VPL124 Politika a služby zaměstnanosti

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavel Horák, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 20. 2. 10:00–11:40 P22, Čt 27. 2. 10:00–11:40 P22, Čt 5. 3. 10:00–11:40 P22, Čt 12. 3. 10:00–11:40 P22, Čt 19. 3. 10:00–11:40 P22, Čt 26. 3. 10:00–11:40 P22, Čt 2. 4. 10:00–11:40 P22, Čt 9. 4. 10:00–11:40 P22, Čt 23. 4. 10:00–11:40 P22, Čt 30. 4. 10:00–11:40 P22, Čt 7. 5. 10:00–11:40 P22, Čt 14. 5. 10:00–11:40 P22
Předpoklady
! VPLb1124 Služby zaměstnanosti && ! NOWANY ( VPLb1124 Služby zaměstnanosti )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je přiblížit studentům problematiku trhu práce jako specifické oblasti sociální politiky. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: identifikovat základní procesy na trhu práce a jejich možné dopady a důsledky ve vztahu k individuální situaci jedince i sociálních skupin; porozumět vazbám mezi sociálními a ekonomickými mechanismy, které se podílejí na utváření charakteru trhu práce a následně i politiky zaměstnanosti a pracovního trhu; vysvětlit konkrétní principy, cíle, nástroje a účinky politiky zaměstnanosti a pracovního trhu; použít získané znalosti a dovednosti k tvorbě návrhu cílů projektu zaměstnanosti pro specifickou skupinu osob na trhu práce.
Osnova
 • Soudobé vývojové tendence na trhu práce.
 • Diferencovaná rizika nezaměstnanosti.
 • Nezaměstnanost a jiné formy vyloučení z trhu práce.
 • Evropská dimenze politiky pracovního trhu.
 • Systémy veřejných služeb zaměstnanosti.
 • Aktivní politika pracovního trhu v ČR.
 • Evropský sociální fond.
 • Programy vzdělávání a pracovního výcviku.
 • Poradenství pro nezaměstnané.
 • Monitoring a hodnocení programů zaměstnanosti.
Literatura
 • Weinert, P. et al. (eds.). Employability: From Theory to Practice. 2001.
 • DURRSCHMIDT, Jorg a G. P. TAYLOR. Globalization, modernity and social change : hotspots of transition. New York: Palgrave Macmillan, 2007. x, 196. ISBN 0333971574. info
 • KELLER, Jan. Teorie modernizace. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. 194 s. ISBN 9788086429663. info
 • WINKLER, Jiří, Lenka KLIMPLOVÁ a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 218 s. ISBN 80-210-3867-5. info
 • WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 241 s. ISBN 80-210-3565-X. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 272 s. ISBN 80-210-3048-8. info
 • Vývojové tendence podniků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 98 s. ISBN 80-210-3213-8. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. 1. vyd. 2002: Masarykova univerzita a Nakladatelství Georgetown, 2002. 355 s. Rubikon, sv. 7. ISBN 80-210-2791-6. info
 • ROSSI, Peter H. a Mark W. LIPSEY. Evaluation : a systematic approach. Edited by Howard E. Freeman. 6th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1999. x, 500. ISBN 0761908935. info
 • MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém. Nové rozšíř. vyd. Praha: SLON-Sociologické nakladatelství, 1998. 172 s. ISBN 80-901424-9-4. info
 • SHACKLETON, J. R. Training for employment in western europe and the United States. Aldershot: Edward Elgar, 1995. ix, 266 s. ISBN 1-85278-863-1. info
Výukové metody
Jednotlivá témata jsou prezentována vyučujícími formou odborné přednášky, s využitím ppt prezentací a konkrétních příkladů z praxe (mohou být prezentovány rovněž externími odborníky v dané oblasti). Studenti v návazných seminářích diskutují jednotlivá probíraná témata a poznatky z nastudované literatury. V průběhu kursu studenti samostatně zpracují návrh projektu řešícího nezaměstnanost nebo ztížené postavení na pracovním trhu pro jednu z vybraných rizikových skupin na trhu práce a tento návrh v závěru kursu prezentují a obhajují. Pro absolvování kursu je nutná jak účast na přednáškách a seminářích, tak domácí práce s odbornou literaturou.
Metody hodnocení
Studenti se připravují průběžně podle témat a zadané literatury v sylabu, vybraná aktuální témata jsou doplněna prezentacemi odborníků z praxe. Podmínkou účasti studenta u zkoušky je prezentace návrhu projektu pro zvýšení zaměstnanosti vybrané rizikové skupiny na pracovním trhu. Cílem prezentace je praktické uplatnění poznatků o diferencovaných rizicích nezaměstnanosti, nástrojích politiky zaměstnanosti a poznatků o možných formách práce s nezaměstnanými. Studenti samostatně prezentují návrh projektu řešícího nezaměstnanost nebo ztížené postavení na pracovním trhu pro jednu z vybraných rizikových skupin na trhu práce. Délka prezentace je 15 minut, následuje diskuse. Bodové hodnocení samostatné prezentace studentů představuje 40% výsledné známky. Závěrečná zkouška je písemná, k jejímu výsledku se připočte bodové hodnocení seminární práce.
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/VPL124