PSYb1100 Psychologie výchovy a vzdělávání

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Michal Jabůrek (přednášející)
Mgr. David Macek (přednášející)
doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Dana Seryjová Juhová (přednášející)
Mgr. Ondřej Straka (přednášející)
Mgr. Vendula Šamajová (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! PSY110 Psych. výchovy a vzdělávání && ( PSY103 Vývojová psychologie I || PSYb1030 Vývojová psychologie I )
Předmět Psychologie výchovy a vzdělávání předpokládá zejména dobrou znalost vývojové psychologie. Znalosti z vývojové psychologie jsou východiskem pro každý tematický okruh, proto je třeba, aby se studenti v této problematice adekvátně orientovali, případně si potřebné znalosti před samotným kurzem zopakovali.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 66/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 66/30
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz představuje úvod do základních teoreticko-metodologických otázek spojených s výchovou a vzděláváním z pohledu pedagogické a školní psychologie. Studenti v průběhu kurzu získají orientaci v nejdůležitějších pojmech, teoriích a principech týkajících se vzdělávacího procesu a seznámí se s možnostmi, jak je do tohoto procesu možné zasahovat z pozice psychologa. Kurz je koncipován široce tak, aby obsahově pokrýval všechny stupně vzdělávacího systému (předškolní vzdělávání, vzdělávání na základních a středních školách i terciární a celoživotní vzdělávání) a studenti si tak jeho absolvováním rozšířili a prohloubili předchozí znalosti vývojové psychologie a dokázali je aplikovat na relevantní problémy školního vyučování i mimoškolních aktivit. Tematicky se kurz zabývá sociálními, kognitivními i neuropsychologickými aspekty učení, osobnostními a motivačními charakteristikami žáků i učitelů, sociálním klimatem a celkovým prostředím školy a třídy a doplňkově také představením vybraných alternativních vzdělávacích systémů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
Orientovat se v základních pojmech a teoriích pedagogické a školní psychologie a chápat vztah těchto oborů k dalším psychologickým disciplínám;
Rozumět vývoji pedagogické a školní psychologie jako disciplíny, mít přehled o aktuálních trendech a tématech, kterým je v rámci oboru věnována zvýšená pozornost;
Aplikovat znalosti psychického vývoje na problémy související s výchovou a vzděláváním;
Chápat základní aspekty motivace žáků k učení a vzdělávání a rozumět možným faktorům, které tuto motivaci narušují;
Vnímat vyučování jako kontinuální, dlouhodobý proces a rozumět tomu, jak osobnostní charakteristiky a výukový styl učitele ovlivňují jeho výsledky;
Rozumět sociální povaze školy a školní třídy a chápat, jakým způsobem ovlivňují tyto faktory proces učení a osobnostní vývoj žáků;
Mít základní přehled o nejrozšířenějších alternativních vzdělávacích systémech, popsat jejich výhody a nevýhody z pohledu psychologie, srovnat jejich metody a postupy s tradičními metodami a postupy hlavního proudu;
Samostatně si doplňovat a rozšiřovat informace o procesech, jevech a konceptech, které svou specifičností přesahují základní přehled v oblasti pedagogické a školní psychologie
Osnova
 • 25.9.2019, Š. Portešová: Organizační pokyny. Základní charakteristika psychologie výchovy a vzdělávání.
 • Vymezení pedagogické a školní psychologie, vztah k ostatním psychologickým a pedagogickým disciplínám. Vývoj oboru v minulosti, aktuální otázky a možnosti dalšího směřování. Informační zdroje – nejvýznamnější odborná periodika v ČR a v zahraničí. Zopakování nejdůležitějších principů a pojmů z vývojové psychologie, které jsou zásadní pro pochopení vzdělávacího procesu.
 • Literatura k nastudování:
 • Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál (str. 295-305).
 • Smith, M.K. (2002). Jerome S. Bruner and the process of education. Dostupné online na adrese: http://infed.org/mobi/jerome-bruner-and-the-process-of-education/
 • L. M. Terman. Dostupné online na adrese: http://www.intelltheory.com/terman.shtml
 • Vágnerová, M. (2002). Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: Karolinum (str. 48 – 70; 78 – 91; 92 – 99; 129 – 141; 147 – 157)
 • ****************************************
 • 9.10.2019, D. Juhová: Vztahy mezi učiteli a žáky z pohledu teorie vazby.
 • Využití teorie vazby ve školním prostředí. Vliv vazbového a exploratorního behaviorálního systému na učení. Typy vazby a proces učení. Třídní učitel jako jedna z možných vazbových osob. Práce se žáky s nejistou vazbou.
 • Literatura k nastudování:
 • Seryjová Juhová, D. (2018). Vztahy mezi učiteli a žáky z pohledu teorie vazby. In L. Lacinová (Eds.), Všichni moji blízcí: adolescenti a dospělí kolem nich (s. 81-99). Dostupné online na adrese: https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1235/3430/985-1/0#preview
 • ****************************************
 • 23.10. 2019, D. Macek: Školní třída a žák jako součást třídy.
 • Školní třída jako sociální skupina, komunikační vzorce ve třídě. Zásady efektivního řízení třídy, prevence rizikového chování. Vnitřní a vnější diferenciace a jejich dopad na studijní výsledky a na sebepojetí žáků. Psychosociální klima školní třídy, způsoby jeho zjišťování a možnosti jeho ovlivňování. Kultura školy a intervence měnící kulturu školy.
 • Literatura k nastudování:
 • Fontana, D. (2014). Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál (str. 337-362).
 • Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál (str. 491-499; 574-601;
 • ****************************************
 • 6.11.2019, O. Straka: Základní teorie učení - biologické, behaviorální, konstruktivistické.
 • Nejdůležitější teorie a přístupy k učení a jejich přínos k pochopení tohoto procesu. Analýza „tradičního“ způsobu výuky a jeho efektivity z hlediska psychologie. Pohled na učení v behaviorismu, kognitivním a sociálním konstruktivismu, přednosti a nedostatky každého z těchto směrů. Vybrané neuropsychologické aspekty učení. Individuální rozdíly mezi žáky, kognitivní styly a styly učení – vymezení, definice, vlivné přístupy a jejich kritické zhodnocení.
 • Literatura k nastudování:
 • Hejný, M. & Kuřina, F. (2001). Dítě, škola a matematika. Praha: Portál (část kapitoly "Formální a neformální znalosti" - str. 119-129; část kapitoly "Naše pedagogické přesvědčení" - str. 158-163, případně analogické části v novějších vydáních)
 • Krejčová, L. (2013). Žáci potřebují přemýšlet. Praha: Portál (str. 119-131; 143-165)
 • Larson, J. E. (2009). Educational psychology: Cognition and learning, individual differences and motivation. New York: Nova Science Publishers (kapitola 8, autorem kapitoly je W. M. Leahy - str. 243-253) dostupné v elektronických zdrojích MUNI
 • Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie, Praha: Portál (str. 79-86; 388-427)
 • Seifert, K. Educational Psychology. [online] Dostupné online na adrese: http://cnx.org/content/col11302/1.2 , kapitola 3.2 - Major theories and models of learning
 • ****************************************
 • 20.11.2019, D. Juhová: Alternativní vzdělávací systémy.
 • Pojmové vymezení – co je a co není alternativní pedagogika. Přehled nejrozšířenějších systémů, které tvoří alternativu hlavnímu vzdělávacímu proudu – Waldorfská pedagogika, Daltonský plán, pedagogický systém Marie Montessoriové, systém „Step-by-step“. Historie jednotlivých směrů, základní principy, požadavky na učitele. Přednosti a nedostatky AP, zejména ve srovnání s tradiční výukou a s přihlédnutím k zákonitostem psychického vývoje.
 • Literatura k nastudování:
 • Webové stránky Společnosti Montessori ČR: https://www.montessoricr.cz
 • Marshall, C. (2017). Montessori education: A review of the evidence base. Dostupné online na stránkách: https://www.nature.com/articles/s41539-017-0012-7.pdf
 • Webové stránky asociace waldorfských škol: http://www.iwaldorf.cz/
 • Hendrick, C., & Macpherson, R. (2019). Co funguje ve třídě? Most mezi výzkumem a praxí. Banská Bystrica: Euromedia Group (kapitoly 1, 2 a 5)
 • ****************************************
 • 4.12.2019, V. Šamajová: Zásady efektivního řízení třídy. Prevence rizikového chování.
 • Literatura k nastudování:
 • Cangelosi J. S. (2006). Strategie řízení třídy. Praha: Portál (str. 19-29, tedy celá první kapitola; dále str. 63-74; 121-125; 139-142; 189-195).
 • Emmer, E. T. & Sabornie, E. J. (Eds.) (2015). Handbook of classroom management(2nd ed.). New York: Routledge (první dva články v 2.části - "Programs and strategies").
 • Kratochwill, T. R., DeRoos, R., & Blair, S. Classroom management module. Dostupné online na webu Americké psychologické asociace: https://www.apa.org/education/k12/modules-classroom-management
 • Slavin, R. E. (Ed.) (2014).Classroom management & assessment. Thousand Oaks, CA: Corwin Press (kapitola 4 - Multiple Measures in CA).
Literatura
  povinná literatura
 • Larson, J. E. (2009). Educational psychology. Publikace dostupná v e-zdrojích MUNI
 • Seifert, K. Educational Psychology. Dostupné online: http://cnx.org/content/col11302/1.2/
 • LACINOVÁ, Lenka, Petr MACEK, Tomotaka UMEMURA, Dana SERYJOVÁ JUHOVÁ, Eliška HORSKÁ, Lenka PIVODOVÁ, Jakub KRAUS a Petra DAŇSOVÁ. Všichni moji blízcí : adolescenti a dospělí kolem nich. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 115 s. ISBN 978-80-210-9161-0. Munispace info
 • HEJNÝ, Milan a František KUŘINA. Dítě, škola a matematika : konstruktivistické přístupy k vyučování. Třetí vydání. Praha: Portál, 2015. 232 stran. ISBN 9788026209010. info
 • Handbook of classroom management. Edited by Edmund T. Emmer - Edward James Sabornie. Second edition. New York: Routledge, 2015. x, 605. ISBN 9780415660334. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi : příručka pro učitele. Vyd. 4. Praha: Portál, 2014. 383 s. ISBN 9788026207412. info
 • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 702 s. ISBN 9788026201748. info
 • KREJČOVÁ, Lenka. Žáci potřebují přemýšlet : co pro to mohou udělat jejich učitelé. Vydání první. Praha: Portál, 2013. 174 stran. ISBN 9788026204961. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2001. 304 s. ISBN 8024601818. info
  doporučená literatura
 • Ming-tak, H., & Wai-shing, L. (2008). Classroom Management : Creating a Positive Learning Environment. Hong Kong : Hong Kong University Press. Marzano, R. J., Marzano, J. S. & Pickering, D. (2009). Classroom management that works: research-based strategi
 • Luciarello, J. & Naff, D. (2013). How Do I Get My Students Over Their Alternative Conceptions (Misconceptions) for Learning?. Dostupné online na stránkách Americké psychologické asociace: https://www.apa.org/education/k12/misconceptions
 • Jackson, C., Henderson, M., Frank, J. W., & Haw, S. J. (2012). An overview of prevention of multiple risk behaviour in adolescence and young adulthood. Journal of Public Health (Oxf).
 • Emmer, E. T., & Stough, L. M. (2001). Classroom management: A critical part of educational psychology, with implications for teacher education. Educational Psychologist, 36(2), 103-112.
 • DELANEY, Marie. Attachment for teachers : the essential guide for trainee teachers and NQTs : building confidence and skils for working with the challenging effects of attachment difficulties on behaviour and learning. First published. [London?]: Worth Publishing, 2017. x, 182. ISBN 9781903269374. info
 • MONTESSORI, Maria. Od dětství k dospívání. Translated by Pavel Dufek. Vydání 1. Praha: Triton, 2011. 117 stran. ISBN 9788073874780. info
 • PIAGET, Jean a Bärbel INHELDER. Psychologie dítěte. Vyd. 5., V nakl. Portál 4. Praha: Portál, 2007. 143 s. ISBN 9788073672638. info
 • GEDDES, Heather. Attachment in the classroom : the links between children's early experience, emotional well-being and performance in school. First published. London: Worth Publishing, 2006. vii, 152. ISBN 9781903269084. info
 • MARZANO, Robert J., Jana S. MARZANO a Debra PICKERING. Classroom management that works : research-based strategies for every teacher. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development, 2003. iii, 143. ISBN 0871207931. info
 • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
Výukové metody
Předmět je koncipován jako kombinace přednášky, diskusí, řešení modelových situací a samostudia literatury.
Metody hodnocení
Semestrální úkol - každému studentovi přihlášenému do kurzu bude zadán profil schopností fiktivního žáka, semestrální úkol bude spočívat ve vypracování a odůvodnění vhodných doporučení pro další rozvoj a vzdělávání takového žáka. Závěrečný písemný zkouškový test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/PSYb1100