ENSd0942 Badatelský seminář V b - Environmentální chování ze společenskovědní perspektivy

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Petra Burišková
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je posílit interdisciplinární vnímání výzkumného problému v perspektivě společenských věd (např. sociologie, psychologie, pedagogiky a dalších) studentů doktorského studia a posílit jejich kompetence pro komunikaci svých zjištění odborné veřejnosti.
Výstupy z učení
Po ukončení kurzu, studenti
- Vyhodnotí souvislosti a rozdíly mezi vlastním, oborově specifickém vnímání svého výzkumného problému a jeho interpretacemi vycházejícími z odlišných diskursů;
- Reflektují a analyzují různé oborové perspektivy vybraných interdisciplinárních témat souvisejících s problematikou environmentálního chování;
- Reflektují silné a slabé stránky ve své schopnosti komunikovat svá odborná zjištění odborné veřejnosti.
Osnova
 • 1. Úvod. Orientace v mezioborovém prostoru: rozdíly mezi deskriptivními a normativními přístupy, výzkum mikro-, mezo- a makrodimenze vztahu člověka k přírodě;
 • 2. Konceptualizace vztahu společnosti a přírody;
 • 3.-4. Metodologické aspekty výzkumu proenvironmentálního chování;
 • 5. Omezená racionalita a vazba mezi postoji a chováním;
 • 6.-7. Teoretické náhledy na environmentální aspekty moderního životního způsobu (individualizace, motivace, habitus…);
 • 8. Konzumerismus a ekologicky příznivý životní způsob;
 • 9. Paradigmatické přístupy k environmentálnímu vzdělávání a výchově;
 • 10. Vybrané výzkumné tradice v environmentálně výchovném výzkumu;
 • 11. Etické aspekty environmentálního vzdělávání a výchovy;
 • 12.-13.Využití výzkumů témat proenvironmentálního chování v praxi
Literatura
  povinná literatura
 • LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ a Lukáš KALA. Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti. 1. vyd. Brno: Munipress, 2016, 328 s. ISBN 978-80-210-8454-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8412-2016. info
 • Environmental psychology : an introduction. Edited by Linda Steg - A. E. van den Berg - Judith I. M. de Groot. First published. Chichester: BPS Blackwell, 2013, xxix, 376. ISBN 9780470976388. info
 • WINTER, Deborah Du Nann a Susan M. KOGER. Psychologie environmentálních problémů. Translated by Jiří Foltýn. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 295 s. ISBN 9788073675936. info
 • Contested natures. Edited by Phil Macnaghten - John Urry. Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications, 1999, viii, 307. ISBN 9781848609310. info
  doporučená literatura
 • Rickinson, M. (2001). Learners and Learning in Environmental Education: A critical review of the evidence. Environmental Education Research (Vol. 7). https://doi.org/10.1080/13504620120065230
 • Heimlich, J., & Ardoin, N. (2008). Understanding behavior to understand behavior change: a literature review. Environmental Education Research, 14(3), 215–237. https://doi.org/10.1080/13504620802148881
 • Stevenson, R.J., Brody, M., Dillon, J., & Wals, A.E.J. (2013). International Handbook on Research in Environmental Education. Routledge.
 • KRAJHANZL, Jan. Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Brno: Lipka, MUNI press, 2014, 200 s. ISBN 978-80-87604-67-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7063-2014. kniha info
 • LIBROVÁ, Hana. Individualizace v environmentální perspektivě: sociologické rámování mění pohled a plodí otázky. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2010, roč. 46, č. 1, s. 125-152. ISSN 0038-0288. URL info
Výukové metody
Skupinová práce, diskuse o vybraných interdisciplinárních tématech, prezentace výzkumných projektů studentů, zpětná vazba ke studentským prezentacím.
Metody hodnocení
Povinná účast na výuce v rozsahu nejméně 70% a prezentace vlastního výzkumného projektu či zjištění. Ověření schopnosti diskutovat o vlastním tématu z interdisciplinární perspektivy, ústní kolokvium.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/ENSd0942