PSY028 Analýza dat – kvantitativní výzkum

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (přednášející)
Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
SOUHLAS
Kurz předpokládá zvládnutí základů statistické analýzy dat v psychologii či sociálních vědách v rozsahu bakalářského studia. To zahrnuje popisné statistiky, popis vztahů mezi proměnnými, základy statistické indukce a zvládnutí základních lineárních modelů - analýzy rozptylu a lineární regrese. Nutná je také dobrá znalost angličtiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 1/10
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je obnovit, upevnit či získat statistické poznatky, které jsou předpokladem pro samostatnou výzkumnou práci, kritické čtení odborných publikací a další vzdělávání v analýze dat. Kurz navazuje předchozí statistické znalosti a rozšiřuje tak, aby byly v současné době prakticky použitelné, aktuální. Vedle porozumění základním klíčovým pojmům a myšlenkám popisné a induktivní statistiky, kurz zahrnuje i řešení praktických problémů analýzy dat. Jádrem kurzu je poskytnutí přehledu o paletě lineárních modelů s manifestními i latentními proměnnými používanými napříč psychologickými disciplínami.
Výstupy z učení
Výstupem kurzu je orientace v široké paletě statistických modelů, v jejich užití, interpretaci, silných a slabých stránkách.
Osnova
  • 1. Teoretická témata a. Pravděpodobnostní rozložení b. Statistické usuzování i. Intervaly spolehlivosti ii. Testy signifikance iii. Alternativy ke „klasickým“ postupům statistického usuzování c. Velikost účinku, stanovení potřebné velikosti vzorku – síla testu, replikabilita… 2. Praktické problémy a. Správa dat a práce se „špinavými“ daty b. Analýza s chybějícími daty 3. Univariační analýzy – modely predikující různými způsoby jednu závislou proměnnou a. Statistický model b. Lineárně regresní model c. Analýza rozptylu jako specifická parametrizace lineárně regresního modelu d. Interakce a kontrasty v lineárním modelu e. Generalizovaný lineární model – diskrétní a nonnormálně rozložené závislé proměnné f. Víceúrovňový lineární model 4. Analýzy s latentními proměnnými – modely vztahů mezi manifestními proměnnými využívající latentní proměnné a. Konfirmační faktorová analýza b. Explorační faktorová analýza c. Strukturní model
Literatura
  • KLINE, Rex B. Principles and practice of structural equation modeling. Fourth edition. London: The Guilford Press, 2016, xvii, 534. ISBN 9781462523344. info
  • BAGULEY, Thomas. Serious stats : a guide to advanced statistics for the behavioral sciences. New York: Palgrave Macmillan, 2012, xxiii, 830. ISBN 9780230577183. info
  • HAIR, Joseph F. Multivariate data analysis : a global perspective. 7th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2010, xxviii, 80. ISBN 9780135153093. info
Výukové metody
Konzultace
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/PSY028