SPRb1141 Práce s případem v praxi sociální práce

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Pá 8:00–11:40 U53
Předpoklady
SPRb1103 Teorie a metody SPSP
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/8, pouze zareg.: 1/8
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen aplikovat poznatky nabyté studiem oboru do řešení konkrétních kazuistik z různých oblastí sociální práce.Student bude schopen identifikovat podstané charakteristiky problému klienta, vybrat k nim adekvátní teorie a metody sociální práce a na základě těchto informací formulovat konkrétní postup práce s daným klientem. Studentům budou postupně zadávány konkrétní kazuistiky z oblasti sociální práce s nejrůznějšími typy a skupinami klientů, které budou řešit – vždy jeden z nich a ostatní mu budou oponovat, přidávat své podněty a připomínky k řešení, diskutovat s ním. Jedná se o jednosemestrální kurs, jeho kapacita je pro svůj charakter limitována počtem max. 15 studentů. Kurs je zakončen zápočtem.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen aplikovat poznatky nabyté studiem oboru do řešení konkrétních kazuistik z různých oblastí sociální práce.Student bude schopen identifikovat podstané charakteristiky problému klienta, vybrat k nim adekvátní teorie a metody sociální práce a na základě těchto informací formulovat konkrétní postup práce s daným klientem.
Osnova
 • Obsahem kurzu je vypracovávání řešení konkrétního případu z praxe sociální práce. Student vypracované řešení prezentuje ve výuce, zbylí účastníci výuky mu oponují. řešení případu probíhá dle následující struktury 1. Formulace problému 2. Strategie intervence 3. Kontrakt 4. Plán práce 5. Autoevaluace 6. Uzavření intervence 7. Kritické body,etická dilemata
Literatura
  povinná literatura
 • VACKOVÁ, Jitka. Sociální práce v systému koordinované rehabilitace : u klientů po získaném poškození mozku (zejména CMP) se zvláštním zřetelem na intervenci z hlediska sociální práce, fyzioterapie, ergoterapie a dalších vybraných profesí. 1. vydání. Praha: Grada publishing, 2020. 202 stran. ISBN 9788027124343. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Encyklopedie sociální práce. Edited by Alois Křišťan. [Brno: Masarykova univerzita. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, 2013. 1 online. URL info
 • ŠRAJER, Jindřich a Libor MUSIL. Etické kontexty sociální práce s rodinou. Brno: Albert, 2008. 152 s. ISBN 978-80-7326-145-0. info
 • ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat : učebnice metod sociální praxe. Vyd. 3., v Sociologickém na. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 128 s. ISBN 9788086429366. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Teorie a metody sociální práce. 1. vyd. Brno: MZ, 2001. 162 s. ISBN 80-903070-0-0. info
 • MUSIL, Libor. Kultura pracovišť služeb sociální práce. Sociální studia. Brno: FSS MU, 1999, roč. 1998, č. 4, s. 106-114. ISSN 1212-365X. info
  doporučená literatura
 • VOTOUPAL, Miloš. Konceptualizace mentálního handicapu v prostředí sociální práce. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2020, roč. 20, č. 5, s. 69-87. ISSN 1213-6204. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Existenciální analýza a logoterapie jako model sociální práce s adolescenty. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2000. 220 s. Disertační práce. info
  neurčeno
 • Příručka praxe sociální práce : výběr praktických poznatků získaných v rámci realizace projektu Systémová podpora sociální práce v obcích. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2021. 160 stran. ISBN 9788074212406. info
 • MÁTEL, Andrej. Teorie sociální práce I : sociální práce jako profese, akademická disciplína a vědní obor. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. 208 stran. ISBN 9788027122202. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Ivana ŠIMÍKOVÁ. Komunitní sociální práce jako nástroj boje proti sociálnímu vyloučení: příklad Strategie sociální inkluze Romů v Brně. Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2003, roč. 2003, č. 4, s. 76-104, 28 s. ISSN 1213-6204. info
 • HAVRDOVÁ, Zuzana. Kompetence v praxi sociální práce : metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci. Praha: Osmium, vydavatelství a nakladatelství, 1999. 167 s. ISBN 8090208185. info
 • GABURA, Ján a Jana PRUŽINSKÁ. Poradenský proces. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 147 s. ISBN 80-85850-10-9. info
Výukové metody
typ výuky: prezentace řešení případu a následná diskuse v hodině
Metody hodnocení
podmínkou získání zápočtu je minimálně 80% účast ve výuce. Vypracování seminárních prací spočívající ve vyřešení 2 konkrétních případů prezentace vypracovaného řešení ve vyučovací hodině
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/SPRb1141