PSYb1100 Psychologie výchovy a vzdělávání

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petra Pátková Daňsová (přednášející)
Mgr. et Mgr. Dana Seryjová Juhová (přednášející)
Mgr. Ondřej Straka, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petra Pátková Daňsová
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 27. 9. 14:00–17:40 P52, St 11. 10. 14:00–17:40 P52, St 25. 10. 14:00–17:40 P52, St 8. 11. 14:00–17:40 P52, St 22. 11. 14:00–17:40 P52, St 6. 12. 14:00–17:40 P52
Předpoklady
! PSY110 Psych. výchovy a vzdělávání && ( PSY103 Vývojová psychologie I || PSYb1030 Vývojová psychologie I )
Předmět Psychologie výchovy a vzdělávání předpokládá zejména dobrou znalost vývojové psychologie. Znalosti z vývojové psychologie jsou východiskem pro každý tematický okruh, proto je třeba, aby se studenti v této problematice adekvátně orientovali, případně si potřebné znalosti před samotným kurzem zopakovali.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 30/30, pouze zareg.: 29/30
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti vývojové psychologie se zaměřením na jejich aplikaci na nejčastější výchovné a vzdělávací výzvy v jednotlivých vývojových obdobích. Studenti v průběhu kurzu získají schopnost aplikovat poznatky vývojové psychologie do výchovného a vzdělávacího procesu tak, aby intervence u dítěte byla vedena odborně s ohledem na současný stav poznání a na konkrétní vývojovou úroveň dítěte.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni 1) popsat nejčastější výchovné a vzdělávací výzvy v jednotlivých vývojových obdobích, 2) umět využít poznatky vývojové psychologie při řešení běžných výchovných a vzdělávacích výzev, se kterými se rodiče a učitelé dítěte setkávají a 3) umět navrhnout a zdůvodnit konkrétní postupy při řešení těchto výzev.
Osnova
 • Osnova: 1) Batolecí období: typické vývojové nároky výchovného a vzdělávacího procesu u batolete (např. emoční regulace, separační úzkost, regulace chování batolete, odměny a tresty ve výchově apod.). Současné výchovné trendy. 2) Předškolní období: typické vývojové nároky výchovného a vzdělávacího procesu u dítěte předškolního věku (např. adaptace na mateřskou školu, separační úzkost, strachy, kamarádské vztahy, sourozenecké vztahy, vztah k učiteli či autoritám obecně). Alternativní vzdělávací systémy. 3) Mladší školní věk: typické vývojové nároky výchovného a vzdělávacího procesu u dítěte mladšího školního věku (např. adaptace na školu, pozornost a exekutivní funkce, vztah k učiteli, kamarádské vztahy, učení apod.). Vazba k učiteli. 4) Adolescence: typické vývojové nároky výchovného a vzdělávacího procesu v rané, střední a pozdní adolescenci (např. exekutivní funkce, potíže v chování, vztah s rodiči, vztah k učiteli a vrstevníkům, přístup k učení, volba střední školy, přijímací zkoušky apod.) 5) Základní teorie učení. 6) Prezentace skupinových prací.
Literatura
  povinná literatura
 • Rozsah povinné literatury k nastudování sdělí jednotliví vyučující vždy na závěr svého výukového bloku.
  doporučená literatura
 • Emmer, E. T., & Stough, L. M. (2001). Classroom management: A critical part of educational psychology, with implications for teacher education. Educational Psychologist, 36(2), 103-112.
 • Jackson, C., Henderson, M., Frank, J. W., & Haw, S. J. (2012). An overview of prevention of multiple risk behaviour in adolescence and young adulthood. Journal of Public Health (Oxf).
 • Seifert, K. Educational Psychology. Dostupné online: http://cnx.org/content/col11302/1.2/
 • Ming-tak, H., & Wai-shing, L. (2008). Classroom Management : Creating a Positive Learning Environment. Hong Kong : Hong Kong University Press. Marzano, R. J., Marzano, J. S. & Pickering, D. (2009). Classroom management that works: research-based strategi
 • Luciarello, J. & Naff, D. (2013). How Do I Get My Students Over Their Alternative Conceptions (Misconceptions) for Learning?. Dostupné online na stránkách Americké psychologické asociace: https://www.apa.org/education/k12/misconceptions
 • Larson, J. E. (2009). Educational psychology. Publikace dostupná v e-zdrojích MUNI
 • LACINOVÁ, Lenka, Petr MACEK, Tomotaka UMEMURA, Dana SERYJOVÁ JUHOVÁ, Eliška HORSKÁ, Lenka PIVODOVÁ, Jakub KRAUS a Petra DAŇSOVÁ. Všichni moji blízcí : adolescenti a dospělí kolem nich. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 115 s. ISBN 978-80-210-9161-0. Munispace info
 • DELANEY, Marie. Attachment for teachers : the essential guide for trainee teachers and NQTs : building confidence and skils for working with the challenging effects of attachment difficulties on behaviour and learning. First published. [London?]: Worth Publishing, 2017. x, 182. ISBN 9781903269374. info
 • HEJNÝ, Milan a František KUŘINA. Dítě, škola a matematika : konstruktivistické přístupy k vyučování. Třetí vydání. Praha: Portál, 2015. 232 stran. ISBN 9788026209010. info
 • Handbook of classroom management. Edited by Edmund T. Emmer - Edward James Sabornie. Second edition. New York: Routledge, 2015. x, 605. ISBN 9780415660334. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi : příručka pro učitele. Vyd. 4. Praha: Portál, 2014. 383 s. ISBN 9788026207412. info
 • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 702 s. ISBN 9788026201748. info
 • KREJČOVÁ, Lenka. Žáci potřebují přemýšlet : co pro to mohou udělat jejich učitelé. Vydání první. Praha: Portál, 2013. 174 stran. ISBN 9788026204961. info
 • MONTESSORI, Maria. Od dětství k dospívání. Translated by Pavel Dufek. Vydání 1. Praha: Triton, 2011. 117 stran. ISBN 9788073874780. info
 • PIAGET, Jean a Bärbel INHELDER. Psychologie dítěte. Vyd. 5., V nakl. Portál 4. Praha: Portál, 2007. 143 s. ISBN 9788073672638. info
 • GEDDES, Heather. Attachment in the classroom : the links between children's early experience, emotional well-being and performance in school. First published. London: Worth Publishing, 2006. vii, 152. ISBN 9781903269084. info
 • MARZANO, Robert J., Jana S. MARZANO a Debra PICKERING. Classroom management that works : research-based strategies for every teacher. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development, 2003. iii, 143. ISBN 0871207931. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2001. 304 s. ISBN 8024601818. info
 • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
Výukové metody
Předmět je koncipován jako kombinace přednášky, diskusí, řešení modelových situací a samostudia literatury.
Metody hodnocení
a) Semestrální úkol - pro podrobný popis semestrálního úkolu viz interaktivní osnova kurzu. b) Závěrečné ústní kolokvium.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/PSYb1100