POLb1003 Demokracie, autokracie a ideologie

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavel Dufek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adam Folvarčný (cvičící)
Mgr. Martin Vérteši (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 12:00–13:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
POLb1003/01: St 15. 4. 14:00–15:40 P22, St 6. 5. 14:00–15:40 P22
POLb1003/02: St 15. 4. 18:00–19:40 U42, St 6. 5. 18:00–19:40 U42
POLb1003/03: Čt 7. 5. 8:00–9:40 U42
Předpoklady
! POL112 Demokracie a doktríny && ! NOW ( POL112 Demokracie a doktríny )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíl kursu je dvojí: (1) Uvedení do problematiky teoretické reflexe demokracie a nedemokracií (2) podání komplexní informace o ideologicko-doktrinální scéně, počínaje klasickým liberalismem a konče radikálním environmentalismem.
Studenti si po absolvování kurzu osvojí znalost povahy, vývoje, charakteristických rysů i projevů ideologií moderní doby a budou schopni vysvětlit základní teoretické rysy demokracie jako politického systému. Na základě nabytých znalostí dokáží identifikovat ideové zázemí jednotlivých politických hnutí a organizací a interpretovat jejich vztah k demokratickému režimu.
Výstupy z učení
Studenti a studentky budou po absolvování předmětu schopni:
prokázat znalost povahy, vývoje, charakteristických rysů i projevů ideologií moderní doby
vysvětlit základní teoretické rysy demokracie jako politického systému
vést poučenou diskusi o konkrétních politických ideologiích
identifikovat ideové zázemí jednotlivých politických hnutí a organizací
interpretovat vztah těchto politických sil k demokratickému režimu
docenit vztah politického myšlení a politické praxe
Osnova
 • 1. Nedemokratické režimy
 • 2. Democracie I. and II.
 • 3. Konsociační demokracie, konsensuální a westminsterský model
 • 4. Liberalismus
 • 5. Konservatismus
 • 6. Socialismus
 • 7. Anarchismus
 • 8. Fašismus a nacismus
 • 9. Nacionalismus
 • 10. Feminismus
 • 11. Environmentalismus
Literatura
  povinná literatura
 • Griffin, R. „Studying Fascism in a Postfascist Age. From New Consensus to New Wave?“ Journal of Comparative Fascist Studies, Vol. 1, No. 1, pp. 1–17
 • Hušek, Petr. „Nepravděpodobní spojenci? Jak poststrukturalismus potkal anarchismus“. A2, 12/2014, dostupné na http://www.advojka.cz/archiv/2014/12/nepravdepodobni-spojenci
 • Barša, Pavel. „Dvě podoby liberálního feminismu.“ In: Orientálcova vzpoura. Praha: Dokořán 2011, s. 271–278
 • Nyklová, Blanka. „Krajinou současného českého feminismu.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum roč. 14, č. 1, 2013, s. 52–63
 • Barša, Pavel. „Liberalismus dnes. Odpovědi na otázky časopisu Kritika&Kontext.“ In: Barša, Orientálcova vzpoura. Praha: Dokořán, 2011, s. 266–270
 • BALÍK, Stanislav a Michal KUBÁT. Teorie a praxe nedemokratických režimů. 2., přeprac. vyd. Praha: Dokořán, 2012. 215 s. ISBN 9788073632663. info
 • BARŠA, Pavel. Orientálcova vzpoura : (a další texty texty z let 2003-2011). 1. vyd. Praha: Dokořán, 2011. 326 s. ISBN 9788086506944. info
 • HLOUŠEK, Vít, Lubomír KOPEČEK a Jakub ŠEDO. Politické systémy. Brno: Barrister & Principal, 2011. 292 s. Politika, Evropská unie. ISBN 978-80-87474-23-5. URL info
 • JUDT, Tony. Zle se vede zemi : pojednání o naší současné nespokojenosti. Translated by Jakub Franěk. Vydání první. V Praze: Rybka Publishers, 2011. 191 stran. ISBN 9788087067321. info
 • JUDT, Tony. Zle se vede zemi : pojednání o naší současné nespokojenosti. Translated by Jakub Franěk. Vydání první. V Praze: Rybka Publishers, 2011. 191 stran. ISBN 9788087067321. info
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Politické strany. Původ, ideologie a transformace politických stran v západní a střední Evropě. Praha: Grada, 2010. 320 s. edice Politologie. ISBN 978-80-247-3192-6. URL info
 • HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody : příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 315 s. ISBN 9788074190100. info
 • LEGUTKO, Ryszard. Ošklivost demokracie a jiné eseje. Edited by Maciej Ruczaj, Translated by Josef Mlejnek. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2009. 322 s. ISBN 9788073251840. info
 • HEYWOOD, Andrew. Politické ideologie. Translated by Zdeněk Masopust. 4. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 362 s. ISBN 9788073801373. info
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie : Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 380 s. ISBN 978-80-210-4249-0. info
 • TOMEK, Václav a Ondřej SLAČÁLEK. Anarchismus : svoboda proti moci. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2006. 669 s. ISBN 8070217812. info
 • Liberalismus : program a instituce v Evropě a ČR. Edited by Milan J. Hamerský - Vladimíra Baumová. Vyd. 1. Brno: Institut Karla Havlíčka Borovského, 2004. 112 s. ISBN 8090307833. info
 • ŠARADÍN, Pavel. Historické proměny pojmu ideologie. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2001. 131 s. ISBN 80-85959-94-1. info
 • ŘÍCHOVÁ, Blanka. Přehled moderních politologických teorií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 303 s. ISBN 80-7178-461-3. info
 • GRAY, John. Liberalismus. Translated by Jan Fingerland. Praha: Občanský institut, 1999. 114 s. ISBN 8086228010. info
 • PROROK, Vladimír a Milan LUPTÁK. Politické ideologie a teorie v dějinách. Vydání první. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1998. 186 stran. ISBN 8070796456. info
 • BLACKWELL, Basil. Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Edited by Janet Colemanová - William E. Connolly - Alan Ryan - David Miller, Tr. Brno: Jota, 1995. xiii, 580. ISBN 80-85617-47-1. info
Výukové metody
Základní výukovou metodou je přednáška ke každému z témat, která zasazuje povinnou literaturu do kontextu dějinně-myšlenkového vývoje a podrobně se věnuje vybraným problémům a tématům. Na přednášku se studenti připravují čtením zadaných textů a požadována je též jejich aktivní participace v podobě odpovědí na otázky vyučujícího.
Metody hodnocení
Přesné požadavky k ukončení kurzu jsou následující:
(1) Písemné přezkoušení zhruba v polovině semestru sestávající z uzavřených i otevřených otázek (0–11 bodů; přibližně 30% závěrečné známky). Čas na vypracování 15 minut.
(2) Písemný zkouškový test po skončení výuky (0–24 bodů; přibližně 70% závěrečné známky). Výsledná známka (A-F) je součtem získaných bodů z hodnocených aktivit. K oběma typům testu musí studenti znát přednášky a mít nastudovánu povinnou literaturu. Testové otázky tedy budou vycházet jak z povinné literatury, tak z přednášek a budou kombinovat uzavřené a otevřené typy otázek. K oběma typům testu musí studenti znát přednášky a mít nastudovánu povinnou literaturu. Bonusové body: prezentace na seminářích.
Upozorňujeme, že k úspěšnému absolvování kurzu je nutné zúčastnit se obou testů.
Bodová stupnice: A – Výborně 35–32 bodů, B – Velmi dobře 31-28 bodů, C – Dobře 27-25 bodů, D – Uspokojivě 24-22 bodů, E – Vyhovující 21-20 bodů, F – Nevyhovující 19 bodů a méně.
Informace učitele
Pro podrobnější informace k předmětu viz sylabus v sekci Studijní materiály/Organizační pokyny k výuce.
For additional information please consult the course syllabus, which is available in the Study Materials section within the Information System

Podvodné plnění studijních povinností: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/POLb1003