PSYb2640 Psychologie dítěte předškolního věku

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Veronika Hanáčková (přednášející)
Mgr. et Mgr. Lenka Šamánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Lenka Šamánková, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! PSY264 Psychologie dítěte předškolního věku && ( PSY104 Vývojová psychologie II || PSYb1040 Vývojová psychologie II )
Psy 104 Vývojová psychologie II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je vyučován v rámci bakalářského studia. Sleduje zákonitosti psychomotorického, kognitivního, sociálního a emocionálního vývoje v období předškolního věku a zahrnuje také aplikace poznatků v oblasti výchovy, vzdělávání a poradenství. Absolvováním kurzu student získá specifické znalosti o psychickém vývoji v tomto období a jeho souvislostech. Od studentů se očekává, že budou schopni integrovat své dosavadní znalosti psychologie, vlastní pozorování dětí předškolního věku se znalostmi získanými v rámci tohoto kurzu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- podrobně popsat vývoj dítěte v předškolním věku;
- vyjádřit podezření na možné odchylky od vývoje dítěte v předškolním věku;
- popsat možné výchovné problémy, se kterými se může setkat rodič dítěte v předškolním věku;
- popsat předškolní vzdělávání v České republice a některé problémy, které při vzdělávání dětí předškolního věku mohou nastat ;
Osnova
 • Myšlení ( Piaget a další autoři )
 • Teorie mysli, vývojové pojetí teorie mysli.
 • Vývoj řeči v normě, odchylky ve vývoji
 • Sociální učení v ontogenezi - sebeuvědomění, identita, role.
 • Motorika – vymezení pojmů – hrubá motorika, jemná motorika, senzomotorika, grafomotorika, oromotorika. Vývoj hrubé a jemné motoriky. Lateralita, pravolevá orientace
 • Dětská kresba - vývoj, význam dětské kresby. Kreslení a psaní.
 • Fantazie a tvořivost
 • Sociální, morální, emoční vývoj (teorie) - význam pro práci s předškolními dětmi
 • Vybraná témata dle zájmu studentů, týkající se předškolního období
 • Výchova a výchovní rádci - jaké výchovné obtíže rodiče řeší nejčastěji, jak tyto obtíže řešit, kde hledat řešení. Jak na dětský vztek, vzdor? Odměny x tresty. Pravidla. Hranice. Řád. Komunikace v rodině, komunikace s dítětem
 • Vzdělávání - mateřská škola – vstup do mateřské školy - zralost pro MŠ.
 • Vzdělávání - před vstupem do základní školy a problematika školní zralosti - dítě připravené do školy x dítě s odkladem školní docházky – vývojová dysharmonie, dítě nadané, opožděné. Poradenský proces.
 • Praxe - praxe v MŠ, v PPP, v mateřském centru...
Literatura
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005. 467 s. ISBN 9788024609560. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. 461 s. ISBN 9788024613185. info
 • Predškolská a elementárna pedagogika (Souběž.) : Předškolní a primární pedagogika. info
 • PREKOPOVÁ, Jiřina. Unruhige Kinder (Orig.) : Neklidné dítě : rádce pro zneklidněné rodiče. info
 • Švancara, J.: Kriteria dětského citového vývoje. Čs. Pediatrie XVII, 7-8, 1962, str. 607 - 614
 • BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Vlasta ŠMARDOVÁ. Školní zralost : co by mělo umět dítě před vstupem do školy. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010. iii, 100. ISBN 9788025125694. info
 • PORTEŠOVÁ, Šárka. Skryté nadání. Psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 166 s. ISBN 978-80-210-5014-3. info
 • KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Dítě a mateřská škola. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 193 s. ISBN 9788024715681. info
 • NOVÁČKOVÁ, Jana. Mýty ve vzdělávání : o škodlivosti některých zaběhaných představ o učení, škole a výchově a cestách, jak je překonat. 4. vydání. Kroměříž: Spirála, 2008. 48 stran. ISBN 9788090187399. info
 • KOPŘIVA, Pavel, Jana NOVÁČKOVÁ, Dobromila NEVOLOVÁ a Tatjana KOPŘIVOVÁ. Respektovat a být respektován. 3. vydání. Bystřice pod Hostýnem: P. Kopřiva - Spirála, 2008. 286 stran. ISBN 9788090403000. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Vlasta ŠMARDOVÁ. Diagnostika dítěte předškolního věku : co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. Illustrated by Richard Šmarda. Vydání 1. Brno: Computer Press, 2007. iv, 212. ISBN 9788025118290. info
 • FICHNOVÁ, Katarína a Eva SZOBIOVÁ. Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencí dětí : náměty k RVP pro předškolní vzdělávání. Vydání první. Praha: Portál, 2007. 130 stran. ISBN 9788073673239. info
 • HOSKOVCOVÁ, Simona. Psychická odolnost předškolního dítěte. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 160 s. ISBN 9788024714240. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Vlasta ŠMARDOVÁ. Rozvoj grafomotoriky : jak rozvíjet kreslení a psaní. Illustrated by Richard Šmarda. Vydání 1. Brno: Computer Press, 2006. 80 stran. ISBN 9788025109779. info
 • ŽÁČKOVÁ, Hana. Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole. Edited by Drahomíra Jucovičová. 4. vyd., (aktualiz.). Praha: D + H, 2005. 31 s. ISBN 8090357903. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina a Helena KOLBÁBKOVÁ. Diagnostika předškoláka. Správný vývoj řeči dítěte. 1. vyd. Brno: MC nakladatelství Brno, 2003. 125 s. info
 • LOOSE, Antje C., Nicole PIEKERT a Gudrun DIENER. Grafomotorika pro děti předškolního věku : cvičení pro děti od 4 do 8 let. Translated by Eva Bosáková. 2. vyd. Praha: Portál, 2003. 166 s. ISBN 8071788163. info
 • ŠULOVÁ, Lenka a Chantal ZAOUCHE-GAUDRON. Předškolní dítě a jeho svět. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003. 471 s. ISBN 8024607522. info
 • MATĚJČEK, Zdeněk a Zdeněk DYTRYCH. Krizové situace v rodině očima dítěte : dětská závist; žárlivost, nevěra a rozvod; nový partner v rodině, nevlastní sourozenci; vzpomínky z dětství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2002. 128 s. ISBN 8024703327. info
 • BAKALÁŘ, Eduard. Průvodce otcovstvím, aneb, Bez otce se nedá (dobře) žít. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2002. 215 s. ISBN 8070216050. info
 • PREKOP, Jirina. Jak být dobrým rodičem : krůpěje výchovných moudrostí. Vyd. 1. Praha: Grada, 2001. 83 s. ISBN 8024790637. info
 • DAVIDO, Roseline. Kresba jako nástroj poznání dítěte :[dětská kresba z pohledu psychologie]. Edited by Jaroslav Šturma, Translated by Alena Lhotová - Hana Prousková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 205 s., 8. ISBN 80-7178-449-4. info
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Vyd. 3. Praha: Portál, 2000. 143 s. ISBN 807178494X. info
 • PREKOPOVÁ, Jiřina. Malý tyran. 3. vyd. Praha: Portál, 1999. 156 s. ISBN 80-7178-319-6. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 353 s. ISBN 8071848034. info
 • SHAPIRO, Lawrence E. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 267 s. ISBN 80-7178-238-6. info
 • BERNE, Patricia H. a Louis M. SAVARY. Jak nevychovat dítě s pocitem méněcennosti. Translated by Zdeňka Dostálová. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 132 s. ISBN 80-7178-192-4. info
 • MATĚJČEK, Zdeněk a Marie POKORNÁ. Radosti a strasti : předškolní věk, mladší školní věk, starší školní věk. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1998. 205 s. ISBN 8086022218. info
 • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie [Langmeier, 1998]. Vyd. 3., přeprac. a dopl., v. Praha: Grada Publishing, 1998. 343 s. : i. ISBN 80-7169-195-X. info
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Po dobrém, nebo po zlém? : o výchovných odměnách a trestech [Matějček, 1997]. 4. vyd. Praha: Portál, 1997. 109 s. ISBN 80-7178-138-X. info
 • HEIDBRINK, Horst. Psychologie morálního vývoje. Translated by Ondřej Müller. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 175 s. ISBN 80-7178-154-1. info
 • BRIERLEY, John. 7 prvních let života rozhoduje :[nové poznatky o vývoji mozku a výchova dítěte]. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 111 s. ISBN 80-7178-109-6. info
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Co děti nejvíc potřebují :eseje z dětské psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 1994. 108 s. ISBN 80-7178-006-5. info
 • LANGMEIER, Josef. Vývojová psychologie pro dětské lékaře. Vyd. 2., dopl. Praha: Avicenum, 1991. 284 s. info
 • ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. 435 s. ISBN 80-7038-078-0. info
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Rodiče a děti. Vyd. 2. Praha: Avicenum, 1989. 335 s. info
 • LANGMEIER, Josef a Zdeněk MATĚJČEK. Počátky našeho duševního života. Praha: Panorama, 1986. 365 s. URL info
 • MILLAR, Susanna. Psychologie hry. Edited by Jarmila Kotásková - Zdeněk Matějček, Translated by Jarmila Milner. Praha: Panorama, 1978. 353 s. URL info
 • VYGOTSKIJ, Lev Semenovič. Vývoj vyšších psychických funkcí. Translated by Miluše Sedláková - Jan Průcha. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 363 s. URL info
 • ŠVANCARA, Josef. Emoce, city a motivace. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 183 s. URL info
Výukové metody
Přednášky, aktivní účast studentů při výuce, diskuse nad aktuálními odbornými články, diskuse nad aktuálními tématy z oblasti předškolního období, přípravy na práci s předškolními dětmi - individuální práce s předškoláky
Metody hodnocení
Přednášky, semináře, domácí úkoly, exkurze, závěrečná seminární práce (přehledová studie), závěrečný písemný test
Informace učitele
http://www.fss.muni.cz/psych/studium.html
Kurz je vyučován každoročně. The course is taught annually. Uvedená literatura je doplněna v podrobném sylabu, který je umístěn ve studijních materiálů IS a v jeho interaktivních osnovách. Tam také budou v průběhu kursu zavěšovány všechny důležité dodatky a materiály. Literature to be studied is desribed at greater details in the more concrete syllabus that can be found in Study Materials of IS (Information System).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.