VPLb1124 Politika a služby zaměstnanosti

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavel Horák, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 20. 2. 10:00–11:40 P22, Čt 27. 2. 10:00–11:40 P22, Čt 5. 3. 10:00–11:40 P22, Čt 12. 3. 10:00–11:40 P22, Čt 19. 3. 10:00–11:40 P22, Čt 26. 3. 10:00–11:40 P22, Čt 2. 4. 10:00–11:40 P22, Čt 9. 4. 10:00–11:40 P22, Čt 23. 4. 10:00–11:40 P22, Čt 30. 4. 10:00–11:40 P22, Čt 7. 5. 10:00–11:40 P22, Čt 14. 5. 10:00–11:40 P22
Předpoklady
! VPL124 Služby zaměstnanosti && ! NOWANY ( VPL124 Služby zaměstnanosti )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je přiblížit studentům problematiku trhu práce jako specifické oblasti sociální politiky. Studenti se seznámí se základními procesy na trhu práce a jejich možnými dopady a důsledky ve vztahu k individuální situaci jedince i sociálních skupin. Kurz je koncipován tak, aby studenti pochopili vazby mezi sociálními a ekonomickými mechanismy, které se podílejí na utváření charakteru trhu práce a následně i politiky zaměstnanosti a pracovního trhu. Získají tak přehled o základních principech, cílech, nástrojích a účincích politiky zaměstnanosti a pracovního trhu. Důraz je kladen na opatření a nástroje aktivní politiky trhu práce v národní i evropské perspektivě, na jejich vývoj a specifika vzhledem k různým skupinám nezaměstnaných. Studenti se seznámí rovněž s principy tvorby a realizace projektů pro nezaměstnané a s metodami jejich hodnocení.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: identifikovat základní procesy na trhu práce a jejich možné dopady a důsledky ve vztahu k individuální situaci jedince i sociálních skupin; porozumět vazbám mezi sociálními a ekonomickými mechanismy, které se podílejí na utváření charakteru trhu práce a následně i politiky zaměstnanosti a pracovního trhu; vysvětlit konkrétní principy, cíle, nástroje a účinky politiky zaměstnanosti a pracovního trhu, a to jak v národní tak i evropské perspektivě; použít získané znalosti a dovednosti k tvorbě návrhu cílů projektu zaměstnanosti pro specifickou skupinu osob na trhu práce.
Osnova
 • Soudobé vývojové tendence na trhu práce.
 • Diferencovaná rizika nezaměstnanosti.
 • Nezaměstnanost a jiné formy vyloučení z trhu práce.
 • Evropská dimenze politiky pracovního trhu.
 • Systémy veřejných služeb zaměstnanosti.
 • Aktivní politika pracovního trhu v ČR.
 • Evropský sociální fond.
 • Programy vzdělávání a pracovního výcviku.
 • Poradenství pro nezaměstnané.
 • Monitoring a hodnocení programů zaměstnanosti.
Literatura
  povinná literatura
 • Kotrusová, M. 2000. Proces poradenství při zprostředkování práce z mezinárodní perspektivy. Zkušenosti dalších evropských států. In: Úloha politiky zaměstnanosti v oblasti pracovně právního poradenství při zprostředkování zaměstnání. Praha: VÚPSV.
 • Bonoli, G. 2011. Active Labour Market Policy in a Changing Economic Context. In Clasen, J.; Clegg, D. (eds.) Regulating the Risk of Unemployment. National Adaptations to Post-industrial Labour Markets in Europe. Oxford: University Press (318-32) (15s.)
 • Winkler, J a kol. 2005. Účelové programy na lokálních trzích práce; jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita. Část II. Analýza potřeb rizikových skupin na českém trhu práce (s. 67-140) (73s.)
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, část V. §104-120, Aktivní politika zaměstnanosti
 • Strategie Evropa 2020. Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. (Evropská strategie zaměstnanosti jako součást Integrated guidelines). Dostupné on-line na http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_CS_ACT_part1_v1.pdf
 • Horák, P. 2014. Role lokálních projektů v české politice zaměstnanosti. Evaluační studie projektu zaměřeného na zvýšení zaměstnatelnosti zdravotně postižených osob a osob starších padesáti let. Brno: MUNIpress (vybrané pasáže).
 • Horáková, M. 2014. Role programů pracovního výcviku a vzdělávání pro rozvoj zaměstnatelnosti osob ohrožených nezaměstnaností. Naše společnost, Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., 2014, roč. 12, č. 1, s.27-40.
 • Sirovátka, T. 2002. Diferencovaná rizika nezaměstnanost. In: Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: Masarykova univerzita ( str. 41-211; 62s.)
 • Grubb, N. W., Ryan, P. 1999. The Role sof Evaluation for Vocational Education and Training. Kap. 1 Conception of vocational education and training: variety, kausality, and implications for evaluation. Pp. 8-20. Ženeva: ILO (13s.)
 • Sirovátka, T., Greve, B.. The Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. 1th edition. Farnham: Ashgate, 2014. s. 123-141 (19s.)
 • Blažek, L. 2003. Vývojové tendence podniků. Brno: Masarykova univerzita. kap.1, 2, 3: Konceptuální rámec (s. 5-10), Proměny práce (s. 11-19), Organizace ve vývoji industriální společnosti (s. 21-6) (21s.)
 • Horáková, M., Horák, P. 2010. Návrh mezinárodní komparace systému výcvikových a vzdělávacích programů. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, roč. 4, č. 5, s. 2-10 (9s.).
 • Rossi, P.H., Freeman, H., Lipsey, M.W. 1999. Evaluation: a systematic approach. SAGE publications, Thousand Oaks,. Kap. 6 Monitoring program process and performance (s. 191-232) (42s.)
 • Horáková, M.; Rákoczyová, M. 2003. Přínosy rekvalifikací pro znevýhodněné skupiny nezaměstnaných. In Sirovátka, T., Mareš, P. (ed.): Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika, Brno: Masarykova univerzita (s.202-19) (18s.)
 • Horák, P. 2004. Co má společného individuální akční plán a úkolově orientovaný přístup? Sociální práce 1/2004 (str. 82-9) (8s.).
 • Mareš, P. 1998. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: SLON. Kapitola IV. 7 Trh práce, jeho segmentace a rovnováha na trhu práce (s. 53-67). (15s.)
 • Winkler, J., Žižlavský,M. (eds.). 2004. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita (s. 160-95, 216-30) (50s.)
 • Horáková, M. 2010. Význam konceptu lidského kapitálu v ekonomické teorii v době ekonomické recese. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2010, roč. 4, č. 6, s. 2-10 (9s.)
 • Soukup, T., Michalička, L., Kotíková, J. 2009. Třídění uchazečů na úřadech práce – řešení problematiky cílení APZ a poradenství. Praha: VÚPSV (Dostupné on-line na http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_287.pdf)
 • Hora, O., Sirovátka, T., Tomešová Bartáková, H., Vyhlídal, J. 2009. Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti realizovaných v roce 2007 se zaměřením na rekvalifikace. Brno: VUPSV, s.28-41 (13s.).
 • Horák, P. 2014. Je možné zdokonalit stávající proces tvorby a realizace lokálních projektů zaměstnanosti v České republice? In:, s. 145-53 (9s.).
 • Dürschmidt, J., Taylor, G. 2007. Globalization, Modernity and Social Change. New York:Palgrave Macmillian. kap. 4. The Workplace in Transition: Labour, Time and Space (str. 57-82) (26s.)
 • Horáková, M., Horák, P. 2013. Zaměstnatelnost skupin ohrožených nezaměstnaností na současných trzích práce. Časopis Sociológia 45, č. 2, s. 128-49 (22s.)
 • Horák, P. 2014. Role lokálních projektů v české politice zaměstnanosti. Evaluační studie projektu zaměřeného na zvýšení zaměstnatelnosti zdravotně postižených osob a osob starších padesáti let. Brno: MUNIpress, s.15-26 (13s.)
 • Sirovátka, T., Horáková, M., Horák, P.. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. Brno / Boskovice: MUNIpress / Albert, 2014. (vybrané kapitoly).
 • Hora, O. 2008. Strategie dlouhodobě nezaměstnaných. Praha: VÚPSV (s.1-24) (24s.)
Výukové metody
Jednotlivá témata jsou prezentována vyučujícími formou odborné přednášky, s využitím ppt prezentací a konkrétních příkladů z praxe (mohou být prezentovány rovněž externími odborníky v dané oblasti). Studenti v návazných seminářích diskutují jednotlivá probíraná témata a poznatky z nastudované literatury. V průběhu kursu studenti samostatně zpracují návrh projektu řešícího nezaměstnanost nebo ztížené postavení na pracovním trhu pro jednu z vybraných rizikových skupin na trhu práce. Pro absolvování kursu je nutná jak účast na přednáškách a seminářích, tak domácí práce s odbornou literaturou.
Metody hodnocení
Studenti se připravují průběžně podle témat a zadané literatury v sylabu, podmínkou účasti u zkoušky je přijetí seminární práce. Cílem seminární práce je praktické uplatnění poznatků o diferencovaných rizicích nezaměstnanosti, nástrojích politiky zaměstnanosti a poznatků o možných formách práce s nezaměstnanými. Studenti zpracují seminární práci v rozsahu cca 6 normostran dle zadané osnovy (návrh projektu řešícího nezaměstnanost nebo ztížené postavení na pracovním trhu pro jednu z vybraných rizikových skupin na trhu práce). Bodové hodnocení seminární práce představuje 40% výsledné známky. Závěrečná zkouška je písemná, k jejímu výsledku se připočte bodové hodnocení seminární práce.
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.