VPL104 Základy práva

Fakulta sociálních studií
podzim 2012
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Iva Kernová (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 14:00–15:40 P24, Út 16:00–17:40 P24
Předpoklady
! SPP104 Základy práva
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 32 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/32, pouze zareg.: 0/32
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty se základními právními pojmy a vede k orientaci v českém právním řádu. Obsahem předmětu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva. Výuka je realizována formou přednášek a seminářů. Přednášky seznamují se základem probíraných tématických celků. Semináře dávají prostor pro diskusi a procvičování učiva řešením konkrétních příkladů z praxe, práci v malých skupinách. Po ukončení předmětu by student měl znát a chápat legislativní a institucionální kontext výkonu sociální práce. Osvojil si základní znalosti z teorie práva, práva ústavního, rodinného, občanského, pracovního, trestního. Naučil se chápat jak právo funguje a čím je limitováno. Nové poznatky z probíraných oblastí práva si osvojil prostřednictvím diskuse a řešením konkrétních příkladů. Získal tak nejen teoretické znalosti, ale i schopnost orientovat se podle nich v praxi. Je schopen řešit základní sociálně právní problémy klientů.
Osnova
  • ZÁKLADY PRÁVA 1. Základy teorie práva: Pojem práva, funkce práva, zákonnost, právní vědomí, prameny práva, právo veřejné a soukromé, právní normy, druhy právních předpisů, interpretace právních norem, odvětví práva, právní vztahy, právní jednání, protiprávní jednání, právní úkony, promlčení a prekluze, aplikace práva. 2. Ústavní právo: Pojem, prameny, charakteristika a obsah Ústavy, Ústava ČR: základní ustanovení, moc zákonodárná, moc výkonná, moc soudní, Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka, Listina základních práv a svobod: druhy svobod. 3. Správní právo: Pojem, předmět, prameny, obce, občané a orgány obce, státní správa, samospráva, kraje, správní řízení, stížnosti, oznámení a podněty, přestupky, řízení o přestupcích, systém české veřejné správy. 4. Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství 5. Občanské právo: Subjekty, zastoupení, smlouvy, vlastnictví, spoluvlastnictví, věcná práva k věcem cizím, závazkové právo, závazky z právních úkonů, závazky z protiprávních úkonů, odpovědnost za škodu. 6. Dědické právo: Předpoklady dědění, dědění majetku, funkce, základní zásady, dědění ze zákona, dědění ze závěti, řízení o dědictví. 7. Občanské soudní řízení: Pojem, účastníci řízení a osoby zúčastněné na řízení, zahájení řízení, průběh řízení, dokazování, rozhodnutí, náklady řízení, opravné prostředky, výkon rozhodnutí. 8. Rodinné právo: Pojem, prameny, manželství, rodiče a děti, určování a popírání rodičovství, účast společnosti na výkonu práv a povinností rodičů, náhradní výchova: osvojení, pěstounská péče, svěření dítěte do výchovy jiného občana než rodič, ústavní výchova, vyživovací povinnosti: pojem, druhy. 9. Pracovní právo: Pojem, subjekty, prameny, pracovní poměr, pracovní doba, doba odpočinku, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, odměňování, zvláštní pracovní podmínky, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, náhrady škody, odbory, kolektivní vyjednávání. 10. Trestní právo: Pojem, funkce, základní zásady, trestní zákon, základy trestní odpovědnosti, prvky a znaky trestného činu, právní následky trestní odpovědnosti, zvláštní část trestního zákona, trestní řízení, subjekty trestního řízení, průběh trestního řízení.
Literatura
    povinná literatura
  • ŠÍMA, Alexander a Milan SUK. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 10., dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. xviii, 398. ISBN 9788074003271. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, studium právních předpisů, diskuse, procvičování učiva řešením konkrétních příkladů z praxe, práce v malých skupinách, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Povinná účast na seminářích. Podmínkou zkoušky je zpracování průběžně zadávaných domácích úkolů. Zkouška písemná (otevřené i uzavřené otázky). K úspěšnému zvládnutí je potřebná 65% úspěšnost.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2012/VPL104