VPLb1124 Politika a služby zaměstnanosti

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavel Horák, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 U34
Předpoklady
! VPL124 Služby zaměstnanosti && ! NOWANY ( VPL124 Služby zaměstnanosti )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je přiblížit posluchačům problematiku trhu práce jako specifické oblasti sociální politiky. Studenti se seznámí se základními procesy na trhu práce a jejich možnými dopady a důsledky na individuální situace jedinců a sociálních skupin na trhu práce. Kurz je koncipován tak, aby posluchači pochopili vazby mezi sociálními a ekonomickými mechanismy, které se podílejí na utváření charakteru trhu práce a následně i politiky zaměstnanosti a pracovního trhu. Posluchači získají přehled o základních principech, cílech, nástrojích a účincích politiky zaměstnanosti a pracovního trhu a o systémech veřejných služeb zaměstnanosti v ČR a zahraničí, které zajišťují realizaci politiky zaměstnanosti a trhu práce. Důraz je kladen na opatření a nástroje aktivní politiky trhu práce v národní i evropské perspektivě, na jejich vývoj a specifika vzhledem k různým skupinám nezaměstnaných. Posluchači se seznámí s principy tvorby a uplatňování projektů pro nezaměstnané a s metodami jejich hodnocení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen vysvětlit konkrétní principy, cíle, nástroje a účinky politiky zaměstnanosti a pracovního trhu; používat získané znalosti a dovednosti k tvorbě projektu zaměstnanosti zaměřeného na specifickou skupinu osob na trhu práce.
Osnova
 • Soudobé vývojové tendence na trhu práce
 • Diferencovaná rizika nezaměstnanosti
 • Nezaměstnanost jako sociální a ekonomický problém
 • Politika trhu práce v ČR a zahraničí
 • Aktivní politika pracovního trhu v ČR a zahraničí
 • Programy vzdělávání a pracovního výcviku
 • Mladí lidé na trhu práce
 • Evropský sociální fond
 • Veřejné služby zaměstnanosti
 • Poradenství pro nezaměstnané
 • Monitoring a hodnocení programů zaměstnanosti
Literatura
  povinná literatura
 • Sirovátka, T., Horáková, M., Horák, P.. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. Brno / Boskovice: MUNIpress / Albert, 2014. (vybrané kapitoly).
 • Horák, P. 2014. Role lokálních projektů v české politice zaměstnanosti. Evaluační studie projektu zaměřeného na zvýšení zaměstnatelnosti zdravotně postižených osob a osob starších padesáti let. Brno: MUNIpress (vybrané pasáže).
 • Horáková, M. 2010. Význam konceptu lidského kapitálu v ekonomické teorii v době ekonomické recese. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2010, roč. 4, č. 6, s. 2-10 (9s.)
 • Horáková, M. 2014. Role programů pracovního výcviku a vzdělávání pro rozvoj zaměstnatelnosti osob ohrožených nezaměstnaností. Naše společnost, Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., 2014, roč. 12, č. 1, s.27-40.
 • Horáková, M., Horák, P. 2013. Zaměstnatelnost skupin ohrožených nezaměstnaností na současných trzích práce. Časopis Sociológia 45, č. 2, s. 128-49 (22s.)
 • Rossi, P.H., Freeman, H., Lipsey, M.W. 1999. Evaluation: a systematic approach. SAGE publications, Thousand Oaks,. Kap. 6 Monitoring program process and performance (s. 191-232) (42s.)
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, část V. §104-120, Aktivní politika zaměstnanosti
 • Horáková, M., Horák, P. 2010. Návrh mezinárodní komparace systému výcvikových a vzdělávacích programů. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, roč. 4, č. 5, s. 2-10 (9s.).
 • Hora, O. 2008. Strategie dlouhodobě nezaměstnaných. Praha: VÚPSV (s.1-24) (24s.)
 • Strategie Evropa 2020. Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. (Evropská strategie zaměstnanosti jako součást Integrated guidelines). Dostupné on-line na http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_CS_ACT_part1_v1.pdf
  neurčeno
 • Bjørn Hvinden, Christer Hyggen, Mi A. Schoyen and Tomáš Sirovátka. 2019. Youth Unemployment and Job Insecurity in Europe : Problems, Risk Factors and Policies. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • Sirovátka, T., Greve, B. The Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment. Farnham: Ashgate, 2014.
 • Clasen, J.; Clegg, D. (eds.) 2011. Regulating the Risk of Unemployment. National Adaptations to Post-industrial Labour Markets in Europe. Oxford: University Press.
 • Hora, O., Suchanec, M. Horáková, M, Rákoczyová, M., Sirovátka, T. 2018. Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných. Praha: VÚPSV (151s)
 • Horák, P. 2019. Řízení, správa a realizace politiky trhu práce v ČR v poreformním období a principy veřejné administrativy. Fórum sociální politiky, Praha: VÚPSV, roč. 13, č. 6, s. 8-19.
Výukové metody
Čtení textů, domácí a skupinová práce ve výuce.
Metody hodnocení
Studenti se připravují průběžně podle témat a zadané literatury v sylabu, podmínkou účasti u zkoušky je přijetí seminární práce. Cílem seminární práce je praktické uplatnění poznatků o diferencovaných rizicích nezaměstnanosti, o nástrojích politiky zaměstnanosti a o možných formách práce s nezaměstnanými. Studenti zpracují seminární práci v rozsahu cca 8 normostran dle zadané osnovy (návrh projektu řešícího nezaměstnanost nebo ztížené postavení vybrané rizikové skupiny na trhu práce). Bodové hodnocení seminární práce představuje 30% výsledné známky. Závěrečná zkouška je písemná, k jejímu výsledku se připočte bodové hodnocení seminární práce.
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024.