PSYb1430 Psychologie adolescentů

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ondřej Bouša (přednášející)
Mgr. Michaela Juchelková (přednášející)
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Širůček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. David Macek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! PSY143 Psychologie adolescence
Introduction to psychology, basic knowledge of developmental psychology and social psychology
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 33 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/33, pouze zareg.: 0/33
Mateřské obory/plány
předmět má 39 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seznámit se s psychologickými teoriemi adolescentního vývoje. Diskutovat základní témata současné psychologie adolescence: - specifika časné, střední a pozdní adolescence - tranzice z adolescence do mladé dospělosti - vývoj sebereflexe a identity v adolescenci - vývoj vztahů s rodiči - vývoj vrstevnických vztahů - rizikové chování v adolescenci - možnosti individuální a skupinové intervence při řešení problémů adolescentů
Výstupy z učení
- seznámit se se s teoriemi adolescentního vývoje - osvojit si poznatky o adolescentním vývoji - osvojit si dovednosti a techniky v práci s adolescenty
Osnova
  • Co je charakteristické pro adolescenci. Vymezení období, historický a kulturní pohled. Změny v pohledu na vývojové úkoly spojené s dospíváním, generační srovnání života současných adolescentů a generace jejich rodičů. Empirické výzkumy, vliv společenských změn. Vrstevnické vztahy: vrstevnický tlak a konformita, význam vrstevníků pro sebehodnocení, kamarádské a přátelské vztahy, partnerské (romantické) vztahy v období dospsirívání. Na základě kazuistik budeme sledovat vývoj a proměny těchto vztahů v průběhu dospívání. Adolescence jako proces sebeutváření a seberozvoje. Problematika sebepojetí a sebehodnocení (včetně některých poruch sebeobrazu), proces utváření identity. Balintovská skupina jako forma skupinové práce pro řešení problémů adolescentů a mladých dospělých Citová vazba v adolescenci: vývoj a dynamika preference vazbových osob. Vztahy s rodiči, romantické vztahy. Studium a profesní vývoj v adolescenci a na vstupu do dospělosti Občanská a politická socializace adolescentů. Společenský kontrakt, občanská a politická participace současných adolescentů. Prosociální chování. Dobrovolnické aktivity. Vztahové problémy adolescentů – (sebepojetí, vrstevníci, rodiče, autority). Balintovská skupina Rizikové chování v kontextu sociálních vztahů (sociální opora). Koncept rizikového chování v adolescenci, jeho typické formy, možnosti jeho zjišťování. Etiologie rizikového chování v adolescenci a empirická zjištění. Možnosti prevence a včasné intervence. Mapa rizikových a protektivních faktorů, které se podílí na rozvoji rizikového chování. Mezi adolescencí a dospělostí. Koncept a problém vynořující se dospělosti (emerging adulthood). Specifika života v tomto období tranzice, různé životní trajektorie na cestě do dospělosti. Možnosti a meze psychologické práce s adolescenty
Literatura
    povinná literatura
  • MACEK, Petr. Adolescence. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003. 143 s. ISBN 80-7178-747-7. info
    doporučená literatura
  • ARNETT, Jeffrey Jensen. Adolescence and emerging adulthood. 5th ed., Pearson new int. ed. Harlow, Essex: Pearson Education, 2014. 398 s. ISBN 9781292042664. info
Výukové metody
přednášky skupinová diskuse Bálintovská skupina čtení článků
Metody hodnocení
esej zkouškový test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.