VPLb1124 Politika a služby zaměstnanosti

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavel Horák, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je přiblížit posluchačům problematiku trhu práce jako specifické oblasti sociální politiky. Studenti se seznámí se základními procesy na trhu práce a jejich možnými dopady a důsledky na individuální situace jedinců a sociálních skupin na trhu práce. Kurz je koncipován tak, aby posluchači pochopili vazby mezi sociálními a ekonomickými mechanismy, které se podílejí na utváření charakteru trhu práce a následně i politiky zaměstnanosti a pracovního trhu. Posluchači získají přehled o základních principech, cílech, nástrojích a účincích politiky zaměstnanosti a pracovního trhu a o systémech veřejných služeb zaměstnanosti v ČR a zahraničí, které zajišťují realizaci politiky zaměstnanosti a trhu práce. Důraz je kladen na opatření a nástroje aktivní politiky trhu práce v národní i evropské perspektivě, na jejich vývoj a specifika vzhledem k různým skupinám nezaměstnaných. Posluchači se seznámí s principy tvorby a uplatňování projektů pro nezaměstnané a s metodami jejich hodnocení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen vysvětlit konkrétní principy, cíle, nástroje a účinky politiky zaměstnanosti a pracovního trhu; používat získané znalosti a dovednosti k tvorbě projektu zaměstnanosti zaměřeného na specifickou skupinu osob na trhu práce.
Osnova
 • Úvod do kurzu. Problémy trhu práce a význam veřejných služeb zaměstnanosti v současné společnosti.
 • Soudobé vývojové tendence na trhu práce. Přeměny ve způsobech organizace výroby, tlak na flexibilitu, tercializace, „znejistění“ pracovní síly. Globalizace a její důsledky pro pracovní trh. Diferenciace pracovních rizik, marginalizace.
 • Aktivní politika trhu práce, její cíle, nástroje, dopady. Význam APZ v ČR i v mezinárodním kontextu.
 • Nezaměstnanost jako sociální a ekonomický problém. Dlouhodobá nezaměstnanost, její příčiny, důsledky a územní koncentrace. Další formy marginalizace na trhu práce. Prekarizace práce.
 • Pracovní vzdělávání a výcvik. Význam veřejně poskytovaných programů pracovního výcviku a vzdělávání. Souvislost s programy rozvoje lidských zdrojů v organizacích.
 • Mladí lidé na trhu práce: přechody ze vzdělávání na pracovní trh. Programy podpory zaměstnanosti mladých lidí. Záruka pro mladé (ČR, evropské země). Kariérové poradenství v ČR.
 • Evropský sociální fond. Programy na podporu zaměstnanosti. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Programy Průmysl 4.0. a Vzdělávání 4.0.
 • Veřejné služby zaměstnanosti. Zprostředkování zaměstnání. Význam poradenských aktivit na trhu práce. Spolupráce veřejných služeb zaměstnanosti s dalšími aktéry ze sektoru trhu a z občanského sektoru.
Literatura
  povinná literatura
 • Hora, O. et al. 2018. Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. (vybrané kapitoly)
 • Horák, P., Horáková, M. 2015. Zjišťování situace osob znevýhodněných na trhu práce prostřednictvím konceptu zaměstnatelnosti. Sociológia - Slovak Sociological Review 47(5): s. 451-473.
 • Zákon č. 73/2011 Sb. o Úřadu práce České republiky
 • Horák, P. 2019. Řízení, správa a realizace politiky trhu práce v ČR v poreformním období a principy veřejné administrativy. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 13(6):8-19.
 • Hora, O. 2018. Empirical evaluation of professional traineeships for young people up to 30 years of age. Central European Journal of Public Policy. Praha: CESES FSV UK, 12(2): 16-33.
 • Hora, O., Horáková, M., Suchanec, M., Rákoczyová, M, Sirovátka, T. 2020. Vyhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v České republice v roce 2016. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, https://www.vupsv.cz/download/vyhodnoceni-rekvalifi
 • Doseděl, T., Katrňák, T. 2017. Sociální determinanty prekarizace práce v evropských zemích. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 11(4): 11-15.
 • Mareš, P. 1998. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: SLON. Kapitola IV. 7 Trh práce, jeho segmentace a rovnováha na trhu práce (vybrané kapitoly)
 • Horák, P. 2004. Co má společného individuální akční plán a úkolově orientovaný přístup? Sociální práce|Sociálna práca, Brno: ASVSP, 2, (1), 85-90.
 • MPSV 2021. Operační program zaměstnanost plus 2021-2027. Praha. https://is.muni.cz/auth/el/fss/jaro2022/VPLb1124/um/9_evropsky_socialni_fond/MPSV_2021_Operacni_program_zamestnanost_plus_2021-2027.pdf
 • Hora, O. 2008. Strategie dlouhodobě nezaměstnaných. Praha: VÚPSV (vybrané kapitoly)
 • Bonoli, G. 2011. Active Labour Market Policy in a Changing Economic Context. In Clasen, J.; Clegg, D. (eds.) Regulating the Risk of Unemployment. National Adaptations to Post-industrial Labour Markets in Europe. Oxford: University Press, pp.318-332.
 • MŽP 2018. Implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. Zejm. SDG 1, 5, 8, 9 a 10. https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/agenda_2030/$FILE/OUR_ImplementaceAgendy2030_20190121.pdf
 • Horáková, M.; Rákoczyová, M. 2003. Přínosy rekvalifikací pro znevýhodněné skupiny nezaměstnaných. In Sirovátka, T., Mareš, P. (ed.): Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika, Brno: Masarykova univerzita (s.202-219)
 • Zákon c. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
  doporučená literatura
 • MPO 2015. Národní iniciativa Průmysl 4.0 https://storage.googleapis.com/businessinfo_cz/files/dokumenty/narodni-iniciativa-prumysl-40.pdf
 • Trhlíková, J. 2016. Přechod absolventů středních škol na trh práce - III. etapa – šetření 2015. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.
 • Úřad Vlády ČR 2017. Aliance Společnost 4.0. ma_kornafyj225i.pdf (dataplan.info)
 • Úlovec, M. 2014. Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – srovnání 2004 – 2013. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.
 • Winkler, J a kol. 2005. Účelové programy na lokálních trzích práce; jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita. Část II. Analýza potřeb rizikových skupin na českém trhu práce (s. 67-149).
 • Horáková, M., Horák, P. 2013. Zaměstnatelnost skupin ohrožených nezaměstnaností na současných trzích práce. Sociológia, 45(2): s. 128-49.
 • Horáková, M. 2010. Význam konceptu lidského kapitálu v ekonomické teorii v době ekonomické recese. Fórum sociální politiky, roč. 4, č. 6, s. 2-10.
 • Hora, O., Horáková, M., Rákoczyová, M., Sirovátka, T., Suchanec, M., Trbola, R, 2021. Vyhodnocení aktivní politiky zaměstnanosti v letech 2019 a 2020 - Průběžná výzkumná zpráva. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
 • Maříková, P., Freibergová, Z., Vepřková, R. 2013. Analýza činnosti informačních a poradenských středisek úřadů práce. Praha: NVF. http://www.nvf.cz/cms/assets/docs/dfd11e07ab4c96fae7d2be75c3dcc05e/523-0/ips-analyza-ips-vysledky-vyzkumu.pdf
 • ČSÚ 2016. Vzdělávání dospělých v České republice: výstupy z šetření Adult Education Survey 2016. https://www.czso.cz/csu/xu/setreni-o-vzdelavani-dospelych-aes-2016-adult-education-survey
 • MPO 2016. Iniciativa Průmysl 4.0. Praha. https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/53723/64358/658713/priloha001.pdf
 • Hlado, P., Hloušková, L. 2016. Podněty k profesionalizaci služeb kariérového poradenství, Lifelong learning – celoživotní vzdělávání, Brno: Mendelevova Univerzita v Brně, ICV, 6(3):1-185.
 • Šťastná et al 2019. Identifikace bariér v poskytování služeb kariérového poradenství. Bariéry na straně poskytovatelů služeb. Závěrečná zpráva. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.
 • MPSV 2019. Strategický rámec politiky zaměstnanosti do roku 2030. Praha.
 • Baldwin, R., Forslid, R. 2019. Globotics and development. When manufacturing is jobless and services are tradable. WIDER Working Paper 94/2019, UNU-WIDER. Available at: https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/Publications/Working-paper/PDF/wp-2019
 • MPSV 2016. Iniciativa práce 4.0. Praha: NVF. https://www.mpsv.cz/documents/20142/848077/studie_iniciativa_prace_4.0.pdf/62c5d975-d835-4399-e26b-d5fbb6dca948
 • Horák, P. 2018. Zhodnocení reformy systému veřejných služeb zaměstnanosti z perspektivy změn ve způsobu jeho řízení a správy. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 12(1):2-19.
 • Doležalová et al 2017. Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2016. Praha: Národní ústav pro vzdělávání
 • Beck, U. 2007. Co je to globalizace? Brno: CDK.
 • Horáková, M. 2022. Postavení osob s mentálním postižením na trhu práce v Jihomoravském kraji. In: Votoupal, M., Jaklová Střihavková, D., Horáková, M., Křivánková, M., Kubalčíková, K., Vaceková, G. Bariéry a podpůrné systémy pro začlenění absolventů škol
 • Horáková, M., Sirovátka, T. 2022. Analýza cílenosti opatření aktivní politiky trhu práce na osoby s nízkou kvalifikací (srovnání situace v letech 2014 a 2015 oproti situaci v letech 2019 a 2020). Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
  neurčeno
 • Horák, P., Horáková, M. 2009. Role liniových pracovníků ve veřejné politice. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review. roč. 45, č. 2, s. 369-395.
Výukové metody
Čtení textů, domácí a skupinová práce ve výuce.
Metody hodnocení
Pro připuštění ke zkoušce je nutné uspět v průběžném testu a vypracovat a prezentovat na studentské konferenci seminární práci. Seminární práce bude mít formu posteru, který bude prezentován na studentské konferenci (v jednom ze dvou setkání na konci semestru) a bude obsahovat identifikaci klíčových problémů vybrané specifické skupiny osob na trhu práce a návrh cílů a klíčových aktivit projektu zaměřeného na zvýšení její zaměstnanosti/zaměstnatelnosti. Poster může být v rámci konference doplněn ppt prezentací k dané problematice. Zpracování posteru a jeho prezentace a diskuse v rámci studentské konference budou zhodnoceny body. Závěrečná zkouška má formu písemného testu z témat probíraných v jednotlivých lekcích a z povinné literatury. Test sestává z pěti otevřených otázek. Body ze závěrečného písemného testu a ze seminární práce se sčítají.
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.