologické ekonomie.
Osnova
 • Představení vyučujících, studentů, seznámení s obsahem a hodnocením v rámci kursu. Některé pojmy a úvodní aktivity. Co je to ekonomika a ekonomie?
 • Vybrané klíčové ekonomické pojmy a přehled relevantních směrů a škol ekonomického myšlení
 • Příroda v ekonomickém myšlení – biofyzikální základy ekonomických procesů
 • Peníze – jejich tvorba, problém úroku a implikace pro přírodu a společnost
 • Domácnosti, péče, neplacená práce, sociální reprodukce. Homo economicus a jiní lidé. Samozásobitelství a nepeněžní ekonomiky
 • Firmy a organizační formy, vlastnictví. Korporace, slušné firmy, sociální podniky, družstva, commons, ekonomická demokracie
 • Lidská práce, průmyslová produkce, technologie a příroda – rozpory a dilemata ekonomické aktivity a reprodukce moderní společnosti.
 • Tržní a netržní podoby produkce a směny
 • Globalizace a globální nerovnosti, problémy mezinárodního obchodu
 • Vize budoucnosti – strategie a představy o směřování ekonomiky a společnosti
 • Ekonomické alternativy v praxi: příklady z různých oblastí, iniciativy v ČR i ve světě
 • Pozn: tento přehled přednášek (sylabus) je orientační a v praxi se může měnit. Studenti mají vždy v kursu k dispozici aktuální sylabus (zahrnující i detailní popis požadavků k úspěšnému ukončení kursu).
Literatura
  doporučená literatura
 • FRAŇKOVÁ, Eva. Lokální ekonomiky v souvislostech, aneb, Produkce a spotřeba z blízka. 1. vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. 216 stran. ISBN 9788021077409. info
 • JOHANISOVÁ, Naděžda. Ekologická ekonomie: vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 88 s. ISBN 978-80-210-7116-2. info
 • SCHUMACHER, E. F. Malé je milé : aneb ekonomie, která by počítala i s člověkem. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2000. 284 s. ISBN 807239035X. info
Výukové metody
Kurs budou v podzimním semestru 2021 vyučovat 3 vyučující: Eva Fraňková (EF, koordinátorka kurzu a primární kontakt pro konzultace, dotazy apod.), Patrik Gažo (PG) a Lucie Sovová (LS). Kurs bude kombinovat frontální a interaktivní formát výuky, jeho nedílnou součástí bude aktivita vás, studentů a studentek. Jeho úspěšnost bude proto do velké míry závislá i na Vás: na Vaší aktivní účasti, ochotě přemýšlet, naslouchat, klást otázky sobě i druhým a sdělovat své názory, včetně těch kritických. Jako všude, i zde platí, že co do kursu vložíte, to si z něj odnesete.
Ke každé hodině (kromě té úvodní) bude zadaná povinná četba - vždy jeden kratší text (kapitola z knihy nebo odborný článek) v češtině nebo v angličtině. Čtyřikrát za semestr pak budete mít k této četbě zadaný písemný úkol, který bude bodovaný a bude součástí hodnocení kurzu (konkrétní podmínky viz sekce Hodnocení). Průběžná četba je klíčová pro vaše pochopení probírané látky a vaší schopnost se aktivně účastnit hodin. Četba bude dostupná v Učebních materiálech v ISu.
Metody hodnocení
Hodnocení má dvě části:
1. průběžné písemné úkoly k četbě odevzdané ve stanovených termínech do odevzdáváren v ISu. Úkoly budou celkem 4, za každý lze získat až 5 bodů (celkem tedy možno získat maximálně 20 bodů, minimum nutné pro úspěšné absolvování kurzu je 12 bodů).
2. recenze na knihu, kterou si vyberete z doporučené literatury - seznam je uveden v podrobném sylabu ve studijních materiálech (případně si lze vybrat i jinou knihu po dohodě s vyučujícími). Za recenzi lze získat maximálně 20 bodů, minimum nutné pro úspěšné absolvování kurzu je 12 bodů.
Celkem tedy lze získat maximálně 40 bodů, celkové minimum nutné pro úspěšné absolvování kurzu je 24 bodů.
Navazující předměty
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023.