SPRb1104 Základy práva

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Iva Kernová (přednášející)
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 14:00–15:40 P52, Út 16:00–16:50 P52
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty se základními právními pojmy a vede k orientaci v českém právním řádu. Obsahem předmětu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva. Výuka je realizována formou přednášek a seminářů. Přednášky seznamují se základem probíraných tématických celků. Semináře dávají prostor pro diskusi a procvičování učiva řešením konkrétních příkladů z praxe, práci v malých skupinách. Po ukončení předmětu by student měl znát a chápat legislativní a institucionální kontext výkonu sociální práce. Osvojil si základní znalosti z teorie práva, práva ústavního, rodinného, občanského, pracovního, trestního. Naučil se chápat jak právo funguje a čím je limitováno. Nové poznatky z probíraných oblastí práva si osvojil prostřednictvím diskuse a řešením konkrétních příkladů. Získal tak nejen teoretické znalosti, ale i schopnost orientovat se podle nich v praxi. Je schopen řešit základní sociálně právní problémy klientů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu budou studenti schopni:
definovat základní právní terminologii;
orientovat se v českém právu;
Osnova
 • ZÁKLADY PRÁVA 1. Základy teorie práva: Pojem práva, funkce práva, zákonnost, právní vědomí, prameny práva, právo veřejné a soukromé, právní normy, druhy právních předpisů, interpretace právních norem, odvětví práva, právní vztahy, právní jednání, protiprávní jednání, právní úkony, promlčení a prekluze, aplikace práva. 2. Ústavní právo: Pojem, prameny, charakteristika a obsah Ústavy, Ústava ČR: základní ustanovení, moc zákonodárná, moc výkonná, moc soudní, Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka, Listina základních práv a svobod: druhy svobod. 3. Správní právo: Pojem, předmět, prameny, obce, občané a orgány obce, státní správa, samospráva, kraje, správní řízení, stížnosti, oznámení a podněty, přestupky, řízení o přestupcích, systém české veřejné správy. 4. Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství 5. Občanské právo: Subjekty, zastoupení, smlouvy, vlastnictví, spoluvlastnictví, věcná práva k věcem cizím, závazkové právo, závazky z právních úkonů, závazky z protiprávních úkonů, odpovědnost za škodu. 6. Dědické právo: Předpoklady dědění, dědění majetku, funkce, základní zásady, dědění ze zákona, dědění ze závěti, řízení o dědictví. 7. Občanské soudní řízení: Pojem, účastníci řízení a osoby zúčastněné na řízení, zahájení řízení, průběh řízení, dokazování, rozhodnutí, náklady řízení, opravné prostředky, výkon rozhodnutí. 8. Rodinné právo: Pojem, prameny, manželství, rodiče a děti, určování a popírání rodičovství, účast společnosti na výkonu práv a povinností rodičů, náhradní výchova: osvojení, pěstounská péče, svěření dítěte do výchovy jiného občana než rodič, ústavní výchova, vyživovací povinnosti: pojem, druhy. 9. Pracovní právo: Pojem, subjekty, prameny, pracovní poměr, pracovní doba, doba odpočinku, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, odměňování, zvláštní pracovní podmínky, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, náhrady škody, odbory, kolektivní vyjednávání. 10. Trestní právo: Pojem, funkce, základní zásady, trestní zákon, základy trestní odpovědnosti, prvky a znaky trestného činu, právní následky trestní odpovědnosti, zvláštní část trestního zákona, trestní řízení, subjekty trestního řízení, průběh trestního řízení.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠÍMA, Alexander a Milan SUK. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 10., dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. xviii, 398. ISBN 9788074003271. info
 • KERNOVÁ, Iva. Soubor textů do kurzu Základy práva. Brno: [s.n.], 2001. 88 s. info
 • SPIRIT, Michal. Základy práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 104 s. ISBN 8021027525. info
  doporučená literatura
 • VEČEŘA, Miloš. Filosofické základy práva. Kubešův vklad Brněnské škole právní teorie. In Proměny evropského právního myšlení. K odkazu profesora Vladimíra Kubeše. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 13-29, 27 s. ISBN 978-80-210-5009-9. info
 • PETR, Pavel, Pavel KOTLÁN, Kateřina VITTOVÁ a Iva KŘESALOVÁ. Všeobecný přehled a základy práva. 2. vyd. Brno: Sokrates, 2008. 214 s. Chcete se dostat na vysokou školu? ISBN 978-80-86572-51-2. URL info
Výukové metody
Přednášky, semináře, studium právních předpisů, diskuse, procvičování učiva řešením konkrétních příkladů z praxe, práce v malých skupinách, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Povinná účast na seminářích. Podmínkou zkoušky je zpracování průběžně zadávaných domácích úkolů. Zkouška písemná (otevřené i uzavřené otázky). K úspěšnému zvládnutí je potřebná 65% úspěšnost.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/SPRb1104