SOCn6212 Seminář k diplomové práci se zaměřením na Populační studia

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petr Fučík, PhD. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (přednášející)
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (přednášející)
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Martin Kreidl, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
SOCn6211 Projekt k DP populační studia
Seminář k magisterské diplomové práci je druhým ze dvojice předmětů, zaměřených na přípravu a vlastní realizaci bakalářské práce. Seminář zapisují studující, kteří absolvovali Projekt k magisterské diplomové práci.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Zápis do dipl. semináře je podmíněn přijetím "zadání" od vedoucího práce
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, pod dohledem vedoucího práce, a v návaznosti na zpracovaný Projekt magisterské diplomové práce, samostatně zpracovat zadané téma na úrovni magisterského studia, tj. s použitím sofistikovanějších výzkumných metod a výkladových postupů. Magisterská diplomová práce má nejčastěji podobu sociologické analýzy na základě samostatného terénního výzkumu přiměřeného rozsahu, sociologické analýzy a teoretické interpretace sekundárních dat, kritické analýzy určitého sociálního problému, případně kritické srovnávací analýzy dvou nebo více teoretických koncepcí. Výsledky samostatného badatelského úsilí vtělí studující do podoby standardního odborného textu, v rozsahu a formálních standardech (struktura textu, anotace, klíčová slova, formát, způsob citace, seznam použitých pramenů a literatury), jež definuje obor. Absolvent předmětu je schopen samostatně formulovat relevantní výzkumný problém, realizovat odpovídající vlastní výzkum a na základě shromážděných dat sestavit odborný text, jenž je v souladu s teoretickými, metodologickými a formálními požadavky oboru. Student je také připraven svůj text kompetentně obhájit.
Výstupy z učení
studující samostatně zpracují relevantní výzkumné téma do podoby diplomové práce se všemi patřičnostmi
Osnova
  • Osnova je individuální a závisí na charakteru práce.
Literatura
  • BECKER, HOWARD S. Telling about Society. Chicago: University of Chicago Press, 2007. info
Výukové metody
konzultace, rešerše literatury, akademické psaní,
Metody hodnocení
Zápočet, podmíněný odevzdáním magisterské diplomové práce (vložením finálního textu práce do „odevzdávárny“ předmětu v ISu). Termín pro odevzdání práce je stanoven v termináři, který je zveřejněn na www stránkách katedry sociologie. Práce by měla být v rozumném stádiu dokončení. Zejména by měla obsahovat alespoň v pracovní verzi všechny součásti podle osnovy práce. Práce by měla být přesvědčivou evidencí o dosavadním průběhu tvorby a psaní práce a - mimo jiné - i důvěryhodným doložením toho, že při daném tempu práce budete do archivu práce ukládat přijatelně reprezentativní dokument. Předmět je hodnocen průběžně ve smyslu čl. 16, ods. 9 Studijního a zkušebního řádu a neexistují v něm tedy opravné možnosti na zisk zápočtu.
Informace učitele
Skladba kreditové zátěže: kontaktní konzultace s vedoucí(m) práce (cca 5 hodin) vyhledávání doplňujících zdrojů (cca 15 hodin) studium literatury a jiných materiálů, příp. sběr a analýza dat (cca 220 hodin) psaní vlastního textu (cca 240 hodin) revize textu, formální úpravy atd. (cca 20 hodin) Celkem: 500 hodin = 20 ECTS Minimální rozsah použité literatury (včetně datových zdrojů, dokumentů atd.) je celkem 2600 stran českého textu, v případě cizojazyčné literatury se počet nastudovaných stran v celkové zátěži násobí dvěma. V případě potřeby pracovat s empirickými daty netextové povahy se část hodin alokuje na přípravu a zpracování dat a snižuje se tak očekávaný rozsah zpracované literatury.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2021/SOCn6212