SPRb1140 Posouzení životní situace klienta

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Monika Punová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Monika Punová, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 10:00–11:40 M117
Předpoklady
! SPP140 Posouzení životní situace
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 9 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/9, pouze zareg.: 4/9
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky posouzení životní situace klienta v kontextu vybraných teoretických perspektiv. Osvojované kompetence:
- znalost teorií, termínů, konceptů v problematice posouzení;
- konceptuální aplikace;
- schopnost volit přiměřené teoretické pojetí posouzení (jedno či více);
- zdůvodňování interpretace a východisek pro intervenci;
- dovednost provést posouzení;
- dovednost vedení strukturovaného rozhovoru a dovednost strukturované prezentace.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat teorie, termíny, koncepty v problematice posouzení;
- volit přiměřené teoretické pojetí posouzení (jedno či více);
- zdůvodnit interpretaci a východiska pro intervenci;
- provést posouzení životní situace klienta;
- práce ve skupině;
Osnova
 • Úvod do kurzu a problematiky
 • Posouzení a jeho úskalí v sociální práci
 • Prezentace problémové situace (Film)
 • Volba přístupu k posouzení
 • Systémové přístupy
 • Psychodynamické přístupy
 • Behaviorální přístupy
 • Úkolově orientovaný přístup
 • Přístup orientovaný na řešení problémů
 • Reflexe
 • Prezentace posouzení
Literatura
  povinná literatura
 • NAVRÁTIL, Pavel a kol. Reflexivní posouzení v sociální práci s rodinami. MUNI Press Brno, 2014, 383 s.
 • SLANÝ, Jaroslav a Mariana KOVÁČOVÁ. Diagnostika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Edited by Eva Mydlíková, Translated by Milada Holičková. Vydání první. Praha: Portál, 2021. 134 stran. ISBN 9788026218340. info
 • MATOUŠEK, Oldřich a Hana PAZLAROVÁ. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny : v kontextu plánování péče. 2., rozš. vyd. Praha: Portál, 2014. 214 s. ISBN 9788026205227. info
 • ŠPILÁČKOVÁ, Marie a Eva NEDOMOVÁ. Úkolově orientovaný přístup v sociální práci. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. 183 s. ISBN 9788026207269. info
  doporučená literatura
 • NAVRÁTIL, Pavel. Posouzení v sociální práci. In Reflexivita v posuzování životní situace klientek a klientů sociální práce (květen 2010. 1. vyd. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. s. 9-23. Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-038-2. Obsah monografie info
 • THOMLISON, Barbara. Family assessment handbook :an introductory practice guide to family assessment and intervention. Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company, 2002. xvi, 174 s. ISBN 0-534-36598-1. info
  neurčeno
 • HOLLAND, Sally. Child and family assessment in social work practice. 1st pub. London: SAGE Publications, 2004. 176 s. ISBN 076194902X. info
 • MILNER, Judith a Patrick O'BYRNE. Assessment in social work. Edited by Jo. Campling. Houndmills: Palgrave, 1998. ix, 206 s. ISBN 0-333-65919-8. info
 • TAYLOR, Brian J. a Toni DEVINE. Assessing needs and planning care in social work. Brookfield, Vt., USA: Arena, 1993. xv, 125. ISBN 1857421442. info
Výukové metody
- přednášky
- skupinové diskuse
- skupinové projekty
- referáty účastníků a řízená diskuse
- čtení
Metody hodnocení
1/ Průběžné úkoly (6 úkolů x 10 bodů; max. 60 bodů)
2/ Seminární práce + referát + řízená diskuse (max. 40 bodů)
Minimální výkon pro absolvování předmětu činí 65 bodů
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/SPRb1140