SPRb1122 Sociální práce s rodinami

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Ladislav Otava, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 10:00–11:40 P21a
Předpoklady
SPRb1103 Teorie a metody SPSP
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky sociální práce s rodinami, poskytnout jim základní orientaci v termínech, konceptech a faktech, které lze v této specifické oblasti sociální práce využít, zvláštní pozornost je věnována problematice sociálně-právní ochrany dětí, schopnosti analýzy problému, jejich prezentaci a diskusi.
Výstupy z učení
Studenti získají znalost termínů, konceptů a fakt z problematiky sociální práce s dětmi a rodinami, studenti získají dovednost strukturované prezentace znalostí.
Osnova
 • Předmět je realizován formou samostudia, přednášek studentů a vyučujícího k tématům předmětu. Evidence docházky bude probíhat elektronicky pomocí čipové karty studenta.
Literatura
  povinná literatura
 • ObčZ : občanský zákoník : text s předmluvou (Variant.) : Občanský zákoník : text s předmluvou. info
 • PAYNE, Malcolm. How to use social work theory in practice : an essential guide. First published. Bristol: Policy press, 2020. xiv, 272. ISBN 9781447343776. info
 • ŠPECIÁNOVÁ, Šárka. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. Praha: Linde, 2003. 156 s. ISBN 8086131440. info
  doporučená literatura
 • NAVRÁTIL, Pavel. Zavádění participace dětí a mládeže v kontextu kvality péče v sociálních službách. In Igor Nosál, Irena Čechová. Participace a nové přístupy k práci s ohroženými dětmi a rodinami. 1st. Brno: Česko-Britská o.p.s., 2014. s. 38-56. Studie inspirované zkušenostmi ze Švýcarska, sv. 1. ISBN 978-80-905598-1-3. http://www.ceskobritska.eu/Projekty.aspx info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Encyklopedie sociální práce. Edited by Alois Křišťan. [Brno: Masarykova univerzita. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, 2013. 1 online. URL info
 • GIDDENS, Anthony. Sociologie. Edited by Philip W. Sutton, Translated by Tereza Jiroutová Kynčlová - Blanka. Aktualizované a rozšířen. Praha: Argo, 2013. 1049 stran. ISBN 9788025708071. info
 • Sociální práce v praxi : specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Edited by Oldřich Matoušek - Pavla Kodymová - Jana Koláčková. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 351 s. ISBN 9788073678180. URL info
 • GABURA, Ján. Sociálne poradenstvo. Vyd. 1. Bratislava: Občianske združenie Sociálna práca, 2005. 221 s. ISBN 808918510X. info
 • COLTON, M. J., Robert SANDERS a Margaret WILLIAMS. An introduction to working with children : a guide for social workers. New York :.: Palgrave, 2001. x, 267. ISBN 0333693086. info
 • Rodina jako instituce a vztahová síť. Edited by Oldřich Matoušek. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 144 s. ISBN 80-85850-24-9. info
Výukové metody
Expertíza: písemná odpověď na otázku podle zadání. Rozsah expertízy je stanoven na 3000 ±300 slov, odevzdání do IS MUNI v termínu uvedeném u příslušné složky Odevzdávárny, formulářem z IS MUNI. Prezentace: ústní přednesení expertízy. Očekávaný rozsah prezentace je 20 minut s 10 slajdy, odevzdání do IS MUNI nejpozději v pondělí předcházející přednášce. K prezentaci se přihlašuje v aplikaci IS MUNI Zkušební termíny. Na prezentaci probíhá přihlašování v IS MUNI. Přednáška: ústní přednesení volného tématu. Očekávaný rozsah přednášky je 20 minut s 10 slajdy, odevzdání do IS MUNI nejpozději v den přednášky. K přednášce se přihlašuje v IS MUNI.
Metody hodnocení
Hodnocení je založeno na průběžném plnění podmínek a závěrečné prezentaci expertízy: i) 1 bod za expertízu: učitelovo a komentátorčino / komentátorovo kladné hodnocení expertí-zy a její prezentace – povinná část, bez tohoto bodu nebudou započítány body ostatní; ii) 1 bod za kvalitu: učitelovo a komentátorčino / komentátorovo celkově výborné hodnocení expertízy a její prezentace učitelem a komentátorkou / komentátorem; iii) 1 bod za docházku: účast na minimálně 60 % výuky – volitelná část; iv) 1 bod za aktivitu: aktivní zapojení během přednášek – volitelná část; v) 1 bod za přednášku: učitelovo kladné hodnocení přednášky na volné téma – volitelná část. Bodové vyjádření: 5 bodů ≡ A, 4 body ≡ B, 3 body ≡ C, 2 body ≡ D, 1 bod ≡ E, 0 bodů ≡ F.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/SPRb1122