SAN104 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každé liché úterý 8:00–11:40 U35
Předpoklady
! SANb1006 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí && ! NOW ( SANb1006 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí )
Student/ka musí mít úspěšně absolvován Úvod do sociální antropologie a Seminář k Úvodu do sociální antropologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 524 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je centralizován kolem antropologického chápání příbuzenství a teorií sociálních sítí. Navazuje na prvosemestrální Úvod do sociální antropologie tím, že seznamuje studující s vývojem této antropologické subdiciplíny v průběhu minulého století jednak na příkladech vlivných a formujících teorií, ale rovněž s použitím rozmanitých terénních příkladů. Nastíněna je rovněž i základní kritika studia příbuzenství jakožto samostatné subdisciplíny, obdobně jakož i polemika nad věčně přítomnou debatou kultura vs. příroda. Kurz patří mezi povinné předměty kmenových studentů sociální antropologie.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - orientovat se v hlavních tématech a teoriích příbuznosti a kinshipu, tak jak se jim věnuje antropologie příbuzenství - definovat kinship ve vlastní společnosti i v mimoevropských společnostech - rozpoznat a analyzovat provázanost příbuzenství s ostatními aspekty života společnosti, jako je ekonomie, politika a náboženství - napsat odbornou práci/esej na téma příbuzenství.
Osnova
  • 1. Úvod. Historie a význam studia příbuzenství v sociální antropologii. Co je příbuzenství. Přehled základní literatury. Definice příbuzenství a základní principy, z nichž studium příbuzenství vychází. Význam studia příbuzenství v dějinách oboru a v současné antropologii. 2. Genealogie a genealogická metoda. Základní terminologie a způsoby zaznamenávání příbuzenských vztahů Způsob a metoda zaznamenávání příbuzenských vztahů. Symboly a zkratky používané pro označování různých typů příbuzenských vztahů. Vznik genealogické metody a její další rozpracování v antropologii (W.H.R. Rivers, J. Barnes). Vymezení základních pojmů, terminologie a schémat používaných ve studiu příbuzenství. Problematika terminologie. Genealogické manipulace. Software pro tvorbu genealogií. Kritika genealogické metody. 3. Počátky studia příbuzenství Předchůdci a průkopníci studia příbuzenství. Evolucionistické teorie 19. století a vznik některých klíčových pojmů a konceptů ve studiu příbuzenství (Lewis Henry Morgan, John McLennan. Johann Jakob Bachofen, E.B. Tylor). Bedřich Engels a jeho recepce L. Morgana. 4. Příbuzenské terminologie Klasifikační a deskriptivní příbuzenská terminologie. Vztah příbuzenské terminologie a sociální struktury (L.H. Morgan, W.H.R. Rivers, A.R. Radcliffe-Brown a moderní antropologie). Formální klasifikace příbuzenských termínů (G.P. Murdock). Šest typů příbuzenských terminologií podle G.P. Murdocka (eskymácký, súdánský, havajský, irokézský, Crow/Omaha). 5. Incestní tabu. Manželství. Typy manželství (monogamie, polygamie). Endogamie a exogamie Incestní tabu - různá výkladová schémata (S. Freud, E. Westermarck, C. Lévi-Strauss, sociobiologie). Definice manželství a možnosti komparativního studia manželství. Polygamie (polygynie, polyandrie), sériová monogamie. Exogamie a endogamie, hypergamie a indické kasty. Preferenční a prohibovaný typ manželského partnera. Levirát a sororát. 6. Rodina a domácnost. Typy postmaritální rezidence. Ekonomické a právní aspekty manželství Definice rodiny a domácnosti. Typy postmaritální rezidence (matrilokalita/patrilokalita vs. uxorilokalita/virilokalita, avunkulokalita, neolokolaita, duolokalita etc.). Přesuny majetku a práv spojené s uzavřením manželství (věno, bridewealth/brideprice, cattle-linked relatives). Dědictví a následnictví. 7. Rodina, její typologie a výzkum Základní jednotka příbuzenství - nukleární/elementární rodina nebo avunkulát? (A.R. Radcliffe-Brown, C. Lévi-Strauss, G.P. Murdock). Rozšířená rodina (extended family). Joint family. Stem family. Sib. Hajnalova klasifikace evropských sňatkových vzorců. Inspirace historickou demografií. 8. Teorie unilineární descendence. Unilineární descendentní skupiny - patrilenární a matrilineární Koncepce descendence a vznik unilineárních descendentních skupin (rod, klan, patrilinie, matrilinie). A.R. Radcliffe-Brown, E. E. Evans-Pritchard, M. Fortes. Korporované skupiny. Štěpení rodů. Segmentární systém. Kritika teorie unilineárních descendentních skupin. 9. Neunilineární typy descendentních skupin Antropologický výzkum v Africe a na Nové Guineji (limity teorie unilineární descendence). Příbuzenství - descendence - rezidence. Kognatická descendence a neunilineární descendentní skupiny. Bilaterální descendence a dvojitá descendence. Kindred. 10. Alianční teorie Předchůdci alianční teorie - A.R. Radcliffe-Brown (systém Aranda a Kariera v Austrálii). M. Mauss a koncept reciprocity. Claude Lévi-Strauss - reciprocita, incestní tabu a exogamie. Elementární struktury příbuzenství. Alianční teorie příbuzenství. Typy manželských výměn. Omezená a generalizovaná výměna. Pokračovatelé a kritici alianční teorie příbuzenství. 11. Vztah biologického a sociálního v příbuzenství. Biologie, substance a etnosociologie Vztah biologického a sociálního ve studiu příbuzenství. Diskuse R. Needham - E. Gellner – J. Barnes. Jak různé společnosti vysvětlují to, „jak děti přicházejí na svět“? Lidová genetika a lidové prokreační teorie. Teorie sdílení společné substance („společné krve“). Emické koncepce „tělesné substance“ a jejího předávání z rodičů na děti. 12. „Kulturní obrat“. David Schneider Je definice příbuzenství odkazující k „objektivním“ biologickým vztahům univerzální? Jak je definováno příbuzenství? Co je základem euroamerické koncepce příbuzenství? Je možná mezikulturní komparace příbuzenských systémů? Příbuzenství jako systém sdílených symbolů a významů. 13. Příbuzenství a nové reprodukční technologie Dopad rozvoje moderních reprodukčních technologií na naše chápání lidské reprodukce a příbuzenských vztahů. Asistovaná reprodukce, její právní a sociální aspekty. Nové pojetí otcovství i mateřství. Antropologická koncepce příbuzenské a sociální reprodukce v komparativní perspektivě. Vztah mezi vědou a kulturou.
Literatura
  • Fortes, M. 1953. The Structure of Unilineal Descent Groups, American Anthropologist 55: 17-41 Gellner, E. 1957. Ideal language and kinship structure, Philosophy of Science 24, 235-252 Gellner, E. 1960. The concept of kinship, Philosophy of Science 27, 18
  • Astuti, R. 2000. Kindreds and descent groups: new perspectives from Madagascar, In: Carsten, J. (ed.) - Cultures of Relatedness. New Approaches to the Study of Kinship, Cambridge University Press, 90-103 Barnes, J.A. 1961. Physical and social kinship, Ph
  • Morgan, L.H. 1951. Společenské zřízení amerických Indiánů, Praha: Nakladatelství Rovnost Needham, R. 1960. Descent systems and ideal language, Philosophy of Science 27, 96-101 Radcliffe-Brown, A.R. 1958. Social Structure, In: Radcliffe-Brown, A.R. (ed. b
  • Rivers, W.H.R. 1900. A Genealogical Method of Collecting Social and Vital Statistics. The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 30, 74-82 Schneider, D. M. 1984. A Critique of the Study of Kinship, The University of Michig
  • Bouquet, M. 1996. Family trees and their affinities: the visual imperative of the genealogical diagram, Journal of Royal Anthropological Institute (N.S.) 2, 43-66 Bourdieu, P. 1990. The Logic of Practice, Stanford University Press, Kap. “Land and Matrimo
Výukové metody
seminář, přednáška
Metody hodnocení
Aktivní účast na hodinách a seminářích, včetně četby zadaných textů. Absolvování písemného testu na konci semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, jaro 2013, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/SAN104