SPPd0016 Teorie a metodologie kvalitativního výzkumu 1

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 11 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Zápis kurzu vyžaduje úspěšné ukončení kurzu základů kvalitativního výzkumu na bakalářské nebo magisterské úrovni studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kvalitativní strategie v současnosti nabízí velké množství výzkumných přístupů a metod, které se od sebe liší především rozdílnou teoretickou orientací. Výzkumníci mívají při kvalitativní strategii potíže se zdůvodněním volby konkrétních výzkumných metod a přístupů vzhledem ke zkoumanému tématu a poznávacímu problému. Cílem studijního předmětu je jednak umožnit studentům pochopení různých teoretických orientací kvalitativního výzkumu. Dalším cílem je procvičit studenty v logickém a teoretickém zdůvodnění volby výzkumné metodiky disertační práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen;
- popsat důležité rysy hlavních teoretických přístupů ke kvalitativnímu výzkumu;
- porovnat důležité rozdíly mezi těmito přístupy;
- napsat esej posuzující vybranou kvalitativní výzkumnou metodu z hlediska teoretické orientace.
Osnova
 • Základní rysy kvalitativní výzkumné strategie. Kvalitativní data a kvalitativní výzkumné metody.Validita a kredibilita poznání.
 • Strategické otázky v kvalitativním výzkumu: induktivní analýza a tvořivá syntéza, Holistická perspektiva, citlivost na kontext, triangulace a reflexivita
 • Význam teorie a dva hlavní teoretické směry v kvalitativním zkoumání. Induktivní analýza v pozitivismu a kritickém realismu. Sociální konstruktivismus a konstrukcionismus, jeho jednotlivé tradice.
 • Fenomenologie a etnometodologie. Základní koncepty fenomenologické sociologie A. Schutze a jejích metodologické důsledky
 • Heuristika a hermeneutika. Základní koncepty hermeneutické interpretace dokumentů H.G. Gadamera a jejich metodologické vlivy
 • Diskurzivní analýza. Základní koncepty diskurzivní regularity M. Foucaulta. a jejich metodologické důsledky
 • Systémová teorie a teorie komplexity v organizačním a programovém výzkumu M.Pattona a jejich metodologické důsledky pro Graunded Theory.
 • Zpracování seminární eseje na téma Teoretická orientace vybrané metodiky kvalitativního výzkumu.
Literatura
 • M.Q. Patton: Qualitative Research and Evaluation Methods. 3 ed. Sage, London 2002
 • R. Grathof: Alfred Schutz In: Klassiker des soziologischen Denkens. Beck, Munchen 1978
 • M. Foucault: Archeologie vědění. Herrmann a synové, Praha 2002
 • M.Q. Patton: Developmental Evaluation. Applying Complexity Concepts. GillfordPress, London 2011
 • A. Schutz: Collected Papers I. Hagen 1962
 • M. Foucault: Je třeba bránit společnost. Filosofia, Praha 2005
Výukové metody
Teoretická příprava, individuální seminární práce, seminární diskuse
Metody hodnocení
esej, ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2022/SPPd0016