VPLb1102 Sociální politika

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 90 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/90, pouze zareg.: 0/90
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je: (1) vybavit studenty základními poznatky o cílech, funkcích, principech, nástrojích a účincích sociální politiky, o její sociální a ekonomické podmíněnosti, a o aktuálních problémech i řešeních přijímaných v České republice a v zahraničí, (2) vést přitom studenty k pochopení procesů formování sociální politiky, k pochopení role různých subjektů v procesu její tvorby, k porozumění jejím všestranným účinkům, a k osvojení si principů analýzy sociálních politik, a (3) vytvořit předpoklady k nalézání sociálně i ekonomicky vhodných řešení sociálních problémů.
Výstupy z učení
Po dokončení kurzu studenti: (1) budou rozumět cílům a funkcím sociální politikym (2) budou rozumět vazbě mezi cíli a nástroji sociální politiky, (3) budou rozumět vazbě mezi použitím nástrojů a efekty sociální politiky, (4) budou schopni analyzovat použití nástrojů sociální politiky z uvedených hledisek, a (5) budou schopni navrhovat vhodná řešení.
Osnova
 • 1) Sociální procesy a sociální politika, vznik sociálního státu a jeho základní funkce
 • 2) Principy a cíle sociální politiky
 • 3) Sociální stát, jeho typy a jeho vývojová stadia
 • 4) Sociální politika jako sociálně-politický proces
 • 5) Účinky sociální politiky
 • 6) Sociální rizika a sociální zabezpečení
 • 7) Sociální pomoc
 • 8) Prevence sociálních problémů: sociální pojištění
 • 9) Prevence sociálních problémů: politika zaměstnanosti a pracovního trhu
 • 10) Sociální rozvoj a lidský kapitál: zdravotní politika
 • 11) Sociální rozvoj a lidský kapitál: vzdělávací politika
 • 12) Sociální rozvoj a lidský kapitál: rodinná politika
 • 13) Sociální rozvoj a lidský kapitál: bytová politika
 • 14) Evropské normy a instituce, dokumenty
Literatura
  povinná literatura
 • Sirovátka T. (ed.) Česká sociální politika na prahu 21. století. Efektivnost, selhávání, legitimita. Brno: Masarykova univerzita 2000
 • Saxonberg, S., Sirovátka, T. 2006 Failing Family Policy in Post-Communist Central Europe. Journal of Comparative Policy Analysis 8 (2): 189-206.
 • Sirovátka T. 1995. Politika pracovního trhu. Brno: Masarykova univerzita (vybrané části)
 • Krebs, V. a kol. 2010/2015. Sociální politika. Praha: Wolters Kluwer Česká republika.
 • Baldwin P. 1990. Politics of Social Solidarity. Cambridge: Cambridge Univ. Press, pp. 23-31.
 • Večeřa, M. 1993. Sociální stát. Východiska a přístupy. Praha, SLON
 • Flora P., Heidenheimer A.J: The Development of Welfare States in Europe and America .New Brunswick, Transaction Publishers 1990, s. 22-28, 37-48, 383-387.
 • Sirovátka T. (ed.). 1997. Sociální zabezpečení. Brno, Masarykova univerzita (vybrané části)
 • Potůček M. 1999. Křižovatky české sociální reformy. Praha, SLON (vybrané části)
 • Potůček M.: Sociální politika. Praha, SLON 1995.
 • Barr N., Whynes D. 1993. Current Issues in the Economics of Welfare. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, London: Macmillan, Introduction, pp. 4-6.
 • Onufrák, A. 2018. Sociální politika. Univerzita v Košicích.
 • Tomeš I. 1996. Sociální politika. Teorie a mezinárodní zkušenost. Praha, Socioklub (vybrané části)
 • Esping-Andersen, G.: The Three Worlds of Welfare Capitalism 1990. Princeton: P. Univ.Press, s. 9-38. In Sociologický časopis, 1991, č. 5. (s.. 545-567)
 • Mareš P. 1999. Sociologie nerovnosti a chudoby, Praha: SLON (vybrané části)
 • MPSV. 1998. Sociální zabezpečení osob pohybujících se v rámci EU. Praha: MPSV.
 • Kalous, J., Veselý, A. 2006. Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum
 • Gass B. 1991. Expanding the Concept of Social Justice: Implications for Social Security, in Sociology of Social Security. Edinbourgh: Edinbourgh University Press, pp. 16-21.
 • Lux, M. et al. 2002. Bydlení - věc veřejná. Sociální aspekty bydlení v České republice a zemích Evropské unie. Praha, SLON, s. 73-86, 166-177.
  doporučená literatura
 • Brdek M., Jírová H. 1998. Sociální politika v zemích EU a ČR. Praha, Codex (vybrané části)
 • Bonoli, G. 2011. Active Labour Market Policy in a Changing Economic Context. In Clasen, J.; Clegg, D. (eds.) Regulating the Risk of Unemployment. National Adaptations to Post-industrial Labour Markets in Europe. Oxford: University Press
 • Tomeš, I. 2011. Obory sociální politiky. Praha: Portál.
 • Drbal, C. 2005. Česká zdravotní politika a její východiska. Praha: Galen
 • Čámský, P., Sembdner, J., Krutilová, D. 2011. Sociální služby v ČR v teorii a praxi. Praha: Portál.
 • Hegedüs, J., Lux, M., Teller, N. (eds.). 2013. Social Housing in Transition Countries. New York: Routledge, kap. 9 (The Czech Republic: locked between municipal and social housing, 146-162), kap. 19 (New social housing strategies in post-socialist states
 • Pierson, Ch. 1991. Beyond the welfare state? : the new political economy of welfare. University Park: Pennsylvania State University Press.
 • Mikeszová, M., Sunega, P., Kostelecký, T., Lux, M., Sládek, J. 2010. Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení – analýza a možné nástroje státu. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
 • Esping-Andersen, G. 1991. The Three Worlds of Welfare Capitalism 1990. Princeton: P. Univ.Press, s. 9-38. In Sociologický časopis, č. 5. (s. 545-567).
 • Esping - Andersen, G. 1999. The Social Foundations of Postindustrial Economics. Cambridge: Polity Press, pp. 36-46.
 • Matějková, B., Paloncyová, J. 2005. Rodinná politika ve vybraných evropských zemích s ohledem na situaci v České republice. Brno: Masarykova univerzita 2005.
 • Arnoldová, A. 2012. Sociální zabezpečení. I, Sociální zabezpečení v České republice. Praha: Grada.
 • Tröster, P. a kol. 2008. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C. H. Beck.
  neurčeno
 • Veselý, J. 2009. Právo sociálního zabezpečení. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva.
Výukové metody
Přednášky, diskuse v hodině, četba povinné literatury, zpětná vazba na seminární práci
Metody hodnocení
Dva průběžné testy po pěti otázkách, seminární práce, závěrečná písemná a ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.